SIR*IUS 2017

   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Goran Jurošević
Iskanje optimalne strategije za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju
Searching for the optimal strategy for digital success and survival in the 21st century
 
Uroš Lajovic
Razvoj notranje revizije v skupini Gorenje
Development of Internal Audit in the the Gorenje Group
 
Dr. Erna Štefe
Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju
Joint Internal Audit Units – An opportunity for development of internal auditing in public sector
 
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
 
Mag. Daniel Zdolšek
Notranji revizorji in njihova (samo)podoba
Internal Auditors and their self-image
 
Mag. Stanka Šarc Majdič, Marko Hojnik
Vrednotenje zavarovanj v obliki nepremičnin in vloga ocenjevalcev vrednosti
Valuation of real estate collaterals and the role of valuers
 
   
Iz prakse za prakso  
Ugotavljanje racionalnosti poslovanja po Zakonu o gospodarskih javnih službah v okviru revidiranja računovodskih izkazov  
Dobro ime in vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (POVP)  
Hierarhija pravic  
Spremljanje uresničevanja popravljalnih ukrepov notranje revizije  
Pripoznavanje spletne strani kot neopredmeteno osnovno sredstvo  
Pravica do odbitka vstopnega DDV-ja od opravljenih vlaganj (gradnja/prenova) v javno infrastrukturo, ki jih opravi zasebni vlagatelj, koristi od vlaganj pa je brez plačila deležna tudi tretja oseba  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Marko Anžič
Tveganja interneta stvari, ki bodo zaznamovala našo družbo
IoT related risks that will impact our society
 
Dr. Boštjan Delak
Revizija stanja kibernetske varnosti
Cybersecurity auditing
 
Dr. Boštjan Kežmah
Samodejno testiranje programske opreme
Automated software testing
 
Dr. Urška Kežmah
Vloga preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v sodnih postopkih
The role of the certified information systems auditor in court proceedings
 
Dr. Aleš Živkovič
Določanje vrednosti in spremljanje stroškov projektov razvoja programske opreme
Defining value and monitoring costs in software development projects
 
   
Iz prakse za prakso  
Začetek nastopa omejitev izvajanja nerevizijskih storitev subjektom javnega interesa  
Presoja potrebe po slabitvi  
Ocenjevanje tveganj kot podlaga za pripravo notranjerevizijskega načrta  
Uporaba analitičnih pripomočkov pri notranjem revidiranju  
Vodenje poslovnih knjig pri združitvi ali delitvi po ZGD-1  
Vračilo davka pri popravljenem davčnem obračunu  
Varna gesla  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Dr. Borut Bratina
Kodeks o upravljanju in revizorjeva odgovornost
Corporate governance code and audiator's responsibility
 
Darinka Hvala, Aleksander Ferk
Ugotavljanje transfernih cen
Determination of transfer pricing
 
Mag. Saša Jerman
Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS-jih in MSRP-jih
Definition of business combinations according to SRS 2016 and IFRS
 
Dr. Andreja Primec
Nefinančno poročanje po ZGD-1
Non-financial reporting under the revised Companies act (ZGD-1)
 
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb o storitvah
Binding legal transactions with emphasis on the specificities of contracts of services
 
   
Iz prakse za prakso  
Poslovodska predstavitev v primeru revizorjeve prilagoditve mnenja zaradi omejitev področja revidiranja  
Nepristranskost pri ocenjevanju vrednosti za potrebe delodajalca  
Delovni program posla po COSO – celovitem okviru notranjega kontroliranja (2013)  
Poročanje o notranjerevizijskem poslu  
Uporaba programske opreme za vodenje poslovnih knjig  
Razveljavitev knjižb (storno)  
Oprostitve DDV-ja za storitve, ki so neposredno povezane z izvozom in uvozom blaga  
Anonimizacija osebnih podatkov  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
In memoriam  
Mag. Ivan Kebrič
Ni vse zlato, kar se sveti – regresijska beta in alternative
All that glitters is not gold – Regression beta and alternatives
 
Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek
Econometric model for house price forecast
Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
 
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe netvegane donosnosti v razmerah izjemno nizkih ali negativnih obrestnih mer
The challenges of using a risk-free rate of return in the conditions of extremely low or negative interest rates
 
Mag. Karin Lušnic
Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017
New International Valuation Standards 2017
 
Vid Pajič
Delniški nepremičninski skladi – investicijski proces
Equity Real estate funds – investment proces
 
Slavko Stošicki
Ocenjevanje programske opreme
Valuation software
 
   
Iz prakse za prakso  
Prepoved opravljanja drugih storitev revizijske družbe  
Ocenjevanje stroška kapitala in lastniškega kapitala v spremenjenih okoliščinah na kapitalskih trgih  
Prehod na revidiranje ključnih tveganj organizacije  
Notranjerevizijska temeljna listina  
Računovodska obravnava prehoda samostojnih podjetnikov iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo  
Ugotavljanje davčne osnove za obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri naknadnih vplačilih kapitala  
Zaščita pred izsiljevalsko škodljivo kodo  
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mojca Bartol Lesar
Retroaktivna veljavnost popravkov računov in DDV-ja
Invoice correction with retroactive effect and VAT
 
Mag. Saša Jerman
Podjetje kot bistveni dejavnik poslovnih kombinacij (združitev) po SRS 2016 in MSRP 3 22
Business as an essential element of business combinations according to IFRS 3 and SRS 2016
 
Gregor Kovačec, mag. Robert Horvat
Prihodki po novem MSRP 15
Revenue under new IFRS 15
 
Dr. Barbara Mörec
Kaj prinaša novi standard MSRP 16 – najemi?
The new IFRS 16 – Leases: What is changing?
 
   
Iz prakse za prakso  
Pogodba o revidiranju in prenos posla na drugo revizijsko družbo  
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom  
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku – 3. del  
Večletni načrt notranje revizije  
Izkazovanje čistih prihodkov od prodaje v izkazih za namene državne statistike  
Računovodska obravnava pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev  
Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora  
Izdajanje računov za zdravstvene storitve  
Uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije


   
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Mojca Bartol Lesar
Opravljanje storitev za plačilo po ZDDV-1
Supply of services for consideration in the Value Added Tax Act
 
Brigita Franc
Korporativna jamstva – pravna opredelitev ter problematika transfernih cen – primerjalnopravni vidik
Corporate guarantees – legal definition and the problem of transfer pricing – comparative legal context
 
Dr. Marijan Kocbek
Naknadna vplačila v kapital – pravna analiza in obdavčitev pri prodaji poslovnih deležev fizičnih oseb
Tax aspects of subsequent payments to equity
 
Danilo Marinović
Pripombe k zapisniku v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora in pravica do zaslišanja
Comments to the minutes taken in a tax inspection procedure and right to be heard
 
Dr. Peter Podgorelec
Pravilo podjetniške presoje in možna vloga notranjega revizorja v zvezi z njim
Business judgment rule and possible role of the internal auditor in relation to this rule
 
   
Iz prakse za prakso  
Pregled poslovnega poročila  
Prepoznavanje sredstev kot pomemben del postopka ocenjevanja vrednosti strojev in opreme  
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku  
Izpolnjevanje obrazca podatki iz bilance stanja  
Predstavitev Primerljivih podatkov pri prvem poročanju po SRS 2016  
Pravica do izjave in pravne podlage za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku davčnega inšpekcijskega pregleda  
Obdavčitev kuponov  
Obveščanja državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov s podatki iz kataloga zbirk osebnih podatkov  
   
Novosti in obvestila  
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Povzetki številke

Ogled revije