Arhiv pravil stroke

Tu si lahko ogledate pravila stroke, ki jih je do uvedbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/2009)
Spremembe Hierarhije pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 14/2013)

Akti Inštituta

Drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.

Temeljna revizijska načela (Revizor 1/94)
amandma (7. 2. 2006); čistopis (7. 2. 2006)

Kodeks etike zunanjih revizorjev

Kodeks etike za računovodske strokovnjake – 2012; povezava tudi prek spletne strani IFAC

Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018 (IFAC) – posodobljen junij 2022


Stališča in pojasnila revizijskega sveta Inštituta

Stališče 1 (prenovljeno) – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18)
Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb (Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016)
Stališče 3 – Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 5 – Revizijski pregled  letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Ur. l. RS, št. 5/2018)
Stališče 9 – Revidiranje po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališe 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov (Uradni list RS, št. 25/09)
Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu (Uradni list RS, št. 54/10)
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (Uradni list RS, št. 24/2011)
Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 (Uradni list RS, št. 2 /2012)
      Pojasnilo na podlagi 5. člena Stališča 15 
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba(Uradni list RS, št. 2 /2012)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 47/2013)
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada


Smernice cen storitev

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.

V 4. členu smernic so določene cene, po katerih sme revizor ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela. V zadnjem odstavku istega člena je določeno, da se urne cene dela sproti popravljajo, če vrednost tolarja ni ustaljena. Smernice torej določajo, da je treba cene za opravljene revizijske storitve revalorizirati.

Zaradi lažjega izračunavanja cen revizijskih storitev so bile že v Revizorju 1/03 objavljene revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2002. Tokrat objavljamo revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2003.

Revizor sme naročniku ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela takole:
za sodelavca pri nalogi med 8.368,00 in 10.460,00 SIT
med 34,92 in 43,65 €
za revizorja pri nalogi med 13.598,00 in 16.736,00 SIT
med 56,74 in 69,84 €
za vodjo revizijske skupine med 18.828,00 in 25.104,00 SIT
med 78,57 in 104,76 €
za vodjo revizijskega področja med 25.104,00 in 30.334,00 SIT
med 104,76 in 126,58 €
za strokovnega direktorja družbe med 32.426,00 in 38.702,00 SIT
med 135,31 in 161,50 €

V skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev smejo revizijske družbe od 1. januarja 2004 zaračunavati revizijske storitve na podlagi teh podatkov.

Celotne smernice za določanje cen revizijskih storitev