SIR*IUS 2015

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Andrew Chambers
The Risk Conversation at Board Level
Obravnavanje tveganj na ravni organa nadzora
 
Milan Jagrič
Dodana vrednost notranjega revidiranja na primeru ERM in EVA
Value added of internal auditing in the context of ERM and EVA
 
Mag. Boštjan Kežmah
Revidiranje ključnih kontrol informacijskega sistema
Audit of information system key controls
 
Dr. Franc Koletnik
Izvedenstvo v sodni obravnavi poslovnih prevar
The role of expert witnesses in court proceedings related to business fraud
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
 
Vesna Urankar
Notranje revidiranje obvladovanja finančnih tveganj v podjetju
Internal auditing of financial risks management in the company
 
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (1)
The Legality of Measures in Fighting VAT Evasion and Abuses
 
Dr. Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 1. del: Novosti na področju koncernskega prava (prava povezanih družb) in korporativnega upravljanja
Amending Companies Act (ZGD-1I) – Part 1: Corporate Group Law and Corporate Governance Novelties
 
   
Iz prakse za prakso  
Podpis pogodbe za revidiranje  
Ocena višine poplačila upnikov pri alternativnem predlogu prisilne poravnave s konverzijo v lastniške deleže v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)  
Primer izvajanja notranjerevizijskega posla (SSNR – 2300)  
Poročanje pri notranjem revidiranju  
Razvidovanje komunalnega prispevka  
Dohodninski vidik in socialno zavarovanje kratkotrajne napotitve na delo v Avstrijo  
Praktični vidiki razumevanja močne avtentikacije  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Boštjan Delak
Prepoznavanje znanja in tveganja pri upravljanju znanja
Identification of knowledge and knowledge management risks
 
Igor Karnet
Odtekanje podatkov – ali so tehnične rešitve sploh pravi pristop?
Leakage of data – Are technical solutions the right approach at all?
 
Robert Malačič
Vrednotenje kakovosti informacijskih rešitev s konceptom tehničnega dolga
Evaluating the quality of information solutions with the concept of technical debt
 
Manuela Šribar
Revizija računovodskih izkazov in revizor informacijskih sistemov
Financial Statements Audit and Information System Auditor
 
   
Iz prakse za prakso  
Obravnavanje pomembnosti v povezavi z računovodskimi izkazi  
Pojasnilo o določanju spodnje meje razkrivanja pri ugotavljanju občutnejših razlik v obveznostih v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)  
Obravnava terjatev lastnikov dolžnika v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)  
Korporacijsko-pravni vidiki koncernske notranje revizije  
Merjenje kapitalskih naložb v družbi tveganega kapitala  
Potrjevanje dokumentov pred razvidovanjem  
Odprava dvojne obdavčitve pri financiranju med povezanimi osebami  
Praktični vidiki spremembe strokovnih podlag med izvedbo posla revidiranja informacijskih sistemov  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Hilde Blomme
Audit Policy: Insight into Some Important Challenges at EU Level
Revizijska politika: vpogled v nekatere pomembne izzive na ravni EU
 
Mag. Dejan Jasnič, Andrej Juratovec, dr. Polona Selič
Razumevanje in zaznavanje poklicnih prevar
Understanding and detecting occupational frauds
 
Tina Kolenc Praznik, Katarina Kadunc
Vloga nadzornih organov pri zunanjih in notranjih revizijah ter drugih sorodnih storitvah
The Role of supervisory board in external and internal audits and other related services
 
Amela Salihović, mag., dr. Maja Zaman Groff
Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji
Audit market concentration analysis in Slovenia
 
Brigita Franc
Kontrolni seznam za preprečevanje tveganj poneverb zaposlencev
Checklist for the prevention of employee embezzlement
 
Nataša Omerzu, dr. Iztok Kolar
Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?
Do financial statements of companies listed on the Ljubljana Stock Exchange pass a Benford's law test?
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjev pregled porabe javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov  
Uporaba dela centrov za skupne storitve pri reviziji  
Prostovoljno prestrukturiranje terjatev, za katere ne učinkuje prisilna poravnava (dodatni pogoji uspešnega finančnega prestrukturiranja)  
Izvajanje notranjih presoj – stalno spremljanje delovanja  
Kaj naj notranji revizor upošteva pri načrtovanju  
Računovodska obravnava prevzema odpadnega materiala, ki ga mora odlagalec plačati  
Znižanje davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb za dohodke, podobne dividendam  
Praktični vidiki načrtovanja posla dajanja zagotovil in revidiranja IS  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dr. Darko Drev
Vpliv doseganja meril BAT na oceno vrednosti industrijskih postrojenj in objektov
The impact of achieving BAT criteria in assessing the value of industrial plants and equipment
 
Jure Kern
Nadomestitvena vrednost
Replacement cost
 
Jošt Jakša
Ocenjevanje vrednosti gozdov
Estimating the value of forests
 
Dr. Peter Podgorelec
Pravni vidiki odgovornosti ocenjevalcev vrednosti premoženja s poudarkom na odškodninski odgovornosti
Legal aspects of the asset valuer´s liability with an emphasis on civil liability
 
Mag. Gregor Sakovič
Družbeno podjetništvo kot nova paradigma vrednotenja rezultatov poslovanja
Social entrepreneurship as a new paradigm of performance valuation
 
Franc Seljak
Problemi pregledovanja poročil na sodiščih
The problems of reviewing the appraisal reports on courts
 
Robert Horvat, dr. Bojana Korošec
Raziskava vpliva osebnostnih lastnosti na čustvene simptome poklicnega stresa slovenskih računovodij
Empirical study on the impact of personality traits on the emotional symptoms of occupational stress of Slovenian accountants
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizorjevo obravnavanje sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti ter njihove uporabe  
Pravilna uporaba izrazoslovja pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah  
Kaj mora narediti notranji revizor, da izpolni zahteve standarda 1210.A2?  
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe za zasebne namene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost  
Kompenzacija ni samo pobot  
Pravne posledice odločb ustavnega sodišča o razveljavitvi posameznih določb ZUJF v postopkih odmere davka od nepremičnin večjih vrednosti in davka od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišča  
Listina o poslu  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Karin Lušnic
Spomladanska skupščina združenja TEGoVA
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mihael Kranjc
Pravila pripoznavanja prihodkov v povezavi z davčnimi utajami in računovodskimi prevarami
Revenue recognition in relation to tax evasion and fraudulent accounting reporting
 
Dr. Barbara Mörec
Izkaz denarnih tokov – ne jemljite prikazanega denarnega toka kot nekaj samoumevnega
Cash Flow Statement – never take disclosed cash flows for granted
 
Dr. Aleš Novak
Spremembe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov v mednarodnih standardih računovodskega poročanja – od MRS 18 k MSRP 15
Revenue recognition related changes of International Financial Reporting Standards – from IAS 18 towards IFRS 15
 
Marija Tomc Muc
Analiza dobičkovnosti kupcev računovodskega servisa
Costumer account profitability analysis in accounting company
 
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri prodajni in finančni funkciji
Development of management accounting in Slovene companies – information
for decision-making in sales and financial functions
 
   
Iz prakse za prakso  
Izdaja revizorjevega poročila in njegova vključitev v revidirano letno poročilo naročnika storitve revidiranja računovodskih izkazov  
Ali je tehtanje končne vrednosti dopustno?  
Notranjerevizijska temeljna listina  
Neodvisnost notranje revizije in vloga organa nadzora  
Računovodsko izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut  
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe zalog bioloških sredstev in kmetijskih pridelkov za zasebne namene kmečkega gospodinjstva  
Predložitev določenih podatkov in ravnanje davčnega organa po 39. členu ZDAVP-2  
Izbira sodil za izvedbo posla dajanja zagotovil in revidiranja IS  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih utaj
Punishment of Tax Evasions
 
Rosana Dražnik
Odbitni delež davka na dodano vrednost ter naknadne spremembe odbitka vstopnega DDV-ja
Deductible Proportion in the VAT System and Subsequent Changes of the Input VAT Deduction
 
Mag. Klavdija Erjavec
Prekvalifikacija navideznih samostojnih poslovnih razmerij v odvisno razmerje
Requalification of Apparently Independent Business Relations Into a Dependent Relationship
 
Saša Jerman
Davčni vidiki upnikov in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
Creditors and Debtors Position in a Compulsory Settlement Procedure From the Taxation Point of View
 
Mag. Matjaž Kovač
Harmonizacija evropskega podjetniškega obdavčenja
Harmonisation of European Corporate Taxation
 
Marko Mehle
Vnaprejšnji cenovni sporazumi – realnost za Slovenijo in izkušnje tujih držav
Advance Pricing Arrangements – Slovenia Reality and the Experiences From Abroad
 
Blaž Pate, Jure Mercina
Problematika čezmejnega obdavčevanja dohodkov direktorjev – avstrijskih davčnih rezidentov
Issues of Cross-Border Taxation of Managing Directors – Tax Residents of Austria
 
Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj, Dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri kadrovski in proizvajalni funkciji
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for Decision-Making in Human Resource and Production Functions
 
   
Iz prakse za prakso  
Revidiranje računovodskih izkazov družb v stečaju  
Prijava kršitev revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev  
Primernost ocenjevanja vrednosti nepremičnin ob hipotetičnih predpostavkah, za katere ni nujno,
da se bodo uresničile
 
Primernost uporabe podatkov iz javne evidence trga nepremičnin geodetske uprave RS za ocenjevanje vrednosti posameznih sredstev (nepremičnin)  
Odnos med notranjo revizijo in organom nadzora  
Zanašanje na druge dajalce zagotovil in uporaba pri celovitem mnenju  
Nekateri poudarki vrednotenja finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2014  
Odprava presežka iz prevrednotenja iz naslova ponovnih izmeritev aktuarskih dobičkov ali izgub od določenih zaslužkov  
Pripoznavanje prihodkov v primerih, ko je za izdajo računa za opravljene storitve potrebna potrditev naročnika  
Računovodsko evidentiranje naknadno odobrenih popustov  
Davčna obravnava delnega odpisa dolga v postopkih finančnega prestrukturiranja  
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v primeru nezadostnega sodelovanja revidiranca  
   
Novosti in obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Mag. Karin lušnic
Novosti odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije