Mednarodni standardi revidiranja (MSR)

IFAC – Priročnik mednarodnih objav s področij revidiranja, dajanja zagotovil in etike

Zakon o revidiranju določa (Uradni list RS, št. 65/0863/13 – ZS-K, 84/18 in 115/21), da revidiranje poteka na način, določen z zakonom, Mednarodnimi revizijskimi standardi in drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema Agencija ter drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje pravnih oseb ali druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja in obvladovanja kakovosti
(čistopis veljaven od decembra 2023)

 

1. Slovar

2. Mednarodni standardi kakovosti

 • MSOK 1: Obvladovanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev
 • MSUK 1: Upravljanje kakovosti v podjetjih, ki opravljajo revizije in preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev
 • MSUK 2: Ocenjevanje kakovosti posla

3. Mednarodni standardi revidiranja

 • MSR 200: Glavni cilji in izvajanje revizije v skladu z MSR
 • MSR 210: Dogovarjanje o pogojih za revizijske posle
 • MSR 220 (prenovljen): Upravljanje kakovosti revizije računovodskih izkazov
 • MSR 230: Revizijska dokumentacija
 • MSR 240: Revizorjeve naloge, povezane z obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov
 • MSR 250 (prenovljen): Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji
 • MSR 260 (prenovljen): Obveščanje pristojnih za upravljanje
 • MSR 265: Obveščanje o pomanjkljivostih pri notranjem kontroliranju
 • MSR 300: Načrtovanje revizije računovodskih izkazov
 • MSR 315 (prenovljen 2019): Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj
  pomembno napačne navedbe s pomočjo poznavanja organizacije in njenega okolja
 • MSR 320: Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije
 • MSR 330: Revizorjevi odzivi na ocenjena tveganja
 • MSR 402: Revizijske presoje pri uporabi storitvene organizacije
 • MSR 450: Ovrednotenje med revizijo ugotovljenih napačnih navedb
 • MSR 500: Revizijski dokazi
 • MSR 501: Revizijski dokazi – Posebne presoje za izbrane postavke
 • MSR 505: Zunanje potrditve
 • MSR 510: Začetni revizijski posli – Začetna stanja
 • MSR 520: Analitični postopki
 • MSR 530: Revizijsko vzorčenje
 • MSR 540 (prenovljen): Revidiranje računovodskih ocen, vključno z računovodskimi ocenami poštene vrednosti, in z njimi povezanimi razkritji
 • MSR 550: Povezane stranke
 • MSR 560: Kasnejši dogodki
 • MSR 570 (prenovljen): Delujoče podjetje
 • MSR 580: Pisne predstavitve
 • MSR 600: (prenovljen) Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov skupin (vključno z delom revizorjev sestavnih delov)
 • MSR 610 (prenovljen): Uporaba dela notranjih revizorjev
 • MSR 620: Uporaba dela revizorjevega veščaka
 • MSR 700 (prenovljen): Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
 • MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
 • MSR 705 (prenovljen): Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
 • MSR 706 (prenovljen): Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
 • MSR 710: Primerjalne informacije
 • MSR 720 (prenovljen): Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami v dokumentih, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze
 • MSR 800 (prenovljen): Posebne presoje – Revizije računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene
 • MSR 805 (prenovljen): Posebne presoje – Revizija posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskega izkaza
 • MSR 810 (prenovljen): Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov

4. Standardi, ki bodo stopili v veljavo za revizije računovodskih izkazov poslovnih let, ki se začnejo 15. decembra 2024 ali kasneje:


IFAC – Priročnik Mednarodnih objav
(čistopis veljaven od decembra 2023)

 

1. Predgovor

2. Okvir

3. Mednarodni standardi poslov preiskovanja

 • MSP 2400 (prenovljen) – Posli preiskovanja računovodskih izkazov iz preteklosti
 • MSP 2410 – Preiskovanje medletnih računovodskih informacij

4. Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil

 • MSZ 3000 (prenovljen 2016) – Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti
 • MSZ 3400 – Preverjanje predračunskih računovodskih informacij
 • MSZ 3402 – Poročila o zagotovilih o kontrolah v storitveni organizaciji
 • MSZ 3410 – Posli dajanja zagotovil za poročila o toplogrednih plinih
 • MSZ 3420 – Posli dajanja zagotovil za poročanje o kompiliranju predračunskih informacij

5. Mednarodni standardi sorodnih storitev

 • MSS 4400 (prenovljen) – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov
 • MSS 4410 – Posli kompiliranja

6. Mednarodna obvestila za revizijsko prakso

 • MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov
 • MORP 1000 – Posebne presoje pri revidiranju finančnih instrumentov (začne veljati za obdobja, ki se začnejo 15. 12. 2022 ali kasneje)

IFAC – Priročnik Mednarodnih standardov revidiranja in obvladovanja kakovosti
(neveljavna prečiščena besedila)

Čistopis   Veljaven od   Veljaven do   Povzetek sprememb  
MSR (december 2022) December 2022 December 2023  
MSR (junij 2022) Junij 2022 December 2022
MSR (december 2021) December 2021 Junij 2022  
MSR (junij 2021) Junij 2021 December 2021  
MSR (junij 2020) Junij 2020 junij 2021 Vključen prenovljen MSR 540
MSR (april 2019) April 2019 Junij 2020 Vključen nov kodeks etike 2018
MSR (december 2018) December 2018 April 2019  
MSR (junij 2018) Junij 2018 December 2018  
MSR (marec 2014) Marec 2014 Junij 2018  

IFAC – Druge mednarodne objave s področij revidiranja, dajanja zagotovil in sorodnih storitev
(neveljavna prečiščena besedila)

Čistopis Veljaven od Veljaven do Povzetek sprememb
Objave (junij 2014) Marec 2014 Junij 2018  
Objave (maj 2018) Junij 2018 December 2018  
Objave (december 2018) December 2018 Junij 2021  
Objava (junij 2021) Junij 2021 Januar 2022 Spremembe standardov zaradi novega Kodeksa in prenove MSR 315 (2019)