Obvestila sekcij - Revizorji

21.12.2022

Naslov   Datum Predavatelji Področje
Seminar Revidiranje v IT okolju KPMG 5. 1. 2023 Mag. Matjaž Pušnik Revizija
Seminar Pripravljeni na nove zahteve za trajnostno poročanje?   25. 1. 2023 Mag. Blanka Vezjak Računovodstvo
Seminar Revizorjevo poročanje o reviziji računovodskih izkazov   16. 2. 2023 Helena Kobal

Revizija

Seminar Nekatere aktualne teme s področja računovodske obravnave MSRP   22. 2. 2023 Dušan Hartman

Računovodstvo

Seminar Analitični postopki BDO revizija 8. 3. 2023 Manuela Šribar Revizija
Seminar Razkritja po MSRP PwC 21. 3. 2023 Dušan Hartman Računovodstvo
Seminar Revizorjeva zagotovila v zvezi s trajnostnim poročanjem   4. 4. 2023 Mag. Barbara Žibret Kralj Revizija
Seminar Razumevanje računovodskih izkazov, likvidnosti in solventnosti   13. 4. 2023 Mihael Kranjc Računovodstvo
Seminar Računovodenje stroškov materiala in storitev, stroškov dela in stroškov povračil in odhodkov (SRS 12, SRS 13, SRS 14) in davčna vprašanja povezana z njimi   18. 4. 2023 Dušan Hartman Računovodstvo
Seminar Računovodske ocene in vključevanje veščakov Deloitte 17. 5. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Seminar Revizijsko vzorčenje EY 23. 5. 2023 Simon Podvinski, Polona Repinc Kofol

Revizija

Seminar MSRP 17 Zavarovalne pogodbe EY 8. 6. 2023 Aleš Lapajne Računovodstvo
Seminar Revidiranje prihodkov MSRP 15 v povezavi s SRS 15 PwC 13. 6. 2023 Damjan Ahčin Revizija
Konferenca revizorjev   7. in 8. 9. 2023 Različni predavatelji  
Seminar Poglobljeni pogled zapletenih področij računovodenja najemov pri najemnikih in najemodajalcih   27. 9. 2023 Mag. Andreja Mušič

Računovodstvo

Delavnica Notranje kontrole     Katja Dolinšek Zajc, Jerneja Potočnik Revizija
Seminar Pristop k revidiranju ročnih knjižb in preverjanje informacij, pripravljenih s strani naročnika v okviru revidiranja računovodskih izkazov   10. 10. 2023 Matej Vrčkovnik Revizija
Seminar MSPR 3 poslovne združitve in transakcije pod skupnim upravljanje BDO revizija 17. 10. 2023 Mateja Vrankar Računovodstvo
Seminar Računovodski izkazi v insolvenčnih postopkih in projekcije poslovanja v skladu z ZFPPIPP   19. 10. 2023 Mihael Kranjc, mag. Đorđe Mihajlović Računovodstvo
Seminar Revizijski postopki pri konsolidaciji vključno s predvidenimi spremembami MSR 600 Deloitte 24. 10. 2023 Tina Kolenc Praznik, Nina Kravanja Revizija
Interaktivna delavnica na praktičnih primerih transfernih cen iz prakse   7. 11. 2023 Danuška Bobek Gospodarič, Marko Mehle Računovodstvo
Seminar Kaj mora revizor vedeti, ko revidira družbe, ki opravljajo gospodarske javne službe   14. 11. 2023 Mag. Boris Jagodič, mag. Matej Loncner Revizija
Delavnica Vzorčenje   29. 11. 2023 Mag. Nataša Prah Revizija
Seminar poudarki pri revidiranju računovodskih izkazov za leto 2023   december Katarina Sitar Šuštar Revizija
Seminar Poudarki pri sestavljanju letnega poročila in DDPO za leto 2023   december Dušan Hartman, mag. Saša Jerman Računovodstvo

11.9.2020

Na volitvah članov revizijskega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 8. septembra 2020 so bili v revizijski svet izvoljeni
Benjamin Fekonja,
Sanja Košir Nikašinović,
Dejan Šimenc in
Luka Vremec.

Rok za pritožbe je 16. 9. 2020.

24.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

 
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je predsednica revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo 23. 6. 2020 sprejela

SKLEP

1. Člane sekcije zunanjih revizorjev pozivam, da do 8. avgusta 2020 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. septembra 2020.
 
Sonja Anadolli

Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

14.6.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

28.9.2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.

28.9.2018

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit)

Ker je verjetnost izstopa Združenega kraljestva (UK) iz EU brez dogovora (no-deal Brexit) zelo velika, se tudi revizijska stroka, tako v UK kot EU, pripravlja na določene izzive, ki se bodo pred njo pojavili še posebej po marcu 2019. Naloga revizorjev in revizijskih družb je, da razumejo procese, ki se trenutno odvijajo v povezavi z izstopom UK iz EU, ter identificirajo možna tveganja, tudi samo posredna, za svoje naročnike revidiranja.

UK bo v EU regulativi pridobilo status "tretje države", zato bo potrebno biti pri revidiranju računovodskih izkazov slovenskih gospodarskih družb pozoren predvsem na:   
- Tveganja, ki so povezani z naročnikom revidiranja glede možne izgube trga ali spremembe pogojev poslovanja s trgom UK ali z njihovimi kupci/dobavitelji, ki so poslovno močno vezani na trg UK in bi to posredno vplivalo na poslovanje naročnika revidiranja.
- Tveganja sprememb vrednosti sredstev zaradi pričakovanih pomembnih vplivov na gospodarstvo UK, brez ali z dogovora glede Brexita.         
- Upoštevanje novih pogojev za družbe iz EU in njihove revizorje, katerih vrednostni papirji kotirajo na trgu UK (sprememba računovodskega okvira in registracija revizorjev v UK).
- Posledično ustrezno presojo tveganja "Going Concerne" za naročnika revidiranja.
- Ustrezna razkritja vplivov Brexita z ali brez dogovora v letnem poročilu naročnika revidiranja ter temu namenjena primerna pozornost revizorja računovodskih izkazov.
- Upoštevanje omejitev prenosa informacij in revizijske dokumentacije revizorju konsolidiranih računovodskih izkazov skupine v primerih, ko je matična družba ali katera od odvisnih družb iz UK (dolžnost varovanja zaupnih podatkov: šesta alineja, 4. odstavka 38. člena ZRev-2).
- Posebno pozornost posvetiti regulativi GDPR, ki velja v EU in bo po Brexitu UK obravnavala kot tretjo državo – veljajo omejitve prenosa osebnih podatkov, o čemer smo že pisali v reviji SIRIUS 1/2019.

Priloge v nadaljevanju so namenjene podrobnejšemu proučevanje posledic izstopa (v angleščini). Inštitut jih je prejel od Accountancy Europe, katere član je, in ki prej predstavljena tveganja podrobneje opisujejo, pri čemer pa opozarjamo, da so gradiva pripravljena za uporabnike v UK:

UK FRC communication on possible no-deal brexit
Brexit-related risk factors
Corporate reporting considerations
Auditing standards considerations

17.9.2018

Objavljamo čistopis osnutka ZRev-3 v katerem so upoštevane pripombe in predlogi, sprejeti na 19. letni konferenci revizorjev v Radencih. Za lažje proučevanje prilagamo tudi dokument z označenimi spremembami glede na verzijo, ki so jo udeleženci prejeli pred konferenco.

28.5.2018

Obveščamo vas, da smo skupaj z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem zaključili s prevodom prvega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja. Objavljeni so na spletni strani Mendarodni standardi revidiranja (MSR), in sicer naslednji:
Razlagalni slovar (objava maj 2018)
Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov
Prenovljeni MSR 260: Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje
Prenovljeni MSR 570: Delujoče podjetje
Prenovljeni MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
Prenovljeni MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da v sodelovanju z Agencijo nadaljujemo s prevajanjem sprememb preostalih standardov revidiranja ter Kodeksa poklicne etike računovodskih strokovnjakov, zaključek pa pričakujemo jeseni 2018.

S tem bo uspešno zaključen skupni projekt Inštituta in Agencije, ki je bil začet jeseni 2017 ter zagotovljeno, da bodo Mednarodni standardi revidrianja, objavljeni v slovenskem jeziku, usklajeni z originalom.

8.3.2018

Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Besedilo stališča je usklajeno z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in bo postalo veljavno, ko da nanj soglasje tudi Svet Agencije.

11.1.2018

Revizijski svet je sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa dala soglasje na novo Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.

14.12.2017

Izvoljeni in imenovani člani revizijskega sveta so imeli 14. 12. 2017 konstitutivna sejo. Na seji sta bili imenovani predsednica Sonja Anadolli in podpredsednica Silva Zapušek. Ostali člani so:

Barbara Kotar-Palčič
Danica Kržišnik
Dr. Marjan Odar
Janez Uranič
Anita Valjavec