Slovenski inštitut za revizijo

Slovenski inštitut za revizijo je bil ustanovljen 11. januarja 1994. Podlago za njegovo ustanovitev je predstavljal zakon o revidiranju, sprejet julija 1993, ki je za ustanovitelja inštituta postavil Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Kmalu po ustanovitvi so bili sprejeti prvi temeljni akti, ki so urejali delovanje revizijske stroke v Sloveniji, kot na primer kodeks poklicne etike zunanjega revizorja, temeljna revizijska načela, navodila za delovanje revizijskih družb, in drugi.

V letih svojega delovanja je postajal vedno bolj aktiven ne samo na domačem strokovnem področju temveč tudi v tujini. Tako je postal član pomembnih strokovnih mednarodnih organizacij, kot so na področju računovodstva Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (International Federation of Accountants, IFAC), na področju revizije Zveza evropskih revizorjev (Accountancy Europe) in na področju ocenjevanja vrednosti Svet za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards Committee, IVSC).

Delovanje inštituta zagotavljajo njegovi organi, in sicer:

  • svet,
  • revizijski svet,
  • strokovni svet ter
  • direktor.

Poleg omenjenih organov pa strokovno delo potega tudi v okviru sekcij, ki združujejo posameznike z določenimi strokovnimi znanji in ki skrbijo za ustrezen razvoj in ugled posameznih strok. V nadaljevanju prikazujemo organigram Slovenskega inštituta za revizijo.

Naloge Inštituta

Javna pooblastila

V skladu z zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 84/18) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti:

Sprejema oziroma zagotavlja slovenske prevode in objavlja:
• računovodske standarde,
• poslovnofinančne standarde in pravila,
• pravila notranjega revidiranja,
• pravila revidiranja informacijskih sistemov,
• pravila ocenjevanja vrednosti;
Določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
Organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
Organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 3. točke tega odstavka;
Opravlja nadzor nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti;
Odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti;
Določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik;
Organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih nazivov iz prejšnje točke;
Vodi register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in oseb, ki so pridobile strokovne nazive iz 6. točke tega odstavka.