Pravila stroke

Avtorske pravice: Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

Tu si lahko ogledate dokumente katerih vsebino morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati preizkušeni davčniki. Večina dokumentov je dostopnih v elektronski obliki, pri ostalih pa je navedeno, kje jih je mogoče naročiti oziroma kje so bili objavljeni, in si jih lahko ogledate:

Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov (Uradni list RS, št. 76/11, 30. 9. 2011)

a. Veljavni pravni red s področja obdavčevanja in davčnega postopka
  veljavni predpisi Evropske unije s področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev, ki neposredno zavezujejo Republiko Slovenijo (na primer Uredbe)
  veljavne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja med Republiko Slovenijo in drugimi državami
  druge mednarodne pogodbe in sporazumi s področja obdavčevanja oziroma obveznih dajatev, ki zavezujejo Republiko Slovenijo; na voljo so na spletni strani
  veljavni pravni predpisi Republike Slovenije s področja
• obdavčevanja,
• drugih obveznih dajatev in
• davčnega postopka
  drugi pravno zavezujoči predpisi, povezani s predpisi o obdavčevanju oziroma davčnem postopku
b. Pravno zavezujoči predpisi in informacije s področja davčnega proučevanja in svetovanja
  Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2

a. Sprejete Direktive Evropske unije s področja davkov oziroma drugih obveznih dajatev, ki jih je Republika Slovenija dolžna sprejeti v nacionalni pravni red
b. Sodna praksa
• 
Sodišča Evropskih skupnosti s področja davkov in drugih obveznih dajatev
• Sodišče Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev
c. Sodna praksa sodišč Republike Slovenije s področja davkov in drugih obveznih dajatev. 


  • Pojasnila Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance s področja davkov

  • Strokovna literatura, ki jo v okvir Hierarhije umesti Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu
  • Strokovni prispevki, ki jih v okvir Hierarhije umesti Strokovni svet Inštituta po predlogu Sekcije preizkušenih davčnikov pri Inštitutu