SRS 2006

Slovenski računovodski standardi 2006
(Ur. l. RS, št. 118/2005; 27. 12. 2005)

Slovenski računovodski standard 21 (2012) – Knjigovodske listine
(Uradni list RS, št. 80/2011, z dne 11. 10. 2011)

Slovenski računovodski standard 22 (2012) – Poslovne knjige
(Uradni list RS, št. 80/2011, z dne 11. 10. 2011)

Slovenska računovodska standarda 24 in 25 (2006)
(Ur. l. RS, št. 58/2006; 6. 6. 2006)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 3/2007; 12. 1. 2007)

Slovenski računovodski standard 34 (2008) – Računovodske rešitve v zadrugah
(Ur. l .RS, št. 12/08; 1. 2. 2008)

SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012)
(Uradni list RS, št. 2/2012, z dne 9. 1. 2012)

Spremembe in dopolnitve SRS 2006

13. 1. 2006 – Popravek SRS 26 (2006) in SRS 39 (2006)
(Ur. l. RS, št. 10/2006; 31. 1. 2006)

Popravki SRS 5, 25 in 37 (2006)
(Ur. l. RS, št. 112/2006; 3. 11. 2006)

Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2006
(Ur. l. RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008)

Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2006
(Ur. l. RS, št. 1/10; 8. 1. 2010)

Popravki SRS 2006
(Ur.l.RS, št. 90/10, z dne 12. 11. 2010)

Spremembe in dopolnitve SRS 2006
(Uradni list RS, št. 2/2012, z dne 9. 1. 2012)

Spremembe Slovenskega računovodskega standarda 38
(Ur. l. RS, št. 64/2012, z dne 24. 8. 2012)

Spremembe nekaterih SRS 2006
(Ur. l. RS, št. 94/2014, z dne 24. 12 2014)

PozorPopravki sprememb in dopolnitev SRS (2006) objavljenih v Ur. l. RS, št. 94/2014
( Ur. l. RS št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015)

Neuradna prečiščena besedila SRS 2006

Neuradno prečiščeno besedilo SRS 2006 – december 2014
(vključno s spremembami Ur. l. RS, št. 94/2014, z dne 24. 12. 2014)

Neuradno prečiščeno besedilo SRS 2006 – avgust 2012
(vključno s spremembami iz Ur. l. RS, št. 64/2012, z dne 24. 8. 2012)

Neuradno prečiščeno besedilo SRS 2006 – november 2010
(vključno s spremembami iz Ur. l. RS, št. 90/10, z dne 12. 11. 2010)


Stališča Inštituta k SRS 2006


Pojasnila Inštituta k SRS 2006

Uvod v Slovenske računovodske standarde

Pojasnilo 1 – Sprememba predstavitvene valute
(Ur. l. RS, št. 70/2006; 6. 7. 2006)

Pojasnilo 2 – Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2007)

Pojasnilo 3 – Primerjalni podatki za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)

Pojasnilo 4 – Bistvenost
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)

Pojasnilo 5 – Deli opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)


SRS 1

Pojasnilo 1 – Najemi ter amortiziranje zemljišč in zgradb
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)


SRS 2

Pojasnilo 1 – Emisijski kuponi
Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)

Pojasnilo 2 – Opredelitev in pripoznavanje neopredmetenih sredstev
(Uradni list RS, št. 33/2010)


SRS 3

Pojasnilo 1 k SRS 3 (2006) – Slabitev finančnih naložb
(Ur. l. RS, št. 126/08, 31. 12. 2008)

Pojasnilo 2 k SRS 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe)


SRS 5

Pojasnilo 1 – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)


SRS 10

Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006)
(Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007)


SRS 18

Pojasnilo 1 – Pripoznavanje prihodkov
(Ur. l. RS, št. 20/2006; 24. 2. 2006)


SRS 19

Pojasnilo 1 – Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek
(Ur. l. RS, št. 9/2006; 27. 1. 2006)


SRS 22

Pojasnilo 1 – Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah
(Ur. l. RS, št. 75/2006; 18. 7. 2006)


SRS 33

Pojasnilo 1 k SRS 33 (2007)
(Ur. l. RS, št. 22/2007; 22. 3. 2007)


SRS 35

Pojasnilo 1 – Računovodsko spremljanje namenskih sredstev
(Uradni list RS., št. 33/2010)


Enotni kontni okvir … (velja za poslovno leto 2013 in naprej)
(Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012)

Priporočeni enotni kontni načrt ... (velja za poslovno leto 2013 in naprej)

Priporočeni enotni kontni načrt (z označenimi novimi ali spremenjenimi konti za GD, SP in Zadr)
(velja za poslovno leto 2013 in naprej)

 

Kontni okvir za gospodarske družbe (2010) ... velja do konca 2012
(Uradni list RS, št. 104/2008, 119/2008, 2/2010, 90/2010 – popr.)

Kontni okvir za zadruge (2010) ... velja do konca 2012
(Uradni list RS, št. 119/2008, 2/2010, 90/2010 – popr.)

Kontni okvir za podjetnike (2010) ... velja do konca 2012
(Uradni list RS, št. 119/2008, 2/2010, 90/2010 – popr.)

Kontni okvir za nepridobitne organizacije (2010) ... velja do konca 2012
(Uradni list RS, št. 9/2006, 2/2010, 90/2010 – popr.)

Kontni okvir za društva in invalidske organizacije ... velja do konca 2012
(Uradni list RS, št. 22/2007, 2/2010, 90/2010 – popr.)

Kontni načrt za zadruge (2009) ... velja do konca 2012

Kontni načrt za gospodarske družbe (2009) ... velja do konca 2012

Kontni načrt za podjetnike (2009) ... velja do konca 2012

Kontni načrt za vzajemne sklade (2006) ... velja do konca 2012