Revija SIR*IUS

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

SIR*IUS 2/2024

Dr. Samo Javornik
Uvodnik
Editorial
Mag. Aleksandra Heinzer
Vsebinska in formalna vloga identifikacijske številke za DDV
The substantive and formal role of the VAT identification number
Dr. Robert Horvat
Računovodenje stroškov izposojanja (1. del)
Accounting for borrowing costs (Part 1)
Tamara Kek
Spremembe in dopolnitve ZDR-1
Amendments and additions to the Slovenian Employment Relations Act (ZDR-1)
Dr. Barbara Mörec
Računovodska obravnava izdelave lastne poslovne računalniške aplikacije
Accounting treatment of internally generated software applications
Mag. Andreja Mušič
Kaj je novega v SRS-ju 3 (2024)?
What is new in SAS 3 (2024)?
Mojca Müller
Raba umetne inteligence v slovenski računovodski praksi
The use of artificial intelligence in Slovenian accounting practice
Tina Toman Pfajfar
Osnove o notranjem revidiranju, pomembne za računovodjo
What every accountant should know about internal audit
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Penalisation of tax offences
Mag. Maja Hmelak, Uroš Žust
Direktiva (EU) 2022/2557 o odpornosti kritičnih subjektov – direktiva CER – kaj morajo o njej vedeti notranji revizorji in revizorji informacijskih sistemov
Directive (EU) 2022/2557 on the Resilience of Critical Entities – CER Directive – What internal auditors and information systems auditors need to know
 

Iz prakse za prakso

Revizija računovodskih izkazov in tveganja, povezana z IT okoljem
Iz prakse za prakso (PR-REV 2-2/24)
Uporaba podatkov, objavljenih po datumu ocene vrednosti
Iz prakse za prakso (PR-OC 2-3/24)
Notranja revizija in pridobitev specialista
Iz prakse za prakso (PR-NR 2-1/24)
Računovodsko izkazovanje vrednotnic
Iz prakse za prakso (PR-RAC 2-3/24)
Upoštevanje obdavčitve oddajanja premoženja v najem pri na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja vrednosti (nepremičnin) pri fizičnih osebah
Iz prakse za prakso (PR-DAV 2-2/24 in PR-OC 2-3/24)
Brisanje podatkov z negibljivih (SSD) diskov
Iz prakse za prakso (PR-RIS 2-1/24)
 

Novosti

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu
Novice in obvestila

Povzetki številke

Ogled revije


Cenik e-revije SIR*IUS

Z naročilom revije SIR*IUS se naročniško razmerje veže naprej avtomatsko v naslednje leto.
Odpoved ali prenos naročniškega razmerja med letom nista možna.
Naročniško razmerje lahko prekličete pisno pred iztekom za naslednje leto.


Navodila za pisanje
 revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS
Instructions for writing SIR*IUS magazine articles Zastava Velika Britanija

Če ste se odločili za nakup revije, to lahko opravite TUKAJ.


Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

KAZALO VSEBINE

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Ema Čad
Bonitete in drugi dohodki fizičnih oseb z vidika obremenitve z dajatvami
Fringe benefits and other income of natural persons from the perspective of tax burdens
Karmen Demšar
Stalna poslovna enota v Sloveniji in problematika obračunavanja DDV-ja
Fixed establishment in Slovenia and the issue of VAT accounting
Brigita Franc
Določanje enotne konsolidirane davčne osnove – izziv EU na davčnem področju
Determination of Common Consolidated Corporate Tax Base – A Challenge for the EU in the Tax Field
Saša Jerman
Problematika obračunavanja DDV-ja pri cesiji in odkupu terjatev (nepravi in pravi faktoring)
The issue of VAT treatment of cession and purchase of debts (quasi and true factoring)
Darija Šinkovec
Učinkovito obvladovanje davčnih tveganj v gospodarskih družbah
Effective Tax Risk Management in Companies
Dr. Clemens Nowotny
Determination of the Tax Basis of a PE
The New OECD-Approach
 
Iz prakse za prakso
Revizija v invalidskih podjetjih
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
Vloga pooblaščenih ocenjevalcev v postopkih revidiranja
Negotovosti, povezane z ocenjevanjem vrednosti
Vloga notranjega revizorja pri vzpostavitvi in zagotavljanju procesa upravljanja, tveganj in usklajenosti v družbi
Revizijske sledi v aplikativni programski opremi
Davčna obravnava vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti
Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika posameznika
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2012
Obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.


Glavni in odgovorni urednik
(Editor-in-Chief and Executive Editor)
dr. Samo Javornik
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
Mag. Katarina Sitar Šuštar – revizija
Jasmina Mandžuka – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
mag. Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
mag. Maja Hmelak – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)
Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb
Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Kristina M. Pučnik
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252