SIR*IUS 2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Iztok Kolar in Karmen Kovač
Misli o notranjem revidiranju v letu 2031: Raziskava med slovenskimi notranjimi revizorji
Thoughts on Internal Audit in 2031: A Survey among Slovenian Internal Auditors
Tina Toman Pfajfar
Novosti v pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Načrtovanje notranje revizije
Internal Audit Planning
Joža Repar Lakovič
Pisanje/poročanje – kratko in jasno
Writing/reporting – short and transparent
Mag. Maja Hmelak
Revizija dostopnih pravic – prvi del
Auditing User Access Privileges Part One
Milan Jagrič
Notranje revidiranje kapitalske ustreznosti ali revidiranje skladnosti trditve optimalne kapitalske ustreznosti glede na zahteve, merjene s sprejetimi sodili
Internal audit of capital adequacy or compliance audit of optimal capital adequacy assertion as measured by the suitable criteria
Janez Kratnar
Smernice za izvedbo analize najgospodarnejše uporabe nepremičnin
Guidelines for implementation of the highest and the best use analysis
 
Iz prakse za prakso
Pomembnost pri revidiranju razkritij v računovodskih izkazih
Omejitve pri ocenjevanju strojev in opreme (premičnin) pri nabavnovrednostnem načinu
Vloga notranjega revizorja pri obvladovanju tveganja prevar v organizaciji
Delovnopravna upravičenja vodje notranje revizije po prenehanju mandata
Pripoznavanje prihodkov od omrežnin za dobavo pitne vode
Skladnost upravljavcev kritične infrastrukture
Novosti na področju Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti
 
Novosti in obvestila
Novosti na področju Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti
(New Developments on International Valuation Standards)
ECIIA (European Confederatin of Institutes of Internal Auditing)
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2019
Cybercrime Trends 2019
Tina Kavčič
Analiza možnosti zavarovanj pred kibernetskimi napadi
Analysis of the possibilities of insurance against cyber attacks
Jaka Kosmač
Vpliv kazenskega prava na preprečevanje kibernetske kriminalitete
Impact of Criminal Law on the Prevention of Cybercrimes
Mag. Anton Ujčič, Damir Savanović
Okvir medsebojnega priznavanja EU-SEC
EU-SEC Multiparty Recognition Framework
Katarina Sitar Šuštar
Aktualno dogajanje na področju revidiranja in nadzora v Veliki Britaniji in ZDA
Current developments in the area of auditing and regulation in Great Britain and USA
 
Iz prakse za prakso
Pisne predstavitve
Ustreznost uporabe avtomatiziranih modelov ocenjevanja vrednosti
Vključevanje notranjega revizorja v delovne skupine v organizaciji javnega sektorja
Poslovni najemi opredmetenih osnovnih sredstev gospodarske infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe
DDV pri najemih zaradi sprememb SRS-jev in MSRP-jev
Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Future of audit and assurance
Prihodnost revidiranja in dajanja zagotovil
Lucijan Klemenčič
Nove obveznosti poročanja davčnih posrednikov znotraj EU-ja
New Reporting Obligations of Tax Intermediaries in the EU
Katarina Sitar Šuštar
Učinki uvedbe uredbe EU št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa na ključne deležnike
The effects of implementation of Regulation (EU) No 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities on key stakeholders
Mag. Mitja Skitek
Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake
International Code of Ethics for Professional Accountants
Manuela Šribar
Preverjanje ITGC-ja pri revidiranju računovodskih izkazov v Sloveniji
ITGC and financial audit in Slovenia
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Punishment of tax offences SIR*IUS, avgust 2019
 
Iz prakse za prakso
Rotacija ključnega revizijskega partnerja
Pravilnik o obvladovanju kakovosti v revizijski družbi
Pregled poročila o oceni vrednosti
Sodelovanje notranjega revizorja in revizorja računovodskih izkazov
Notranje revidiranje upravljanja organizacije
Ugotavljanje nabavne vrednosti pravice do uporabe pri opredmetenih osnovnih sredstvih, vzetih v finančni najem
Seznam izvršilnih naslovov in pravna varnost davčnega dolžnika
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Maruša Hauptman in mag. Karin Lušnic
Novosti MSRP 16 – Najemi in vpliv na ocenjevanje vrednosti podjetij
IFRS 16 and the impact of new standard on business valuations
 
Mag. Ivan Kebrič
Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
The Relationship between Capital Expenditure and Depreciation in Estimation of the Terminal Value
 
Dr. Dušan Zupančič, Jure Kern
Rezultati pilotske študije za pridobitev mere kapitalizacije iz tržnih podatkov
Pilot study results for obtaining the capitalisation rate from market data
 
Slavko Stošicki
Poznavanje sestavin strojev in opreme
Knowledge of machines and equipment and their components
 
Renato Strojko
Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti stavb
Functional obsolescence in real estate due to diminished energy efficiency of buildings
 
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
Monte Carlo simulation for real estate valuation
 
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem IN DPN-jem – II. del
Taxation of immovable property with VAT and Real Estate Transfer Tax – part II
 
Brigita Petek
Vpliv davkov in davčnih prerazporeditev na privlačnost države za tuje neposredne investicije
The impact of taxes and tax reallocation on the country's attractiveness for foreign direct investment
 
   
Iz prakse za prakso  
Imenovanje revizorja računovodskih izkazov  
Dejavniki, ki vplivajo na višino odbitka za pomanjkanje tržljivosti (discount for lack of marketability – DLOM)  
Zunanje opravljanje notranje revizije v organizaciji  
Izračun sedanje vrednosti najemnin pri najemnih pogodbah za nedoločen čas  
Prenos premoženja ob rednem prenehanju družbe in DDV  
Skladnost v oblaku  
   
Novosti in obvestila  
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Revidiranje projektov IT
GTAG – Auditing IT Projects (prej GTAG-12)
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem in DPN-jem – I. del
Taxation of immovable property with VAT and real estate transaction tax – part I
 
Grega Hojnik
Določanje primerljivih tržnih cen – uporaba načina tržnih primerjav
Determination of comparable market prices – application of market comparison approach
 
Mag. Saša Jerman
Priprava podporne dokumentacije pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj
Documentation for R&D tax allowance
 
Uroš Lesjak
Računovodsko poročanje v zvezi z nedokončanimi sodnimi in nadzornimi postopki
Financial reporting in relation to ongoing judicial and supervisory procedures
 
Dr. Barbara Mörec
Dokončane, vendar od kupca še ne potrjene storitve – kako jih pripoznati?
Services completed but not yet accepted by the customer – how to recognize 
them?
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjevo poročilo pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom  
Razmik med datumi ocene vrednosti, priprave poročila in ogleda nepremičnine  
Notranja revizija v sistemu javnega naročanja pri nabavi opreme večje vrednosti  
Revaloriziranje opredmetenih osnovnih sredstev in njihova oslabitev  
Slabitev sredstev, ki se revalorizirajo – davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv  
Uporabniško razvite informacijske rešitve  
   
Novosti in obvestila  
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Preprečevanje in zaznava prevar v avtomatiziranih okoljih
GTAG: Fraud Prevention and Detection in an Automated World (prej GTAG-13)
 
Kaj je novega pri TEGoVA?  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


Uvodnik
Dr. Marjan Odar
Editorial
Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen
Mag. Mitja Černe
Brands and trademarks from transfer pricing perspective

Mag. Brigita Franc
Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav
Internal VAT Controls with the Purchase of Services from EU and Third Countries

Matej Kovačič
Problematika določanja stalne poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja
Determination of permanent establishment for the purposes of VAT and CIT
Marko Mehle
Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju IN Sloveniji
Implementation of Anti-Tax Avoidance Rules in EU and in Slovenia
Andreja Škofič Klanjšček, Bara Gradišar
Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji
Comparative analysis of the taxation of naturals persons' income from capital in the EU and Slovenia
Mag. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
S proučitvijo temeljnih vzrokov do večje dodane vrednosti notranje revizije
With Root Cause Analysis to Greater Added Value of Internal Audit
 
Iz prakse v prakso
Prenos osebnih podatkov v tretje države po uredbi GDPR
Ocenjevanje vrednosti podjetij v primerih, ko namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih
Kazalniki delovanja kot merilo uspešnosti in učinkovitosti notranje revizije
Uporaba predpostavljene obrestne mere za izposojanje
Pomanjkljivosti pri sklepanju posojilnih pogodb
Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote in prejemnika storitev iz druge države v slovenji za obračun DDV-ja in obveznosti izvajalca storitev
Pripoznavanje odloženih davkov za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne olajšave
Izdelava varnostnih kopij podatkov
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG: Upravljanje IT-revidiranja
GTAG: Management of IT Auditing (prej GTAG-4)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije