SEMINAR (zoom): NAČRTOVANJE NOTRANJEREVIZIJSKEGA POSLA
12.10.2022

Notranji revizor na podlagi letnega načrta notranje revizije pripravi in dokumentira načrt za posamezen posel. Tak načrt običajno vsebuje povzetek osnovnih revizijskih postopkov, ki so podrobneje razdelani v delovnem programu posla, terminski načrt za izvedbo posameznih aktivnosti ter potrebne vire, konkretne cilje in obseg dela. Aktivno vlogo pri pripravi tovrstnih načrtov ima predvsem notranji revizor ob ustrezni koordinaciji in nadzoru vodje notranje revizije, ki s strokovnim znanjem, kompetencami, sposobnostmi ter iz izkušenj in razpoložljivih informacij izdela letni načrt notranje revizije. Osnovno izhodišče pri oblikovanju načrta za posamezen notranjerevizijski posel je zbiranje informacij za razumevanje dejavnosti, ki se pregleduje, in izvedba predhodne ocene tveganja te dejavnosti. V nasprotju z oblikovanjem strateškega in letnega načrta notranje revizije, po katerem se izvaja makroocena tveganj, torej ocena tveganj na ravni poslovnega subjekta za določitev prednostnih področij za notranjo revizijo na ravni organizacije kot celote, je pri oblikovanju načrta posameznega posla na podlagi potrjenega letnega načrta nujna ocena tveganj dejavnosti, ki se pregleduje, kot osnovna predpostavka za opredelitev konkretnih ciljev in konkretnega obsega posla, dodelitev virov in dokumentiranje načrta. Notranja revizija poleg poslov dajanja zagotovil opravlja še druge vrste poslov – svetovalne posle in vpoglede. Tudi pri teh vrstah poslov je treba zagotoviti ustrezno načrtovanje in izvedbo glede na predhodno oceno tveganja. Cilj seminarja je seznaniti udeležence s koraki pri oblikovanju načrta posameznega posla v notranji reviziji. S primeri bodo podrobneje pojasnjene aktivnosti notranjega revizorja pri pripravi načrta, predvsem ocena tveganja na ravni posameznega posla, ki je podlaga za določitev ciljev in obsega glede na zavezujoče in priporočene strokovne podlage in najboljše prakse.

Seminar bo potekal v hrvaškem jeziku.

9.00–10.30 Načrtovanje notranje revizije
Na tveganjih zasnovano načrtovanje
Pripadajoče smernice za izvajanje
Povezava med strateškim načrtom in letnim načrtom notranje revizije
Povezava med letnim načrtom notranje revizije in načrtom posameznega posla
10.30–10.45 Odmor
10.45–12.15 Proces oblikovanja načrta za posamezen posel notranje revizije
• Razumevanje konteksta in namena notranjerevizijskega posla
• Zbiranje informacij za razumevanje dejavnosti, ki se pregleduje
• Izvajanje predhodne ocene tveganja za področje ali proces, ki se revidira
• Določitev cilja notranjerevizijskega posla
• Določitev obsega notranjerevizijskega posla
• Razporeditev virov
• Dokumentiranje načrta
12.15–12.45 Odmor
12.45–14.15 Primeri oblik in vsebine načrtov za notranjerevizijski posel
Povezava med načrtom in delovnim programom notranjerevizijskega posla
Delavnica

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Prof. dr. sc. Boris Tušek, redni profesor na katedri za računovodstvo ekonomske fakultete na Sveučilištu u Zagrebu. Je nosilec in/ali izvajalec več predmetov s področja računovodstva in revizije v različnih študijskih programih na omenjeni zagrebški fakulteti. Pred zaposlitvijo na fakulteti je deset let delal v praksi, na delovnih mestih revizorja in kasneje svetovalca. Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več sto del s področja računovodstva, notranje revizije, revizije računovodskih izkazov in korporativnega upravljanja (znanstvenih in strokovnih knjig, priročnikov in učbenikov, znanstvenih in strokovnih člankov ter projektov). S področja notranje revizije je objavil nekaj knjig in več 100 strokovnih in znanstvenih člankov. S predstavitvami je sodeloval na različnih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Ima več kot 25 let izkušenj kot svetovalec različnim organizacijam.
Je predsednik sekcije notranjih revizorjev pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika ter član mednarodnega inštituta IIA. Kot eden od ustanoviteljev hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (HIIR) leta 2006 je bil tudi podpredsednik in član izvršnega odbora tega inštituta.

Kot predavatelj sodeluje v izobraževanju za pridobitev naziva pooblaščeni notranji revizor, je predsednik odbora za strokovno usposabljanje in nenehno strokovno izpopolnjevanje ter član izpitnega odbora za pridobitev naziva pooblaščeni notranji revizor pri sekciji notranjih revizorjev, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.
Vlada Republike Hrvaške ga je l. 2017 imenovala za člana sveta za sistem notranjih kontrol v javnem sektorju Republike Hrvaške. Je član strokovnega sveta Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske.

Je predavatelj za osnovno in vseživljenjsko izobraževanje, ki ga ministrstvo za finance organizira za notranje revizorje v javnem sektorju Republike Hrvaške.
Od leta 2006 je član ali predsednik v različnih revizijskih komisijah subjektov javnega interesa v Republiki Hrvaški. Je član mednarodnega uredniškega odbora slovenske revije Davčno-finančna praksa ter uredništva in sveta izdajateljev časopisa Računovodstvo i financije, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

Poleg tega je sodeloval pri izobraževalnih programih za menedžerje in zaposlene v raznih družbah, bankah in drugih organizacijah in svetovalnih družbah na Hrvaškem in v tujini. Ima naziv pooblaščeni notranji revizor.

Seminar bo od 9.00 do 14.15 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki se bodo na seminar prijavili O izvedbi seminarja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 298,90 (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 269,01 €.

Podatke za plačilo seminarja prejmete po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti ter preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem, vpisanim v sezname aktivnih imetnikov nazivov, za seminar priznajo 6 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima seminar oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava