DELAVNICA: OCENJEVANJE VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
3.12.2021

Neopredmetena sredstva za ocenjevalce, računovodje in revizorje so med največjimi strokovnimi izzivi. Logika obstoja, delovanja in prepoznavanja neopredmetenih sredstev je pretežno »netransakcijska« in zaradi te svoje lastnosti v disonanci s transakcijsko logiko računovodstva in financ. Kljub temu da sta ta dva koncepta načelno nezdružljiva, je treba poiskati orodja, s katerimi se to lahko preseže. Na delavnici bomo najprej opredelili pojem neopredmetenih sredstev. To so nedenarna sredstva, ki imajo gospodarske lastnosti. Nimajo fizične oblike, vendar dajejo lastniku pravice in gospodarske koristi. So ločljiva ali izhajajo iz pogodbenih in drugih pravnih pravic. Poznamo različne kategorije neopredmetenih sredstev, ocenjujemo pa jih na različne načine in po več metodah.

Na delavnici bomo obravnavali različne kategorije neopredmetenih sredstev in ob vsaki tudi metode, ki so najprimernejše za oceno posameznega neopredmetenega sredstva. Največkrat se uporabijo metode na donosu zasnovanega načina, med drugim metoda oprostitve licenčnine, metoda premijskih dobičkov oziroma metoda vključitve in izključitve ter metoda presežnega donosa.

Posamezne metode si bomo podrobneje pogledali, teoretični prikaz pa ponazorili s praktičnimi primeri. Nekoliko podrobneje pa se bomo posvetili metodi presežnega donosa, saj je najbolj kompleksna.
8.00 – 9.30 dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev
9.30–9.45 Odmor
9.45–12.00 mag. Marjeta Končar
• Kaj je neopredmeteno sredstvo
• Kategorije neopredmetenih sredstev
• Namen vrednotenja neopredmetenih sredstev
• Metode ocenjevanja neopredmetenih sredstev s praktičnimi primeri (način tržnih primerjav, na donosu zasnovani način, nabavnovrednostni način)
12.00–12.45 Odmor
12.45–15.00 mag. Marjeta Končar
• Metoda presežnega donosa (MPEEM), poglobljeni prikaz
- Ključni koraki pri uporabi metode MPEEM
- Razmerje WARA, WACC, IRR
- Prispevajoča sredstva
- Davčni ščit iz amortizacije

Samo Javornik

Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa je pridobil tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Je predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta na Slovenskem inštitutu za revizijo.
Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru svojega strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega  prestrukturiranja v   več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. Kot član uprave družbe TRIGLAV SKLADI je kot član uprave skrbel za upravljanje preko 600 mio EUR premoženja investicijskih skladov. V svoji dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov  ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij.
Kot predavatelj ali pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto, kjer kot predavatelj v okviru podiplomskih študijskih programov  FELU MBA in IMB ter kot programski vodja izobraževalnih programov za podjetja, svoje znanje prenaša tudi na mlajše generacije. Bil je član delovne skupine za pripravo insolvenčne zakonodaje (ZFPPIP) pri ministrstvu za pravosodje. V zadnjih letih se je specializiral na področju prestrukturiranja podjetij in uspešno izvedel  eno izmed najbolj kompleksnih finančnih prestrukturiranj v Sloveniji.
Na družbi REGIA GROUP, investicijsko upravljanje d.d., opravlja  funkcijo direktorja.

 

Mag. Marjeta Končar

Mag. Marjeta Končar je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, zadolžena za področje vrednotenj v oddelku finančnega svetovanja v mednarodni svetovalni hiši Deloitte. Poleg vrednotenja se ukvarja tudi s skrbnimi pregledi, neodvisnimi pregledi poslovanja ter drugimi finančnimi storitvami. Ob vrednotenjih izvaja cenitve za razne namene, kot so transakcijski nameni, računovodsko poročanje, iztisnitev manjšinskih delničarjev, določitev menjalnega razmerja, alokacija nakupne cene. Specializira se tudi za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev. Poleg tega deluje kot sodna izvedenka za finance in davke. Je članica American Society of Appraisers in nosilka naziva Accredited Senior Appraiser.

Delavnica bo od 8.00 potekala v predavalnici B.

O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 387,66 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 329,51 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 348,89 €.

Podatke za plačilo delavnice prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za delavnico prizna 8 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima posvet oznako C.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava