Mednarodni standardi računovodskega poročanja (International Financial Reporting Standards)

Mednarodni standardi računovodskega poročanja, veljavni za EGP, se sprejemajo in spreminjajo z uredbami. Prečiščeno besedilo MSRP.

Pregled postopka sprejemanja in uveljavitve posameznih standardov s strani EFRAG.

Na spletnem naslovu IAS/IFRS Standards and Interpretations najdete tudi pregled vseh zadev, povezanih z njimi.

Sistematičen pregled evropskega pravnega okvira, pomembnega za gospodarske družbe pa lahko najdete na spletnem naslovu Veljavna zakonodaja.