Pravila stroke

© Avtorske pravice
Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

 

Tu si lahko ogledate dokumente katerih vsebino morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (podjetij, strojev in opreme ter nepremičnin). Večina dokumentov je dostopnih v elektronski obliki, pri ostalih pa je navedeno, kje jih je mogoče naročiti oziroma kje so bili objavljeni, in si jih lahko ogledate:

Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (Ur. l. RS, št. 106/2010)
Sprememba Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti
Sprememba Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS št.2/2015, 9. 1. 2015)

V skladu s hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti so določene tri ravni, in sicer:

a. Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2
b. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (veljavni od 31. januarja 2022)
Dostop do MSOV je omogočen članom Inštituta. Kako postati član?
c. Drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in predpisi izdani na njihovi osnovi
d. Slovenski poslovnofinančni standardi za ocenjevanje vrednosti
SPS 1: Ocenjevanje vrednosti podjetij (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)
SPS 2: Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)
SPS 3: Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018) 
SPS 4: Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
SPS 5: Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014)
SPS 7: Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti (Uradni list RS, št. 18/14, 14. 3. 2014 in Uradni list RS, št. 22/14, 31. 3. 2014)
SPS 8: Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018) 
e. Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti

 


a. Strokovno informativno gradivo Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti
  Strokovno informativno gradivo 1: Diskontirani denarni tok
Strokovno informativno gradivo 2: Nabavnovrednostni način za opredmetena sredstva
Strokovno informativno gradivo 3: Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev
Strokovno informativno gradivo 4: Negotovost ocenjevanja vrednosti
b. Pojasnila strokovnega sveta Inštituta
  Pojasnilo 1: Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca (Uradni list RS 48/18, 13. 7. 2018, veljavnost 1. 9. 2018)
c. Navodila Strokovnega sveta Inštituta
d. Metodološka gradiva in priročniki Inštituta
  Dr. Igor Pšunder, dr. Renato Vrenčur: Nepremičninsko pravo in vrednost pravic na nepremičninah, 7. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo (za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin).

Bojan Praznik: Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij, 3. zvezek Strokovne zbirke Slovenskega inštituta za revizijo (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij).
e. Splošno sprejeta pravila stroke ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi.
  European Valuation Standards 2016. Eighth Edition, TEGoVA
RICS Valuation – Professional Standards January 2014, The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Vodnik po revizijskem postopku za ocenjevalce vrednosti, 2013 International Valuation Standards Council
Slovenski standard SIST ISO 9836: Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine

a. Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki
(doma in v tujini)
 

Ocenjevanje škode nastale v primeru naravnih nesreč, na: strojih, drugi opremi in zalogah (zadnja sprememba 29. 3. 2024)

Jay E. Fishman,Shannon P. Pratt, J. Clifford Griffith, D. Keith Wilson: Guide to Business Valuation, 2011, Practitioners Publishing Company, Fort Worth, Texas (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

Shannon P. Pratt, Alina V. Niculita: Valuing a Business, The Analysis and Apprasial of Closely Held Companies, Fifth Edition, 2008, McGraw-Hill Companies (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

McKinsey & Company, Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels. (2005). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc. (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij)

Robert P. Reilly in Robert P. Schweishs: The handbook of advanced business valuation

 

Strokovni prispevki na temo ocenjevanja vrednosti objavljeni v publikaciji SIR*IUS.

Dr. Franc Koletnik: Koliko je vredno podjetje (marec 2010), Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij);

S Pratt in R. Grabowski: Cost of Capital, Fourth Edition, 2010, John Wiley & Sons, Inc
(za področje ocenjevanja vrednosti podjetij)


American Society of Appraisers: Valuing Machinery and Equipment, ASA, 2000 (za področje ocenjevanja vrednosti strojev in opreme);

American Society of Appraisers: Appraising Machinery and Equipment, Mc Graw-Hill, 1989 (za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme).

Valuing machinery and equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets (American Society of Appraisers, ASA 2005);

Valuation of Plant and Machinery (Kirit P. Budhbhatti, ASA 2002)

Richard M. Betts, Silas J. Ely: Basic Real Estate Appraisal, 5th Edition, South-Western Educational Publishing, 2000 (za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin);

Appraisal Institute: Appraisal of Real Estate, 12th Edition (za področje ocenjevanja nepremičnin)

Standardi ocenjevanja vrednosti podjetij, ki jih predpisuje Ameriško združenje ocenjevalcev vrednosti ASA (ASA Business Valuation Standards) – za ocenjevanje vrednosti podjetij

Enotni standardi poklicne prakse ocenjevalcev vrednosti (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) /za ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme/