Pravila stroke

© Avtorske pravice
Vsebine na tej spletni strani so last Slovenskega inštituta za revizijo. Vse pravice pridržane. Informacije v spletnem mestu so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah, zato se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Naveden mora biti tudi vir.

 

Na omenjenih straneh si lahko ogledate dokumente, ki jih morajo pri svojem delu upoštevati pooblaščeni revizorji

Pravila stroke revidiranja

Pravila stroke revidiranja

Direktive

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS
Direktiva 2008/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil
Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2008 o zunanjem zagotavljanju kakovosti za zakonite revizorje in revizijska podjetja, ki opravljajo revizije subjektov javnega interesa
Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze
Prečiščen tekst Direktive 2006/43/ES (upoštevane spremembe v letih 2008, 2013 in 2014)
Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES

Zakon o revidiranju

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18)
Avtentična razlaga določba Zakona o revidiranju
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; ZRev-2A)
Prečiščeno besedilo ZRev-2

Mednarodni standardi revidiranja

Mednarodni standardi revidiranja; povezava tudi prek spletne strani IFAC
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti
Mednarodni standardi poslov preiskovanja
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil
Mednarodni standardi sorodnih storitev; povezava tudi prek spletne strani IFAC

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake in mednarodni standardi neodvisnosti (IFAC); izdaja 2022

Podpiranje mednarodnih standardov

Revidiranje računovodskih ocen

Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov

Navodila Revizijskega sveta Inštituta

Priporočila Revizijskega sveta Inštituta so na strani Revizijske družbe in so dostopna le revizijskim družbam.

Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev

Metodološka gradiva in priročniki Inštituta

Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
Metodološka gradiva so na strani Revizijske družbe in so dostopna le revizijskim družbam.

Domača in tuja strokovna literatura

IFAC Guide to Using ISAs in the Audits of Small- and Medium-Sized Entities
A Growth and Value Opportunity
Choosing the Right Service: Comparing Audit, Review, Compilation and Agreed-Upon Procedures Services
IFAC Guide to Compilation Engagements
IFAC Small and Medium Practices Committee: Guide to Review Engagements
IAASB: Applying and Documenting Professional Skepticism