Arhiv obvestil sekcij

Sekcija "Revizorji" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Računovodje" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Ocenjevalci" trenutno nima arhiviranih obvestil.

4.9.2020

IIA Avstralija je predstavil dokument za javni sektor: Effective Internal Auditing in the Public Sector - a good practice guide.

22.7.2020

Objavljen je prenovljen dokument Model treh linij, kot ga priporoča Mednarodni inštitut za revizijo (IIA)

18.6.2020

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo Osnove informacijske tehnologije (IT) za notranje revizorje.

10.6.2020

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo Revidiranje tveganja ravnanja.

2.6.2020

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo Practice Guide: Developing a Risk-based Internal Audit Plan.

Na spletni strani ECIIA preberite, kako COVID-19 vpliva na notranjo revizijo v zavarovalniškem sektorju.

Pri COSO je izšel nov dokument COSO Guidance: Risk Appetite – Critical to Success.

31.3.2020

Trenutna situacija tudi notranje revizorje postavlja pred nove izzive. Še vedno smo tukaj, še vedno opravljamo svoje delo, le prioritete so se spremenile. Odnosi, ki smo jih gradili v preteklosti, imajo pomemben vpliv na današnji vsakdan in našo vključenost v dnevne odločitve v organizaciji.

Vabimo vas k branju dveh kratkih prispevkov na priloženih povezavah.

Ostanite zdravi!

How the current Covid-19 situation has been impacting the work of Banks’ Internal Audit Functions?
IIA Factsheet: Internal Audit and Pandemics

20.3.2020

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo Revidiranje kreditnega tveganja.

27.2.2020

Pri COSO je izšel nov dokument CREATING AND PROTECTING VALUE

26.2.2020

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: GTAG: Upravljanje sprememb.

20.11.2019

Na spletni strani ECIIA si lahko ogledate dokument o notranji reviziji v zavarovalništvu.

18.11.2019

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: Revidiranje organizacijske kulture

4.11.2019

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: Posebni vidiki notranjega revidiranja v javnem sektorju

14.10.2019

Študente, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo, vabimo k pripravi prispevkov (skladno z navodili v tem povabilu).

Samostojno ali v skupini pripravite aktualne prispevke, še posebej pa naj obravnavajo vprašanja v zvezi z notranjo revizijo, za katera menite, da v obstoječi literaturi še ni ustreznega odgovora.

Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji SIR*IUS, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na letno Konferenco notranjih revizorjev, kjer bodo svoj prispevek predstavili širši strokovni javnosti. V reviji SIR*IUS bomo objavili tudi druge kakovostne prispevke, njihovi avtorji pa bodo povabljeni k predstavitvi na strokovnih srečanjih, ki jih organizira SIR.

4.9.2019

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: Prikaz temeljnih načel strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

28.8.2019

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: Temelji notranjega revidiranja v podjetjih za finančne storitve.

21.6.2019

Na spletni strani ECIIA si lahko ogledate dokument o notranji reviziji v zavarovalništvu.

V javni obravnavi je dokument, ki opisuje tri obrambne linije.

Objavljeno pa je tudi novo stališče o zaupanju.

28.3.2019

Pri IIA je izšlo novo dodatno navodilo: Presojanje procesa upravljanja tveganj.

28.3.2019

Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud Risk Management Guide Executive Summary).

20.2.2019

Nov zavihek: Raziskave in znanje je dodan na spletni strani SIR, namenjeni notranjim revizorjem.

Ta med drugim vsebuje povabilo SIR študentom k sodelovanju, in sicer tistim, ki jih zanima tematika v zvezi z notranjo revizijo. Podrobnejše informacije o tem so v povabilu na navedenem zavihku.

9.11.2018

25. obletnica delovanja Slovenskega inštituta za revizijo (odslej SIR) je primeren mejnik, da pregledamo in povzamemo razvojno pot notranjega revidiranja v Sloveniji.

Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev je bila ustanovljena decembra 1997. Strokovni svet SIR-a je decembra 1996 imenoval deset ustanovnih članov in jim na podlagi delovanja na strokovnem področju podelil strokovni naziv preizkušeni notranji revizor (odslej PNR). Prva naloga sekcije je bila postavitev strokovnih temeljev za ustrezno delovanje notranjih revizorjev v Sloveniji. Odbor sekcije PNR-jev je najprej pripravil Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in Kodeks notranjerevizijskih načel, ki sta postala temeljni izhodišči za vse nadaljnje aktivnosti.

V letu 1998 smo prvič prevedli Standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih je izdal IIA (The Institute of Internal Auditors). V okviru projekta PHARE smo s strokovnjaki PricewaterhouseCoopers iz Londona pripravili Priročnik za notranje revidiranje, Vodič vrednotenja notranjih kontrol in Vodič vrednotenja notranjih kontrol za banke. S tem so bili postavljeni temelji za izobraževanje prve generacije preizkušenih notranjih revizorjev v Sloveniji. Leta 1998 je bila organizirana tudi prva konferenca notranjih revizorjev s 45 udeleženci.

V letu 1999 se je začelo sodelovanje z evropskim združenjem ECIIA, 25. 5. 1999 pa postopek za včlanitev v globalno združenje notranjih revizorjev IIA. Predstavniki IIA-ja so večkrat obiskali SIR in spoznali način njegovega delovanja. Prepričali smo jih, da je SIR dobro organiziran, da so zagotovljeni pogoji za razvoj stroke in da se notranje revidiranje v okviru SIR-a lahko razvija tako, da omogoča sledenje globalnim novostim in prilagajanje slovenskemu okolju, ter se dogovorili, da bo IIA v Sloveniji deloval v okviru SIR-a. Leta 2000 smo pod navedenimi pogoji postali člani globalnega IIA-ja in ustanovili IIA – Slovenski odsek, ki se je kasneje preimenoval v IIA – Slovenski inštitut. SIR je ves čas zagotavljal podporo za delovanje IIA – Slovenskega inštituta; med drugim smo soorganizator konference, namenjene prav članom IIA – Slovenskega inštituta.

SIR je leta 2010 za področje notranjega revidiranja pripravil Hierarhijo pravil notranjega revidiranja (odslej Hierarhija) in Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitev notranjega revidiranja, Temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, ki jih sprejema IIA, uvrstil na prvo raven Hierarhije, ključna ostala navodila pa na drugo raven Hierarhije. SIR pravočasno zagotavlja prevode v slovenski jezik, za vse predpise prve ravni Hierarhije in svetovalne napotke oziroma izvedbena navodila, uvrščena na drugo raven Hierarhije, pri čemer sodeluje z eno najboljših slovenskih strokovnih prevajalk; dokumenti so na voljo vsem slovenskim notranjim revizorjem, tako PNR-jem kot članom IIA-ja.

Vsa leta skrbno gradimo in izvajamo program izobraževanja ter ga sproti prilagajamo tako trendom na strokovnem področju kot tudi vsem jasno izraženim pobudam in potrebam udeležencev izobraževanja. Letos smo tako razpisali izobraževanje za že 21. generacijo PNR-jev. Strokovni naziv PNR je do danes pridobilo že 245 kolegov. Od prve pa do 20. konference notranjih revizorjev je število udeležencev s 45 zraslo na 132. Poleg konference vsako leto organiziramo tudi druge oblike stalnega izobraževanja za imetnike naziva PNR. V vseh teh letih smo organizirali več kot 80 delavnic in seminarjev, ki so jih izvedli priznani domači in tuji strokovnjaki. Letos smo bili izbrani tudi na razpisu za izvedbo izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor. Tudi to bomo izvedli s priznanimi slovenskimi strokovnjaki.

SIR in odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev se ves čas delovanja odzivata na problematiko v zvezi z notranjo revizijo. Redno spremljamo spremembe predpisov in pripombe, strokovno utemeljene predloge posredujemo ustreznim institucijam, sodelujemo z regulatorji in nadzorniki, univerzama, strokovnimi združenji in drugimi deležniki ter skrbimo, da bi bila vloga notranje revizije čim širše prepoznana in priznana, notranji revizorji pa zaupanja vredni deležniki korporativnega upravljanja. Našega sodelovanja se veselimo tudi v prihodnje in upamo, da se srečamo na 21. konferenci notranjih revizorjev.

26.10.2018


V zvezi z vprašanjem kakšno je pravilno navajanje letnic pri predpisih na katere se sklicujemo, je odbor sekcije PNR na seji 24. 10. 2018 sprejel stališče, da se navajajo letnice kot je navedeno spodaj 

Hierarhija 2010 
Standardi 2017, ko so stopili v veljavo 
Svetovalni napotki oziroma izvedbena navodila, v primeru, da se sklicujete na prevod, datum objavljenega prevoda.

13.9.2018

Spoštovani preizkušeni notranji revizorji,

v skladu z Zakonom o revidiranju Slovenski inštitut za revizijo (SIR) med drugim sprejema Hierarhijo in pravila notranjega revidiranja, izobražuje preizkušene notranje revizorje, jih združuje ter jim pomaga z usmeritvami za delo. Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev pri SIR je bila ustanovljena leta 1997, kar pomeni, da si preizkušeni notranji revizorji že več kot 20 let prizadevamo s svojim delom kar najbolje razvijati in predstavljati stroko notranjega revidiranja v slovenskem prostoru. Naša strokovnost, ki smo jo izkazali v izobraževalnem programu, izkušnje, sprotno dodatno izobraževanje, zelo dobro obiskani seminarji domačih in tujih strokovnjakov, popoldanska srečanja, pisanje in branje strokovnih prispevkov in usmeritev pomagajo nam in drugim, ki opravljajo notranje revidiranje, da smo najboljši. Povezujemo se z različnimi institucijami in na tak način pomagamo pri implementaciji naše stroke ter drugih, z njo povezanih področij.

Naša vizija je, da je SIR ostane vodilna organizacija na področju notranjega revidiranja v Sloveniji.

Konec leta 2017 nas je bilo imetnikov strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor pri SIR 240, od tega 105 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi izrecno zavezali, da bomo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, delovali v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ter se nenehno strokovno izobraževali zato, da širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti. Delo opravljamo na različnih področjih poslovanja.

SIR že od leta 1998 skrbi za prevode strokovnih pravil notranjega revidiranja, zato je tudi lansko leto  takoj po objavi novih Izvedbenih navodil (od oktobra do decembra 2016), tako kot v letih pred tem, nemudoma pristopil k njihovemu prevodu. Prevode je pripravila ena najboljših slovenskih strokovnih prevajalk, ki s SIR in drugimi institucijami s področja računovodenja in revizije sodeluje že vrsto let. Strokovni pregled prevodov so opravili člani odbora Sekcije PNR. Zagotovili pa smo tudi lektoriranje. Tako usklajeno in pripravljeno besedilo je SIR pred nekaj meseci posredoval v potrditev še IIA – Slovenskemu inštitutu. Prevodi bodo objavljeni takoj, ko bo SIR za to pridobil soglasje IIA – Slovenskega inštituta.

Več o našem delu lahko preberete v letnih poročilih o delu sekcije ter na spletnih straneh SIR.

Ker že pripravljamo program dela za naslednje leto, vas vljudno vabimo, da nam ga pomagate sooblikovati. Pošljite nam predloge za seminarje, predavatelje, teme in izzive, za katere si želite, da jih predstavimo v reviji SIR*IUS.


Tina Toman Pfajfar
Predsednica odbora

Dr. Marjan Odar
Direktor

15.6.2018

Slovenski inštitut za revizijo je 1. junija 2018 prejel predlog Stališča Združenja nadzornikov Slovenije o vlogi notranje revizije pri pregledu korporativnega upravljanja družbe kot ga definira ZGD-1. 

Odbor Sekcije preizkušenih notranjih revizorjev bo predlog Stališča obravnaval na prvi naslednji seji in o njem zavzel stališče.

Ne glede na omenjen predlog  stališča Odbor podpira celotno vsebino Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih v skladu s Hierarhijo pravil notranjega revidiranja morajo upoštevati preizkušeni notranji revizorji. Po Mednarodnih standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju  morajo  preizkušeni notranjirevizorji pri svojem delu naslavljati tudi upravljanje organizacije.

25.1.2018

Na voljo je  slovenski prevod Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije – Povzetek  (Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance; Executive Summary junija 2017).

12.1.2018

V decembru 2017 je izšlo dodatno navodilo Revidiranje likvidnostnega tveganja.

 

9.10.2017

V letu 2017 sta izšli 2 dodatni navodili:
• Načrtovanje posla: vzpostavljanje ciljev in obsega
• Razumevanje in revidiranje velikih (zbirk/naborov) podatkov

Na spletnem mestu pa lahko najdete tudi vzorec notranjerevizijske temeljne listine.

4.1.2017

Vsa izvedbena navodila so prenovljena.

Sekcija "Revizorji IS" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Davčniki" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Revizijske družbe" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Delo odbora" trenutno nima arhiviranih obvestil.

Sekcija "Akademija za trajnostnost" trenutno nima arhiviranih obvestil.