SIR*IUS 2022

SIR*IUS 6/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Anja Bajcar Kok
Upravljanje tveganj pri izvajanju IT projektov v javnem sektorju – primer izvedbe projekta e-Notranja revizija
Risk management of IT projects in public sector – the case of an e-internal audit project
John Chesshire
A world of challenges and opportunities: the internal auditor of the future
Svet izzivov in priložnosti: notranji revizor v prihodnosti
Mag. Petra Finžgar, Nuša Anna Pukmajster
Notranje kontrole in ocenjevanje njihove uspešnosti po okviru notranjega kontroliranja COSO
Internal controls and performance evaluation of those according to the COSO internal control framework
Primož Govekar
Varstvo osebnih podatkov v revizijskih postopkih
Protection of personal data in audit procedures
Dražen Rajaković
Adopting Agile Internal Audit Methodology
Prevzem agilne metodologije notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New pronouncements in internal auditing
Neca Tešić, Robert Horvat
Pregledna študija vrednot računovodij, revizorjev in študentov računovodstva in revizije
Review study of values of accountants, auditors and accounting and auditing students
 

Iz prakse za prakso

Revidiranje virtualnih sredstev
Tveganje ključnega kupca
Strokovno izpopolnjevanje
Merjenje kriptovalut po pošteni vrednosti in preiskava letnih računovodskih izkazov pri majhnih kapitalskih družbah
Ravnanje organizacije, kadar ni objavljenega referenčnega tečaja pri Evropski centralni banki in tečaja pri poslovni banki
Dan obračuna, ključen za pripravo zaključnega poročila po 68. členu ZGD-1 pri združitvah in delitvah
Koncept arhitekture ničnega zaupanja
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 5/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Maja Hmelak
Revizija upravljanja dostopnih pravic – ključne teme v letu 2022
Auditing User Access Privileges – key issues in 2022
Gašper Krajnc
Posli dajanja zagotovil, vezani na storitvene organizacije, in poročila SOC® o kontrolah nad informacijami in sistemi storitvene organizacije
Assurance engagements at a service organization and System and Organization Control reports (SOC) with focus on SOC 2 report
Mag. Aleksandra Plahuta
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Ruti Rous
Oblikovanje dogovorov o zagotavljanju ravni informacijskih storitev
Drafting Service level agreements
Dušan Hartman
Koncept pomembnosti z računovodskega in revizijskega vidika
Concept of materiality from accounting and auditing prospective
 

Iz prakse za prakso

Bonitetni nadzor
Alternativni investicijski skladi in ocenjevanje njihovih naložb za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev AIS-ov
Nenačrtovani notranjerevizijski posli
Začetna bilanca stanja samostojnega podjetnika ob spremembi načina obdavčitve v upoštevanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
Neposlovna raba pri električnih vozilih, kadar DDV ni bil odbit
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 4/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
CSRD: a major shift towards a climate neutral
EUCSRD: pomemben premik k podnebno nevtralni Evropski uniji
Mag. Renata Eržen Potisek, mag. Zdenka Vidovič
Revizorjevo poročanje o ustreznosti sodil in pravilnosti njihove uporabe
Auditor's reporting on the adequacy of criteria and the regularity of their application
Dušan Hartman
Najnovejše spremembe MSRP-jev in MRS-jev s poudarkom na konceptu pomembnosti, najemov in razvrščanja obveznosti
Recent amendments to IFRSs and IASs focusing on the concept of materiality, leases and the classification of liabilities
Dr. Miha Juhart
Pravna ureditev poslov med povezanimi strankami v ZGD-1
Related parties transactions in Slovenian Companies Act
Mag. Blaž Pate
Obračun DDPO-ja pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
Corporate income tax return in procedures for the termination of an individual's residency status
Katarina Sitar Šuštar
Osnutek IAASB-jevega standarda revidiranja za preproste družbe
Draft IAASB's standard for audits of less complex entities
 

Iz prakse za prakso

Prepoznavanje povezanih strank in transakcij
Uporaba posebne predpostavke o pomembnem povečanju negotovosti, povezane s kovidno krizo in vojno v Ukrajini
Notranjerevizijska dokazila in njihova uporaba
Razlikovanje med dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi ter njihovo izkazovanje v računovodskih izkazih
Davčna obravnava odkupov lastnih deležev v 2020 in 2021 s plačilom kupnine v 2022 in pozneje
Upravljanje popravkov in ranljivosti programske opreme
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 3/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
James Chalmers, Emma Cox, Nadja Picard, with contribution from Hilary Eastman
Economic Realities of ESG
Ekonomska stvarnost izvajanja ESG-ja
Mag. Matjaž Filipič
Alternativni investicijski skladi v Sloveniji
Alternative investment funds in Slovenia
Eva Janžek, Miroslav Petrič
Predstavitev dejavnikov ESG in njihov pomen pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Presentation of ESG factors and the impact of their importance in real estate valuation
Mag. Ivan Kebrič
Ocenjevanje netvegane mere donosa

Estimating risk-free rate of return
Dr. Črt Lenarčič
Trg stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji in njegova dinamika
Residential real estate market in Slovenia and its dynamics
Michael MacBrien
EU climate law will transform real estate. Valuation practice had better follow
Evropsko podnebno pravo bo preoblikovalo nepremičnine. Temu naj sledi tudi ocenjevanje njihove vrednosti.
Mojca Müller
Davčna obravnava vozil
Tax treatment of vehicles
 
Iz prakse za prakso
Arhiviranje elektronske revizijske dokumentacije
Izgubljanje strank kot ključni dejavnik pri oceni vrednosti neopredmetenih sredstev, povezanih s kupci
Dostop notranjega revizorja do zunanjih izvajalcev
Računovodenje nadomestil, ki jih kolektivne organizacije pri uporabnikih zbirajo v imenu in za račun imetnikov pravic
Davčno priznani odhodek iz slabitve poslovnih terjatev
Vodenje revizijske sledi
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 2/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Jaka Cepec
Položaj upnika ob nastanku dolžnikove insolventnosti
The position of the creditor in the event of the debtor's insolvency
Aleksandra Heinzer
Odbitek in popravek DDV-ja pri nabavi nepremičnin
The VAT Deduction and Adjustment in Real Estate Purchases
Dr. Robert Horvat
Vpliv MSRP-ja 15 na računovodenje stroškov
Impact of IFRS 15 on accounting for costs
Dr. Barbara Mörec
Kako prepoznati finančno stisko gospodarske družbe – primer slovenskih družb
How to identify the company in a financial distress – cases of Slovenian companies
Mag. Iztok Pustatičnik
Upravljanje oskrbne verige v proizvodnem podjetju kot konkurenčna prednost ter orodja poslovodnega računovodstva za upravljanje oskrbne verige
Integrated supply chain management as competitive advantage of a manufacturing company and management accounting tools in SCM
Mag. Mojca Muha
Postopkovna vprašanja v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori, ki se kot sporna kažejo v aktualni sodni praksi
Procedural issues in relation to tax inspection proceedings, which are object of dispute in contemporary jurisprudence
 
Iz prakse za prakso
Revizijski postopki v zvezi s povezanimi osebami
Upoštevanje vzdrževanja strojev in opreme pri ocenjevanju sredstev
Računovodenje zahtevkov za povračilo trošarine
Vračilo pomoči iz PKP-ja zaradi izplačila dobička
Načrtovanje poslov na področju projektov informacijskih tehnologij
 
Novosti in obvestila
Konferenca ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti podjetij (ASA) v Las Vegasu, oktobra 2021
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Stalna poslovna enota in DDV
Fixed establishment in VAT taxation
Mag. Rosana Dražnik
Pravila pri obračunavanju DDV-ja pri uvozu blaga
VAT at import procedures
Mag. Brigita Franc
Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb
Transfer prices in connection with the restructuring of companies in a group of related parties
Jure Mercina
Davčni vidiki nagrajevanja zaposlenih v obliki delnic oz. delniških opcij
Tax aspects of granting employees stock units or stock option
Mag. Blaž Pate
Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora
Issue of cost reimbursement in tax inspection procedure
Mag. Boris Tuma
Zadovoljstvo uporabnikov poročil o oceni vrednosti nepremičnin – anketa
Survey – User Satisfaction of Real Estate Valuation Reports
 
Iz prakse za prakso
Ovrednotenje učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze
Pregled sprememb v novih MSOV-jih, ki začnejo veljati 31. januarja 2022
Razvoj kompetenc notranjega revizorja
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu
Evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19
Oprostitev davčnega odtegljaja od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije