Katalog informacij javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in Kataloga organov zavezancev po ZDIJZ, ki ga je sprejela Vlada RS, je direktor Slovenskega inštituta za revizijo, dr. Marjan Odar sprejel naslednji

Katalog informacij javnega značaja Slovenskega inštituta za revizijo.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska 106, Ljubljana
Telefon (01) 568 55 54
Elektronska pošta info@si-revizija.si
Spletna stran si-revizija.si
Odgovorna uradna oseba Dr. Samo Javornik, direktor
Datum prve objave kataloga  
Datum zadnje spremembe kataloga 16. 3. 2024
Dostopnost kataloga na spletu  
Druge oblike kataloga tiskano in elektronsko  
2. Splošni podatki o Slovenskem inštitutu za revizijo in informacijah javnega značaja

2.a. Organigram in organizacija

2.b. Podatki kontaktne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Za posredovanje informacij javnega značaja je pristojna:

Barbara Prelec, univ. dipl. prav.
Pravnica
Telefon: 01 568 55 54
e-pošta: info@si-revizija.si

2.c. Predpisi, ki urejajo delovanje Slovenskega inštituta za revizijo

Delovanje Inštituta urejajo naslednji predpisi:

2.d. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih

Letna poročila o delovanju Inštituta si lahko ogledate na strani Poročila o delu Inštituta.

2.e. Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi Inštitut

Inštitut v okviru zakonskih pooblastil vodi naslednje upravne postopke:

  • Izdaja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
  • Izdaja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme
  • Izdaja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin
  • Izdaja certifikate o podelitvi strokovnih nazivov preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni davčnik in računovodja
  • Izvajanje nadzora nad pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti

2.f. Seznam javnih evidenc

register revizorjev temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti strojev in opreme temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 156. člena ZRev-2.
register preizkušenih notranjih revizorjev temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih računovodij temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register računovodij temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih poslovnih finančnikov temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.
register preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov temelji na 9. členu ZRev-2 in vsebuje podatke iz 158. člena ZRev-2.

Podatke v zvezi z vsemi registri se pridobiva na podlagi vlog, obvestil in po uradni dolžnosti.

Registri so javni, vpogled vanje pa je mogoč preko spletnih strani Inštituta ali vsak dan v času uradnih ur.

Register ni povezan z drugimi javnimi evidencami.

Podatke o rojstnih podatkih oseb iz registrov lahko zainteresirani dobijo pri pooblaščeni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

2.g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov

Slovenski inštitut za revizijo nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.h. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

3. Opis načina in dostopa do informacij javnega značaja

Te informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani inštituta si-revizija.si. Na navedeni spletni strani so dostopni tudi drugi podatki z delovnega področja inštituta.

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v pisni obliki na sedežu inštituta.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu inštituta.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo inštitut prosilcu zaračunal stroške v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04).

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

• Slovenski računovodski standardi,
• Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom,
• Tarifa o taksah in nadomestilih,
• Podatki iz posameznih registrov.

Dr. Samo Javornik
direktor
Slovenskega inštituta za revizijo