Iz prakse za prakso - kazala letnikov

Iz prakse za prakso leta 2024

3/2024

Kršitev določil posojilnih pogodb v poslovnem letu 2023 in SRS 9 (2024)
Doseganje skladnosti pri izvajanju nekaterih določb iz novih Globalnih standardov notranjega revidiranja
Davčno priznavanje obresti od posojil za prevzem kapitala druge družbe
Obveznost materialnega (količinskega) vodenja zalog
Ozaveščanje zaposlenih glede varovanja informacij

2/2024

Revizija računovodskih izkazov in tveganja, povezana z IT okoljem
Uporaba podatkov, objavljenih po datumu ocene vrednosti
Notranja revizija in pridobitev specialista
Računovodsko izkazovanje vrednotnic
Upoštevanje obdavčitve oddajanja premoženja v najem pri na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja vrednosti (nepremičnin) pri fizičnih osebah
Brisanje podatkov z negibljivih (SSD) diskov

1/2024

Revidiranje računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov
Vpliv poplavnega tveganja in tveganja pobočnih masnih premikov ter poplavnih dogodkov na ocenjevanje vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Ocenjevanje vrednosti podjetij, kadar namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih – dodatno pojasnilo
Pripoznavanje najema programske opreme in uporabe storitev v oblaku
Trenutek pripoznavanja stroška za revizijo letnega poročila
Pospeševanje prodaje z darili kupcem in DDV

Iz prakse za prakso leta 2023

6/2023

Notranja revizija področja upravljanja neprekinjenega poslovanja
Knjiženje solidarnostnega prispevka delodajalcev po ZIUOPZP-ju
Računovodsko izkazovanje kratkoročnih depozitov
Odlog ugotavljanja dohodninske obveznosti pri oddelitvah
Varnostno kopiranje podatkov

5/2023

Kombiniranje primerjalnih meril za določanje pomembnosti pri reviziji računovodskih izkazov
Primernost uporabe modelov AVM pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Računovodenje zalog, ki jih kupec ne prevzame, stroški vračila pa presegajo čisto iztržljivo vrednost ali stroške uničenja
Status davčnega zavezanca pri presoji kraja obdavčitve storitev
IT kontrole in MSR 315

4/2023

Vpliv prostovoljnih razkritij v računovodskem poročilu na revizorjevo poročilo
Primernost metode povprečenja pri ocenjevanju vrednosti podjetij
Vloga notranjega revizorja pri dajanju zagotovila glede upravljanja tveganj
Računovodenje terjatev in/ali dolgov za nezaračunane dobave v primerjavi s časovnimi razmejitvami
Ali je verodostojna knjigovodska listina v davčnem postopku DDPO-ja sploh pomembna
Revidiranje RPA-ja (Robotic Process Automation) pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

3/2023

Določanje izvedbene pomembnosti
Primernost uporabe tridesetletnih obveznic za določanje netvegane donosnosti
Razporeditev virov pri poslu
Računovodenje prihodkov pri obljubi brezplačne dobave ob izpolnjevanju določenih pogojev
Prilagoditve iz naslova transfernih cen in DDV
Dajanje zagotovil pri upravljanju neprekinjenega poslovanja

2/2023

Presoja o ustreznosti sprejema posla ključnega revizijskega partnerja
Določanje podlage in načinov za ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
Hramba in brisanje osebnih podatkov v povezavi z notranjrevizijskimi dokazili
Vrednotenje zaloge dokončanih in nedokončanih proizvodov v proizvodnih invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
Davčni obračun pri oddelitvah

1/2023

Kateri minimalni pogoji morajo biti izpolnjeni, da revizor lahko sprejme posel dajanja zagotovil
Uporaba pribitka za velikost pri ocenjevanju nadomestljive vrednosti odvisnih družb
Razvrstitev prihodkov in odhodkov iz obresti
Vključevanje DDV-ja pri najemu v merjenje pravice do uporabe sredstva
Davčni odtegljaj od dohodkov z virom v tujini

Iz prakse za prakso leta 2022

6/2022

Revidiranje virtualnih sredstev
Tveganje ključnega kupca
Strokovno izpopolnjevanje
Merjenje kriptovalut po pošteni vrednosti in preiskava letnih računovodskih izkazov pri majhnih kapitalskih družbah
Ravnanje organizacije, kadar ni objavljenega referenčnega tečaja pri Evropski centralni banki in tečaja pri poslovni banki
Dan obračuna, ključen za pripravo zaključnega poročila po 68. členu ZGD-1 pri združitvah in delitvah
Koncept arhitekture ničnega zaupanja

5/2022

Bonitetni nadzor
Alternativni investicijski skladi in ocenjevanje njihovih naložb za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev AIS-ov
Nenačrtovani notranjerevizijski posli
Začetna bilanca stanja samostojnega podjetnika ob spremembi načina obdavčitve v upoštevanje dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
Neposlovna raba pri električnih vozilih, kadar DDV ni bil odbit

4/2022

Prepoznavanje povezanih strank in transakcij
Uporaba posebne predpostavke o pomembnem povečanju negotovosti, povezane s kovidno krizo in vojno v Ukrajini
Notranjerevizijska dokazila in njihova uporaba
Razlikovanje med dolgoročnimi in kratkoročnimi obveznostmi ter njihovo izkazovanje v računovodskih izkazih
Davčna obravnava odkupov lastnih deležev v 2020 in 2021 s plačilom kupnine v 2022 in pozneje
Upravljanje popravkov in ranljivosti programske opreme

3/2022

Arhiviranje elektronske revizijske dokumentacije
Izgubljanje strank kot ključni dejavnik pri oceni vrednosti neopredmetenih sredstev, povezanih s kupci
Dostop notranjega revizorja do zunanjih izvajalcev
Računovodenje nadomestil, ki jih kolektivne organizacije pri uporabnikih zbirajo v imenu in za račun imetnikov pravic
Davčno priznani odhodek iz slabitve poslovnih terjatev
Vodenje revizijske sledi

2/2022

Revizijski postopki v zvezi s povezanimi osebami
Upoštevanje vzdrževanja strojev in opreme pri ocenjevanju sredstev
Računovodenje zahtevkov za povračilo trošarine
Vračilo pomoči iz PKP-ja zaradi izplačila dobička
Načrtovanje poslov na področju projektov informacijskih tehnologij

1/2022

Ovrednotenje učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze
Pregled sprememb v novih MSOV-jih, ki začnejo veljati 31. januarja 2022
Razvoj kompetenc notranjega revizorja
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu
Evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19
Oprostitev davčnega odtegljaja od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam

Iz prakse za prakso leta 2021

6/2021

Odgovori na vprašanja o poslovnofinančnem standardu SPS 7
Trenutek začetnega pripoznavanja zalog materiala in blaga
Računovodenje testnih vozil

 

5/2021

Pisne predstavitve
Obravnava davka na dodano vrednost v ocenah vrednosti nepremičnin
Vloga revizijske komisije v postopku imenovanja vodje notranje revizije
Računovodenje prodajnih pogodb z obvezo ali možnostjo kasnejšega ponovnega odkupa prodanih sredstev
Davčna obravnava variabilnega nadomestila pri prevzemu podjetja

 

4/2021

Pregled poročila o oceni vrednosti pri revidiranju
Predpostavke, posebne predpostavke in pomembne negotovosti pri ocenjevanju vrednosti
Poročanje o izidih notranje revizije v razmerah na daljavo (izvedba usklajevalnih sestankov z revidirano stranko, poročanje organu vodenja in nadzora)
Pogostost ocenjevanja nepremičnin pri uporabi modela revaloriziranja osnovnih sredstev
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
Upravljanje tehnične ranljivosti sistemov

 

3/2021

Ocena poplačila upnikov pri alternativnem predlogu prisilne poravnave s konverzijo v lastniške deleže po SPS-ju 5 – dodatno pojasnilo
Izvajanje notranje revizije na daljavo (s poudarkom na notranjerevizijskih postopkih izvedbe)
Stroški izposojanja v zvezi z zalogami proizvodov in zalogo v postopku proizvajanja
Koncept opravljanja storitev za plačilo in koncept opravljanja storitev za neposlovne namene
Novi ITAF™: Okvir strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS, 4. izdaja

 

2/2021

Opis odgovornosti pristojnih za upravljanje v revizorjevem poročilu o revidiranih računovodskih izkazih
Računovodska pravila ocenjevanja za računovodsko poročanje, namenjeno slabitvi in revalorizaciji
Podpisovanje dokumentov v razmerah dela na daljavo (sprememba internih postopkov v notranji reviziji)
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena
Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade

 

1/2021

Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem pred prevzemom revizijskega posla
Posebnosti ocenjevanja vrednosti hotelov med kovidno krizo
Ocenjevanje vrednosti poslovnih nepremičnin med pandemijo COVIDA-19 v letu 2020
Okvir usposobljenosti notranje revizije: področja znanja in ravni usposobljenosti
Računovodenje plemenitih kovin
Določanje transfernih cen za podporne storitve z nizko dodano vrednostjo v skupini povezanih oseb

Iz prakse za prakso leta 2020

6/2020

Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem glede začetnih stanj ob prevzemu revizijskega posla
Ocenjevanje vrednosti hotelov v razmerah covid pandemije (1)
Ocenjevanje vrednosti nakupovalnih središč v razmerah covid pandemije (1)
Celovito mnenje in/ali preglednica danih zagotovil
Evidentiranje prihodkov, plačanih s turističnimi boni
Pravica do zmanjšanja davčne osnove in obveznosti za obračun DDV-ja za neprijavljene terjatve v stečajnem postopku
Privilegirani dostopi

5/2020

Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov (KRI) v primerih, ko revizijo sestavnih delov izvajajo revizorji, ki niso iz podjetja partnerja ali podjetja v mreži partnerja, zadolženega za revizijo KRI-jev
Usklajenost poročil vrednosti, izdelanih na osnovi lokalne zakonodaje, z določili MSOV-jev
Revizija objektivne upravičenosti sodil po ZPFOLERD-1 in (ne)pristojnost notranje revizije
Računovodska obravnava sprememb najemne pogodbe kot posledica epidemije COVID 19
Obravnava transakcije »prodaje in povratnega najema« z vidika DDV-ja

4/2020

Dokumentiranje revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov (KRI)
Ocenjevanje vrednosti hotelov in turističnih objektov po odpravi odloka o prenehanju poslovanja zaradi pandemije koronavirusa  SARS-CoV-19
Virtualni ogledi nepremičnin
Notranja revizija med pandemijo Covid-19 in po njej
Knjiženje nadomestil plač, ki se refundirajo
Izločitveni razlogi pri poročevalni dolžnosti o čezmejnih aranžmajih

3/2020

Ocenjevanje vrednosti v razmerah pomembno povečane negotovosti
Uporaba naziva preizkušeni notranji revizor
Knjiženje povračila za čakanje na delo od doma in kriznega dodatka po ZIUZEOP-ju
Davčna obravnava kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri združitvah, delitvah in zamenjavah kapitalskih deležev
Uporaba videokonferenčnih informacijskih rešitev pri revizijskem delu

2/2020

Vpliv Covid-19 na revidiranje
Ocenjevanje vrednosti na datum ocenjevanja vrednosti 31. 12. 2019 v razmerah izbruha pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020
Določanje podlag vrednosti pri ocenjevanju vrednosti za namene računovodskega poročanja
Sodelovanje notranje revizije z drugo linijo obrambe v organizaciji
Opredelitev vrste prihodkov po ZIUZEOP-ju
Popravek (bistvene) napake pri pravnih osebah javnega prava
Davčna obravnava odhodkov iz obrestovanja dolgoročnih dolgov iz najema
Odgovornost pri preprečevanju goljufij s poslovno elektronsko pošto

1/2020

Pomembnost zakonsko zahtevanih razkritij pri revidiranju računovodskih izkazov
Ocena vrednosti nepremičnin za namen računovodskega poročanja
Izjava o neodvisnosti notranje revizije in nepristranskosti notranjih revizorjev
Stroški izposojanja v organizaciji glede na sredstva izgradnje ali izdelave
Pogoji za uveljavljanje poenostavitve iz 9.a. člena ZDDV-1 za skladiščenje na odpoklic v povezavi z (ne)obstojem stalne poslovne enote
Skladnost izvajalcev bistvenih storitev

Iz prakse za prakso leta 2019

6/2019

Pomembnost pri revidiranju razkritij v računovodskih izkazih
Omejitve pri ocenjevanju strojev in opreme (premičnin) pri nabavnovrednostnem načinu
Vloga notranjega revizorja pri obvladovanju tveganja prevar v organizaciji
Delovnopravna upravičenja vodje notranje revizije po prenehanju mandata
Pripoznavanje prihodkov od omrežnin za dobavo pitne vode
Skladnost upravljavcev kritične infrastrukture
Novosti na področju Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti

5/2019

Pisne predstavitve
Ustreznost uporabe avtomatiziranih modelov ocenjevanja vrednosti
Vključevanje notranjega revizorja v delovne skupine v organizaciji javnega sektorja
Poslovni najemi opredmetenih osnovnih sredstev gospodarske infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe
DDV pri najemih zaradi sprememb SRS-jev in MSRP-jev
Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij

4/2019

Rotacija ključnega revizijskega partnerja
Pravilnik o obvladovanju kakovosti v revizijski družbi
Pregled poročila o oceni vrednosti
Sodelovanje notranjega revizorja in revizorja računovodskih izkazov
Notranje revidiranje upravljanja organizacije
Ugotavljanje nabavne vrednosti pravice do uporabe pri opredmetenih osnovnih sredstvih, vzetih v finančni najem
Seznam izvršilnih naslovov in pravna varnost davčnega dolžnika

3/2019

Imenovanje revizorja računovodskih izkazov
Dejavniki, ki vplivajo na višino odbitka za pomanjkanje tržljivosti (discount for lack of marketability – DLOM)
Zunanje opravljanje notranje revizije v organizaciji
Izračun sedanje vrednosti najemnin pri najemnih pogodbah za nedoločen čas
Prenos premoženja ob rednem prenehanju družbe in DDV
Skladnost v oblaku

2/2019

Revizorjevo poročilo pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom
Razmik med datumi ocene vrednosti, priprave poročila in ogleda nepremičnine
Notranja revizija v sistemu javnega naročanja pri nabavi opreme večje vrednosti
Revaloriziranje opredmetenih osnovnih sredstev in njihova oslabitev
Slabitev sredstev, ki se revalorizirajo – davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv
Uporabniško razvite informacijske rešitve

1/2019

Prenos osebnih podatkov v tretje države po uredbi GDPR
Ocenjevanje vrednosti podjetij v primerih, ko namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih
Kazalniki delovanja kot merilo uspešnosti in učinkovitosti notranje revizije
Uporaba predpostavljene obrestne mere za izposojanje
Pomanjkljivosti pri sklepanju posojilnih pogodb
Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote in prejemnika storitev iz druge države v slovenji za obračun DDV-ja in obveznosti izvajalca storitev
Pripoznavanje odloženih davkov za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne olajšave
Izdelava varnostnih kopij podatkov

Iz prakse za prakso leta 2018

6/2018

Skladnost pogodbe z določbami uredbe GDPR za obdelovalce
Presojanje skladnosti objekta s pogoji iz gradbenega dovoljenja
Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije
Pojasnilo izračuna celotnega poslovnega izida skupaj z odhodki za obresti (ebit) in celotnega poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA)
Pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV-ja in začetek teka roka za uveljavljanje odbitka DDV-ja
Praktični vidiki poročanja pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

5/2018

Skladnost pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR
Razmerje med investicijami in amortizacijo v gordonovem modelu rasti
Vloga revizijske komisije glede notranje revizije
Izrazna vrednost kazalnika čista donosnost kapitala
Pravnomočnost odmerne odločbe in naknadno ugotovljena kršitev materialnega zakona
Dokazi pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

4/2018

Obdelava osebnih podatkov pri revidiranju po ZREV-2
Izzivi pri ocenjevanju vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Kdaj vodja notranje revizije zaprosi za pomoč zunanjega izvajalca in na kaj mora paziti pri sklepanju posla
Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
Obravnava DDV-ja v zvezi s pojmom "prenos podjetja ali dela podjetja"
Kibernetska varnost – možnost samoocenjevanja oziroma izvajanje dajanja zagotovil

3/2018

Uporaba naziva pooblaščeni revizor
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin pri fizičnih ali pravnih omejitvah uporabe ter stavbnih pravicah
Izzivi usklajenega delovanja notranje revizije v skupini organizacij
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 2. del
Računovodsko evidentiranje rezervnega sklada v povezavi z začetnim računovodskim merjenjem in odtujevanjem pridobljenih zgradb
Internet stvari

2/2018

Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah

1/2018

Poročanje o pregledu poslovnega poročila
Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017
Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj
Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

Iz prakse za prakso leta 2017

6/2017

Ugotavljanje racionalnosti poslovanja po Zakonu o gospodarskih javnih službah v okviru revidiranja računovodskih izkazov
Dobro ime in vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (POVP)
Hierarhija pravic
Spremljanje uresničevanja popravljalnih ukrepov notranje revizije
Pripoznavanje spletne strani kot neopredmeteno osnovno sredstvo
Pravica do odbitka vstopnega DDV-ja od opravljenih vlaganj (gradnja/prenova) v javno infrastrukturo, ki jih opravi zasebni vlagatelj, koristi od vlaganj pa je brez plačila deležna tudi tretja oseba

5/2017

Začetek nastopa omejitev izvajanja nerevizijskih storitev subjektom javnega interesa
Presoja potrebe po slabitvi
Ocenjevanje tveganj kot podlaga za pripravo notranjerevizijskega načrta
Uporaba analitičnih pripomočkov pri notranjem revidiranju
Vodenje poslovnih knjig pri združitvi ali delitvi po ZGD-1
Vračilo davka pri popravljenem davčnem obračunu
Varna gesla

4/2017

Poslovodska predstavitev v primeru revizorjeve prilagoditve mnenja zaradi omejitev področja revidiranja
Nepristranskost pri ocenjevanju vrednosti za potrebe delodajalca
Delovni program posla po COSO – celovitem okviru notranjega kontroliranja (2013)
Poročanje o notranjerevizijskem poslu
Uporaba programske opreme za vodenje poslovnih knjig
Razveljavitev knjižb (storno)
Oprostitve DDV-ja za storitve, ki so neposredno povezane z izvozom in uvozom blaga
Anonimizacija osebnih podatkov

3/2017

Prepoved opravljanja drugih storitev revizijske družbe
Ocenjevanje stroška kapitala in lastniškega kapitala v spremenjenih okoliščinah na kapitalskih trgih
Prehod na revidiranje ključnih tveganj organizacije
Notranjerevizijska temeljna listina
Računovodska obravnava prehoda samostojnih podjetnikov iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo
Ugotavljanje davčne osnove za obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri naknadnih vplačilih kapitala
Zaščita pred izsiljevalsko škodljivo kodo
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2017

Pogodba o revidiranju in prenos posla na drugo revizijsko družbo
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku – 3. del
Večletni načrt notranje revizije
Izkazovanje čistih prihodkov od prodaje v izkazih za namene državne statistike
Računovodska obravnava pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev
Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
Izdajanje računov za zdravstvene storitve
Uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva

1/2017

Pregled poslovnega poročila
Prepoznavanje sredstev kot pomemben del postopka ocenjevanja vrednosti strojev in opreme
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku
Izpolnjevanje obrazca podatki iz bilance stanja
Predstavitev Primerljivih podatkov pri prvem poročanju po SRS 2016
Pravica do izjave in pravne podlage za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku davčnega inšpekcijskega pregleda
Obdavčitev kuponov
Obveščanja državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov s podatki iz kataloga zbirk osebnih podatkov

Iz prakse za prakso leta 2016

6/2016

Določanje velikosti gospodarske družbe v povezavi z obveznostjo revidiranja računovodskih izkazov
Izdajanje osnutka poročila o oceni vrednosti in posodabljanje poročil o oceni vrednosti
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku
Izkazovanje stavbne pravice v bilanci stanja
Obvezna pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom za majhne družbe
Davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv
Ravnanje pri prejemu dokumentacije, ki je revidirana enota ne bi smela posedovati

5/2016

Revizorjeva presoja vrednotenja po pošteni vrednosti
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja v proračunskem uporabniku z usmeritvami za državno notranje revidiranje – 2. del
Razvrščanje in prerazvrščanje družb v velikostne razrede po ZGD-1
Izpolnjevanje obrazca podatki iz izkaza poslovnega izida
Davčne posledice prehoda na SRS 2016 za mikro družbe pri uporabi izjeme za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi

4/2016

Revizorjevo poročanje – veljavnost določil ZGD-1, uredbe (EU) 537/2014 in MSR
Uporaba poročila o oceni vrednosti za načrt finančnega prestrukturiranja in za namene računovodskega poročanja
Priprave na notranjo revizijo upravljanja tveganj investicijskega sklada pri družbi za upravljanje
Računovodska obravnava vračil prispevkov delodajalca
Pripoznavanje prihodkov pri prodajni transakciji s povratnim najemom v primeru finančnega najema
Pripoznavanje prihodkov pri pogodbah o prodaji in ponovnem nakupu (odkupu) sredstev
Obračun DDV-ja pri prodaji vozila, pri nabavi katerega je bil DDV obračunan od razlike v ceni po določbah za obdavčljive preprodajalce
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti

3/2016

Revizorjevo poročanje o izvajanju dejavnosti zagotavljanja dela delavcev
Članstvo notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisnih družb
Računovodska obravnava terjatev do podjetnika
Računovodsko in davčno obravnavanje prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika posameznika
Kako zmanjšamo revizijska tveganja z vključevanjem več revizorjev pri dajanju zagotovil

2/2016

Revidiranje po določbah sprememb ZGD-1
Delitev stvarnega premoženja na premično in nepremično premoženje
Napredni način sodelovanja med nosilci in uporabniki notranjerevizijskih storitev
Amortizacija dobrega imena po SRS 2016
Računovodsko obravnavanje tožb delničarjev
Vlaganje zahtevkov davčnih zavezancev iz tretjih držav za vračilo davka na dodano vrednost
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri ugotovljeni ranljivosti informacijskega sistema

1/2016

Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
Opredelitev diskontne stopnje za diskontiranje stroškov stečajnega postopka v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja 2015
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev z Usmeritvami za državno notranje revidiranje
Uporaba standarda 2500 – Spremljanje napredovanja v praksi
Uporaba računovodskega okvira po ZGD-1
Razvrščanje nepremičnin med opredmetena osnovna sredstva ali naložbene nepremičnine
Davčna obravnava aktuarskih dobičkov in aktuarskih izgub

Iz prakse za prakso leta 2015

6/2015

Podpis pogodbe za revidiranje
Ocena višine poplačila upnikov pri alternativnem predlogu prisilne poravnave s konverzijo v lastniške deleže v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Primer izvajanja notranjerevizijskega posla (SSNR – 2300)
Poročanje pri notranjem revidiranju
Razvidovanje komunalnega prispevka
Dohodninski vidik in socialno zavarovanje kratkotrajne napotitve na delo v Avstrijo
Praktični vidiki razumevanja močne avtentikacije

5/2015

Obravnavanje pomembnosti v povezavi z računovodskimi izkazi
Pojasnilo o določanju spodnje meje razkrivanja pri ugotavljanju občutnejših razlik v obveznostih v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Obravnava terjatev lastnikov dolžnika v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Korporacijsko-pravni vidiki koncernske notranje revizije
Merjenje kapitalskih naložb v družbi tveganega kapitala
Potrjevanje dokumentov pred razvidovanjem
Odprava dvojne obdavčitve pri financiranju med povezanimi osebami
Praktični vidiki spremembe strokovnih podlag med izvedbo posla revidiranja informacijskih sistemov

4/2015

Revizorjev pregled porabe javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov
Uporaba dela centrov za skupne storitve pri reviziji
Prostovoljno prestrukturiranje terjatev, za katere ne učinkuje prisilna poravnava (dodatni pogoji uspešnega finančnega prestrukturiranja)
Izvajanje notranjih presoj – stalno spremljanje delovanja
Kaj naj notranji revizor upošteva pri načrtovanju
Računovodska obravnava prevzema odpadnega materiala, ki ga mora odlagalec plačati
Znižanje davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb za dohodke, podobne dividendam
Praktični vidiki načrtovanja posla dajanja zagotovil in revidiranja IS

3/2015

Revizorjevo obravnavanje sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti ter njihove uporabe
Pravilna uporaba izrazoslovja pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah
Kaj mora narediti notranji revizor, da izpolni zahteve standarda 1210.A2?
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe za zasebne namene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Kompenzacija ni samo pobot
Pravne posledice odločb ustavnega sodišča o razveljavitvi posameznih določb ZUJF v postopkih odmere davka od nepremičnin večjih vrednosti in davka od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišča
Listina o poslu

2/2015

Izdaja revizorjevega poročila in njegova vključitev v revidirano letno poročilo naročnika storitve revidiranja računovodskih izkazov
Ali je tehtanje končne vrednosti dopustno?
Notranjerevizijska temeljna listina
Neodvisnost notranje revizije in vloga organa nadzora
Računovodsko izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe zalog bioloških sredstev in kmetijskih pridelkov za zasebne namene kmečkega gospodinjstva
Predložitev določenih podatkov in ravnanje davčnega organa po 39. členu ZDAVP-2
Izbira sodil za izvedbo posla dajanja zagotovil in revidiranja IS

1/2015

Revidiranje računovodskih izkazov družb v stečaju
Prijava kršitev revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev
Primernost ocenjevanja vrednosti nepremičnin ob hipotetičnih predpostavkah, za katere ni nujno,
da se bodo uresničile
Primernost uporabe podatkov iz javne evidence trga nepremičnin geodetske uprave RS za ocenjevanje vrednosti posameznih sredstev (nepremičnin)
Odnos med notranjo revizijo in organom nadzora
Zanašanje na druge dajalce zagotovil in uporaba pri celovitem mnenju
Nekateri poudarki vrednotenja finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2014
Odprava presežka iz prevrednotenja iz naslova ponovnih izmeritev aktuarskih dobičkov ali izgub od določenih zaslužkov
Pripoznavanje prihodkov v primerih, ko je za izdajo računa za opravljene storitve potrebna potrditev naročnika
Računovodsko evidentiranje naknadno odobrenih popustov
Davčna obravnava delnega odpisa dolga v postopkih finančnega prestrukturiranja
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v primeru nezadostnega sodelovanja revidiranca

Iz prakse za prakso leta 2014

6/2014

Poročilo neodvisnega revizorja o preiskavi osnovnega seznama finančnih terjatev
Odprava pridržka skladno s 185.a členom ZFPPIPP-ja
Sodelovanje notranjega in zunanjega revizorja
Združevanje denarnih sredstev v skupini (angl. Cash Pooling)
Oblikovanje meril za odpisovanje poslovnih terjatev
Obvezne sestavine izreka odločbe o prekršku
Roki veljavnosti standardov na področju revidiranja informacijskih sistemov

5/2014

Izbira revizorja računovodskih izkazov
Upoštevanje učinkov reorganizacije pri ocenjevanju vrednosti na osnovi MRS 36 – oslabitev sredstev
Notranje kontrole v računovodstvu in vloga notranjega revizorja
Računovodsko obravnavanje prihodkov od pospravljenih kmetijskih pridelkov
Ugodnosti v obliki popustov pri nakupu blaga ali storitev z vidika dohodnine
Revidiranje področja ikt v primeru zunanjega izvajanja

4/2014

Obvladovanje tveganj pri revidiranju vrednotenja po pošteni vrednosti
Pribitki in odbitki za obvladovanje ter odbitki za pomanjkanje tržljivosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij
Kdo naj izvaja notranje revidiranje
Računovodsko obravnavanje obvez iz nedokončanih sodnih postopkov
Izdajanje računov skladno z ZDDV-1
Pogoji za uporabo instrumenta za zavarovanje davčne obveznosti in problematika njegove izbire
Pregled področja upravljanja licenc računalniških programov

3/2014

Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti premičnin
Metodologija ocenjevanja likvidacijske vrednosti sredstev
Notranje revidiranje družbenih omrežij
Evidentiranje odsvojitve dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja pri posrednih proračunskih uporabnikih
Zamenjava financiranja opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem
Davčni vidik vlaganj v drugo organizacijo
Opredelitev obsega posla dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov

2/2014

Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti finančne naložbe
Ocena vrednosti zavarovanega premoženja v skladu z določbami 142.člena ZFPPIPP-ja ter ocena likvidacijske vrednosti sredstev dolžnika
Dodana vrednost notranjega revidiranja
Pripoznavanje prihodkov od omrežnin
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na davčne postopke
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na sodne postopke
Davčna obravnava rezervacij za odpravnine ob upokojitvi
Izkušnje Računskega sodišča RS pri določanju sodil pri izvajanju revizij na področju IT

1/2014

Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti nepremičnin
Predpostavke in posebne predpostavke pri ocenjevanju vrednosti
Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti
Merila za izbor izvajalcev zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Izvajanje notranjih presoj
Razvrščanje najemov pri spremembi pogojev najemnih pogodb
Računovodenje okoljskih dajatev
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2013
Davčna obravnava odpisa finančnih naložb v kvalificirane obveznosti bank zaradi izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti bank

Iz prakse za prakso leta 2013

6/2013

Revizor informacijskih sistemov kot veščak poslovodstva in revizorjev veščak
Strokovna pobuda Slovenskega inštituta za revizijo za spremembo in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Uporaba sodil pri revizijah smotrnosti
Notranji revizor in revizor informacijskih sistemov
Prenos nepremičnin na občino in plačilo komunalnega prispevka
Obračun DDV-ja od prodaje nepremičnin v sodnem izvršilnem postopku
Pridobitev lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Pripoznavanje prihodkov pri podjetjih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov
Knjiženje plač v skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

5/2013

Poročanje o začetnih revizijskih poslih
Strokovno mnenje Slovenskega inštituta za revizijo o načinu izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)
Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme pri urejanju registra osnovnih sredstev
Uresničevanje notranjerevizijskih svetovalnih storitev v luči mednarodnih standardov notranjega revidiranja
Revidiranje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj
Obravnava področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na nadzornih svetih in upravnih odborih družb
Pripoznavanje terjatev za odloženi davek za prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednje obdobje
Računovodska obravnava usredstvenja lastnih učinkov in lastnih storitev

4/2013

Pisne predstavitve poslovodstva
Posplošena tržna vrednost
Tveganja asimetričnih informacij
Notranji revizor in obravnavanje tveganja prevare
Skladnost spletnih mest s 157. členom ZEkom-1
Davčni odtegljaj od obresti v tujini
Izkazovanje popravkov vrednosti poslovnih terjatev v izkazu poslovnega izida
Računovodska obravnava obojestransko opravljenih poslov
Sestavitev začetne bilance stanja kmečkih gospodinjstev, ki bodo začela voditi poslovne knjige

3/2013

Strokovna razlaga revizijskega sveta, povezana z mnenjem gospoda Rajka Pirnata
Dopis banke slovenije z dne 3. 1. 2013 (oznaka 24.40-9/13-HK)
Ocenjevanje vrednosti v skladu z uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank z vidika ocenjevanja vrednosti sredstev
Proučevalni (analitični) postopki kot pomembno orodje notranje revizije
Zmote in nedoslednosti pri uporabi temeljnih poslovno-ekonomskih in poklicnoetičnih pojmov
Obvladovanje družbenih medijev v organizacijah
Oblikovanje, zmanjšanje in odprava presežka iz prevrednotenja
Knjiženje obveznosti za neizkoriščen letni dopust

2/2013

Dve področji, ki zahtevata posebno pozornost pri reviziji računovodskih izkazov za leto 2012
Redno letno poročanje revizijskih družb
Sodelovanje in medsebojno komuniciranje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme
Uvrstitev pojma likvidacijska vrednost v stroko ocenjevanja vrednosti in povezava z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti
Notranjega revizorja zares potrebujemo!
Vloga notranjega revizorja pri krepitvi revizorjeve neodvisnosti in nepristranskosti
Zagotavljanje skladnosti akreditirane programske opreme z enotnimi tehnološkimi zahtevami
Davek na finančne storitve
Predstavitev kontrolnega seznama za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih
Obravnava pomoči, ki jo humanitarne organizacije dajejo socialno ali kako drugače ogroženim fizičnim osebam

1/2013

Revizija v invalidskih podjetjih
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
Vloga pooblaščenih ocenjevalcev v postopkih revidiranja
Negotovosti, povezane z ocenjevanjem vrednosti
Vloga notranjega revizorja pri vzpostavitvi in zagotavljanju procesa upravljanja, tveganj in usklajenosti v družbi
Revizijske sledi v aplikativni programski opremi
Davčna obravnava vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti
Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika posameznika
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2012