Finančniki

Delo sekcije je zasnovano na poenotenih strokovnih izhodiščih razumevanja finančne funkcije v podjetju. Temeljni cilji finančne funkcije v podjetju so:
- zagotavljanje najugodnejše plačilne sposobnosti podjetja (temeljna naloga),
- prispevanje k dolgoročni donosnosti lastniškega kapitala,
- prispevanje k zmanjšanju tveganja v poslovanju in
- prispevanje k poslovni neodvisnosti podjetja.
(Kodeks poslovnofinančnih načel, točka 1.5.)

Dolgoročni cilji in poslanstvo sekcije:
- povečevanje znanja o finančnem poslovanju
- izboljševanje kakovosti finančnega poslovanja združb
- opredelitev zahtevnostne stopnje poklica finančnika
- omogočanje strokovnega komuniciranja
- omogočanje osebnega uveljavljanja (skrb za kadre)
- povečevanje pripadnosti slovenskemu inštitutu za revizijo

Dolgoročne cilje in poslanstvo bo sekcija uresničevala predvsem na področjih, ki so zajeta tudi v dolgoročni program sekcije, in sicer:

1. Spreminjanje in dopolnjevanje temeljnih aktov, torej:
- kodeksa poslovnofinančnih načel in
- kodeksa poklicne etike finančnika.
2. Priprava poslovnofinančnih standardov.
3. Sprejemanje stališč v zvezi s tolmačenjem poslovnofinančnega kodeksa in poslovnofinančnih standardov.
4. Sodelovanje pri spreminjanju in dopolnjevanju slovenskih računovodskih standardov.
5. Izobraževanje in usposabljanje za:
- pridobitev naziva preizkušeni finančnik,
- posamezne namene, zlasti za:
uvajanje poslovnofinančnega kodeksa,
oblikovanje poslovnofinančnih standardov,
poznavanje aktualnih tem iz poslovanja in
sodelovanje pri programski usmeritvi simpozija, ki ga prireja koordinacijski odbor Zveze ekonomistov Slovenije ter Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
6. Organiziranje študij in empiričnih raziskav na področju poslovnih financ.
7. Mednarodno povezovanje:
- institucionalno povezovanje in
- povezovanje na področju izobraževanja.
8. Publicistična dejavnost (gradiva in študije).


Člani:
Mag. Aleš Berk
Dr. Meta Duhovnik
Dr. Marjan Odar
Mag. Franjo Mlinarič
Dr. Jožko Peterlin


Poročilo o delu za leto 2006

Poročilo o delu sekcije za leto 2006 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2006, in sicer na strani poročila o delu.