23. LETNA KONFERENCA REVIZORJEV
8.9.2022 -9.9.2022

Tako kot lani se bomo tudi letos zaradi opustitve kovidnih ukrepov na letni konferenci revizorjev še veliko bolj sproščeno tudi neformalno pogovorili o problemih, njihovih rešitvah in izzivih revizijske stroke. Seveda so to tudi teme uradnega programa konference, saj bo predstavnik Accountancy Europe predstavil pričakovani razvoj revizijske dejavnosti v Evropi, dopolnili pa ga bomo s predstavitvijo standardov za revidiranje manj zahtevnih organizacij (LCE). Ključno vlogo na konferenci bodo imeli predstavniki regulatorjev revidiranja, ki bodo sodelovali z zelo zanimivimi strokovnimi predstavitvami aktivnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, tudi na področju nadzora revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Pri revidiranju se bomo revizorji še vedno srečevali s pokovidnimi vprašanji, dopolnjenimi z nestabilnimi gospodarskimi razmerami, pa tudi s posebnostmi poročanja, povezanega s sodili izkazovanja nekaterih bilančnih kategorij. Seveda bomo čiste revizijske teme dopolnili s pravnimi, računovodskimi in davčnimi ter vedno aktualnimi iz informacijske tehnologije.

Zagotovo je prav, da se enkrat letno vsi revizorji zberemo in skupaj poskušamo odgovoriti vsaj na nekatere izzive. Tako bodo tudi odgovori na konkretna dnevna delovna vprašanja lažji. Zato upamo, da se bomo septembra na tradicionalni letni konferenci v Portorožu zbrali v čim večjem številu.

Četrtek, 8. septembra 2022
8.30–9.00 Registracija udeležencev
9.00–9.15 Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
9.15–10.00 The chalange of the audit proffesion (predavanje bo v angleškem jeziku)
Harun Saki, Accountancy Europe
10.00–10.45 Ključne aktivnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 2021/2022
Mag. Peter Zmagaj, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
10.45–11.15 Odmor
11.15–12.00 Bistvene (ponavljajoče se) ugotovitve iz opravljenih nadzorov in prihajajoča regulativa
Mateja Cimerman in mag. Peter Zmagaj, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
12.00–12.45 Predstavitev standardov za revidiranje manj zahtevnih subjektov
Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo
12.45–15.00 Odmor
15.00–15.45 Aktualna vprašanja revidiranja s poudarkom na vplivu covida-19 in nestabilnih gospodarskih razmer
Katarina Kadunc, Tina Kolenc Praznik, Deloitte revizija, d. o. o.
15.45–16.30 Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov (ZPFOLERD-1)
Mag. Renata Eržen Potisek, Adakta, d. o. o.,
16.30–17.15 Izzivi dela z novimi generacijami in milenijci
Anja Križnik Tomažin, Anfima, d. o. o.
20.00 Večerja

 

Petek, 9. septembra 2022
9.00–9.45 Pravni vidiki poslov s povezanimi strankami po ZGD-1
Dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Ljubljana
9.45–10.30 Najnovejše spremembe MSRP-jev oziroma MRS-jev s poudarkom na konceptu pomembnosti, najemov in razvrščanja obveznosti
Dušan Hartman, PWC, d. o. o.
10.30–11.15 Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
Mag. Blaž Pate, LL.M., odvetnik, Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji, d. o. o.
11.15–11.45 Odmor
11.45–12.30 Kaj mora revizor vedeti o novih IT-tehnologijah
Uroš Žust, PWC, d. o. o., mag. Maja Hmelak, Računsko sodišče Republike Slovenije
12.30–13.15 WCGW, če zanemarjamo pomembnost IT-kontrol pri reviziji računovodskih izkazov
Manuela Šribar, BDO Revizija d.o.o.
13.15 Zaključek

Mateja Cimerman

Mateja Cimerman je namestnica direktorja Agencije na javni nadzor nad revidiranjem, kjer je kot vodja Sektorja za nadzor in regulativo odgovorna za opravljanje nadzorov nad revizijskimi družbami, pooblaščenimi revizorji ter regulatorni del pristojnosti Agencije (pripravo pravil revidiranja, licenciranje, poročanje in sistem izobraževanja pooblaščenih revizorjev). Na področju mednarodnega sodelovanja je z izmenjavo informacij, strokovnih znanj in najboljših praks kot predstavnica Agencije operativno vključena v mednarodni organizaciji Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) in International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) ter njihove podskupine, predvsem na področjih regulacije, nadzora in sankcioniranja revizijskih družb ter pooblaščenih revizorjev.
Je pooblaščena revizorka z veljavnim dovoljenjem za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Pred zaposlitvijo na Agenciji si je pridobivala izkušnje na področju revidiranja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in notranje revizije v eni izmed BIG4 revizijskih družb. Kot predavateljica sodeluje na različnih seminarjih in konferencah doma in v tujini, pri predmetih Pravila revidiranja in Kodeks etike in revizorjeva neodvisnost pa sodeluje pri izobraževanju bodočih pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 

Mag. Renata Eržen Potisek

Mag. Renata Eržen Potisek je pooblaščena revizorka, preizkušena notranja revizorka in preizkušena državna notranja revizorka ter ima več kot trideset let izkušenj z izvajanjem revizij v gospodarstvu in javnem sektorju. Z revizijo se je začela ukvarjati leta 1992 v banki kot notranja revizorka, nato se je zaposlila v mednarodni revizijski družbi. Zadnjih petnajst let vodi revizijsko družbo Adakta, d. o. o., v kateri izvaja revizije računovodskih izkazov ter notranje revizije v finančnem in javnem sektorju.


Dušan Hartman

Dušan Hartman ima več kot 30 let izkušenj na področju nudenja revizijskih storitev številnim slovenskim družbam v avtomobilski , prehrambeni , telekomunikacijski industriji in številnih drugih industrijah široke potrošnje. Njegovo glavno strokovno področje vključuje mednarodne revizije po MSRP. Poleg izkušenj pri revizijah je sodeloval tudi v več forenzičnih revizijskih poslih in poslih korporativnega upravljanja.  Licenco pooblaščenega revizorja je pridobil v Sloveniji leta 1994. Nadaljevanje njegovega strokovnega izobraževanja je podprto s članstvom pri Slovenskem inštitutu za revizijo, kjer je  bil dolga leta član  strokovnega sveta, še vedno pa je član komisije za pripravo SRS. Dušan je v Sloveniji  eden največjih strokovnjakov za področje konsolidiranja in tudi avtor številnih člankov s tega področja. Dušan je aktivno vključen v izobraževalni proces na  Slovenskem inštitutu za revizijo. Zaposlen je v revizijski družbi PwC.

 

Katarina Kadunc

Katarina Kadunc je pooblaščena revizorka in revizijska partnerica v revizijskem oddelku Deloitte Slovenija in Hrvaška. Ima več kot 19 let delovnih izkušenj. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance, računovodstvo in revizija). Leta 2009 je pridobila licenco ACCA in naziv pooblaščene revizorke pri Slovenskem inštitutu za revizijo, nato pa še naziv preizkušene notranje revizorke v letu 2014. v letu 2020 je pridobila naziv pooblaščene revizorke na Hrvaškem. Odgovorna je za vodenje revizij za banke in družbe iz nefinančnega sektorja. Je aktivna predavateljica na temo računovodskih standardov in razumevanja računovodskih izkazov, še posebno za banke. Odgovorna je tudi za vodenje notranjerevizijskih projektov, projektov s presojo kakovosti notranjerevizijskih funkcij ter z ocenami delovanja nadzornih svetov.

 

Tina Kolenc Praznik

Tina Kolenc Praznik je pooblaščena revizorka, partnerica in vodja revizijskega oddelka v ljubljanski pisarni družbe Deloitte. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, družbi Deloitte pa se je pridružila leta 2001. Specializirala se je za pomembnejša revizijska vprašanja in kot ekspert z omenjenega področja tudi sodeluje v skupini Deloitte Srednja Evropa in opravlja preverbe kakovosti revizijskega dela v omenjeni regiji. Za celotno regijo CE South opravlja vlogo „Professional Practice Director“, njena glavna naloga pa je osredotočenost na zagotavljanje kvalitete opravljenih revizij ter skladnost delovanja s pravili stroke na vseh trgih regije. Opravlja revizijske in svetovalne storitve v zasebnem in javnem sektorju ter je kot partner za pregled kakovosti vključena tudi v revizije izven Slovenije.

 

Anja Križnik Tomažin

Anja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekon., strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coachinja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju javnega nastopanja in komuniciranja so rezultat njene 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 10 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti.

 

Blaž Pate

Blaž Pate je odvetnik, specialist za davčno pravo. Je tudi avtor številnih člankov ter predavatelj na področju davkov.


Harun Saki

Harun Saki is a Manager at Accountancy Europe and part of the professional expertise team. He engages in various projects related to auditing & assurance and specialises in international standards on auditing and professional ethics. He has a Master’s degree in Banking and Finance; and has been a Certified Management Accountant (CMA) since August 2020. Before his role at Accountancy Europe, he worked as a public sector auditor at the Turkish Court of Accounts (2008-2014) and then as a financial auditor at the International Board of Auditors for NATO (2014-2019). Harun is married with two daughters.

 

Katarina Sitar Šuštar

Katarina Sitar Šuštar, MBA, je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani) in pooblaščena revizorka. Je doktorska študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaposlena. Dvaindvajset let je bila zaposlena v revizijski družbi KPMG. Poleg vodenja oddelka revizije, kjer je bila specializirana za področje revidiranja zavarovalnic, telekomunikacij in javnega sektorja, je bila zadolžena tudi za področje kadrov in izobraževanje. V okviru KPMG-ja je predavala v Sloveniji in tujini, poleg tega je predavateljske izkušnje nabirala pod okriljem Združenja nadzornikov Slovenije, Slovenskega inštituta za revizijo, Slovenskega državnega holdinga ter Ekonomske fakultete. Je članica sveta osnovne šole Frana Albrehta ter zunanja članica revizijskih komisij Pošte Slovenije, Vzajemne zdravstvene zavarovalnice in Zavarovalnice Sava RE.


Manuela Šribar

Manuela Šribar, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija, d. o. o.,  je pooblaščena revizorka in preizkušena revizorka informacijskih sistemov, licencirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pridobila je tudi licenco CISA pri ISACA in je državna notranja revizorka. Je tudi predsednica odbora sekcije revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Vodila in izvajala je številne samostojne revizije informacijskih sistemov, revizije informacijskih sistemov kot del notranjerevizijske funkcije in preglede splošnih ter aplikativnih kontrol za revizijo računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, elektrogospodarstva, različnih organizacij javnega sektorja in finančnega sektorja. Kot pooblaščena revizorka ima znanja tudi s področja revizij računovodskih izkazov in sorodnih storitev.

 

mag. Peter Zmagaj

Mag. Peter Zmagaj, direktor Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, je magister pravnih znanosti (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) s pridobljenima strokovnima nazivoma preizkušeni državni revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Direktor Agencije za javni nadzor nad revidiranjem je po svoji funkciji tudi predsednik strokovnega sveta Agencije. Svoj šestletni mandat je pričel 1. 1. 2021.
Kot revizor je pričel z delom leta 2007 na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je sodeloval kot revizor in vodja revizijske ekipe. Od januarja 2015 je kot svetovalec predsednika sodeloval v postopkih zagotavljanja kakovosti revizijskih poročil, kot vodja predmeta sodeloval pri izobraževanjih za pridobitev naziva državni revizor, občasno pa tudi skrbel za stike z mediji, pripravljal pravna mnenja in pripombe na predloge predpisov, vodil postopke po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, opravljal naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov in pristojne osebe za stike s policijo in drugimi sorodnimi organi ter predstavljal stališča institucije na pristojnih delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije. Pred tem je med letoma 2000 in 2007 deloval kot novinar in urednik poslovnega dnevnika Finance.

 

Uroš Žust  

Uroš Žust je direktor v družbi PwC Slovenija. Ima več kot 16 let izkušenj iz revizije informacijskih sistemov, kibernetske varnosti, varnostnih pregledov, upravljanja tveganj, korporativnega upravljanja in zagotavljanja skladnosti v širokem spektru industrije tako v EU kot v ZDA, kjer se je specializiral za revizije po standardih PCAOB in kibernetsko varnost. Diplomirani ekonomist (smer poslovna Informatika) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil še nazive preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS) pri Slovenskem inštitutu za revizijo, Certified Information Systems Auditor (CISA) ter Certified Information Security Manager (CISM) pri ISACA, pa tudi Certified Information System Security Professional (CISSP) pri ISC2 in Project Management Professional (PMP) pri PMI. Hkrati je tudi akreditirani trener izobraževanj za certifikate CISA in CISM pri ISACA.

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@bernardingroup.si. Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec konference revizorjev. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 152,00 evrov, v hotelu Histrion 142,00 evrov in v Hotelu Vile Park 82,00 €. Za rezervacije do vključno 8. 8. 2022 vam priznajo 5 % popusta.

Rezervacija sob ...

Zaradi organizacije vas prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 1. septembra 2022. Če boste morebiti zadržani, se od konference odjavite, ker vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 23. letno konferenco revizorjev znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) je udeležnina skupaj z gradivom 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 395,28 evra.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako B.
Konferenca je v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za pooblaščene revizorje ovrednotena z oznako A.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava