Arhiv pravil stroke

A

Katjuša Arko: Svetovanje notranjega revizorja pri pripravi ocene profila tveganosti banke
Auditoria Interna: Madrid European Conference (Madrid, 3. do 5. oktober 2018)

C

Andrew D. Chambers: Does the Sun Shine on Internal Audit?

F

Irena Fratnik Brajdih: Projekt uvedbe notranjerevizijske aktivnosti v družbi za upravljanje X d.d.

H

Tatjana Habjan: Prevare s poudarkom na indikatorjih

J

Milan Jagrič: Etika in NRA
Milan Jagrič: 4. Bodoča prednostna področja NRA
Mag. Andreja Jost: Notranje obvladovanje revidiranje obvladovanja likvidnostnega tveganja v banki
Dr. Dušan Jovanovič: Notranje revidiranje področja korporativnega upravljanja v banki – pravni vidik

K

Mateja Kupšek: Vloga notranjega revizorja pri izdelavi registra tveganj pri posrednih proračunskih uporabnikih
Mihael Kranjc: Ključni kazalniki iz računovodskih izkazov, njihova analiza v časovni vrsti in vsebinska interpretacija

N

Mag. Anica Nemec: GRC – Governance, Risk and Compliance Conference
Mag. Anica Nemec: Ocenjevanje upravljanja organizacije s pomočjo kontrol na ravni organizacije

P

Aleksandra Petejan: Vzpostavitev ustreznega kontrolnega okolja
Biserka Pogačar: Izzivi na področju upravljanja v javnem sektorju
Mag. Dragica Povh: Vloga notranjega revizorja pri odkrivanju prevar in korupcije. Kako mora ravnati?
Poročilo o delovanju Slovenskega inštituta IIA
Klemen Poznič: Predstavitev rezultatov anket o kodeksu poklicne etike notranjih revizorjev in njegovi uporabi
Nataša Prah: Vzorčenje
Boris Presker: Zavarovalniške goljufije
Boris Presker: Pogled notranjega revizorja na notranje trženje notranjerevizijskih storitev
Gašper Prevodnik: Merjenje dodane vrednosti storitve notranjega revidiranja

R

Andreja Rahne: Predstavitev dela notranjih revizorjev in kontrolno okolje v računovodstvu

S

Dr. Yuri Sidorovich, Katarina Kadunc: Preprečevanje in odkrivanje gospodarskega kriminala (vloga notranjega revidiranja)
Janja Skamlič: Vloga notranjega revizorja pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar
Matija Stele: Notranje revidiranje izplačevanja otroških dodatkov na zakoniti način

T

Tina Toman Pfajfar: Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ter svetovalni napotki
Tina Toman Pfajfar: Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar: Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar: Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar: Vzorčenje

V

Mag. Blanka Vezjak: Ocenjevanje uspešnosti upravljanja
Mag. Blanka Vezjak: Dobra praksa notranjih revizorjev v zvezi z upravljanjem
Mag. Blanka Vezjak: Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/2009)
Spremembe Hierarhije pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 14/2013)

Akti Inštituta

ps://si-revizija.si/datoteke/notranji-revizorji/273/sp-vezjak-003.pdf">Vloga notranjih revizorjev pri družbeno odgovornem trajnostnem poslovanju
Mag. Blanka Vezjak: Ključne kompetence notranjega revizorja danes
Marina Vuk: Vloga notranjega revidiranja pri korporativnem upravljanju

Ž

Nataša Žabkar: Notranje revidiranje uspešnosti in učinkovitosti projekta informacijske tehnologije
Jana Žagar: Notranje revidiranje področja korporativnega upravljanja v banki
Simona Žnidar: Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja v praksi

Drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.

Temeljna revizijska načela (Revizor 1/94)
amandma (7. 2. 2006); čistopis (7. 2. 2006)

Kodeks etike zunanjih revizorjev

Kodeks etike za računovodske strokovnjake – 2012; povezava tudi prek spletne strani IFAC


Stališča in pojasnila revizijskega sveta Inštituta

Stališče 1 (prenovljeno) – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 35/18)
Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb (Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29. 3. 2016)
Stališče 3 – Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 5 – Revizijski pregled  letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališče 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (Uradni list RS, št. 5/07)
Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (Ur. l. RS, št. 5/2018)
Stališče 9 – Revidiranje po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 33/14)
Stališe 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov (Uradni list RS, št. 25/09)
Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (Uradni list RS, št. 22/10)
Stališče 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu (Uradni list RS, št. 54/10)
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (Uradni list RS, št. 24/2011)
Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 (Uradni list RS, št. 2 /2012)
      Pojasnilo na podlagi 5. člena Stališča 15 
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba(Uradni list RS, št. 2 /2012)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 47/2013)
Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada


Smernice cen storitev

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.

V 4. členu smernic so določene cene, po katerih sme revizor ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela. V zadnjem odstavku istega člena je določeno, da se urne cene dela sproti popravljajo, če vrednost tolarja ni ustaljena. Smernice torej določajo, da je treba cene za opravljene revizijske storitve revalorizirati.

Zaradi lažjega izračunavanja cen revizijskih storitev so bile že v Revizorju 1/03 objavljene revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2002. Tokrat objavljamo revalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev na dan 31. decembra 2003.

Revizor sme naročniku ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela takole:
za sodelavca pri nalogi med 8.368,00 in 10.460,00 SIT
med 34,92 in 43,65 €
za revizorja pri nalogi med 13.598,00 in 16.736,00 SIT
med 56,74 in 69,84 €
za vodjo revizijske skupine med 18.828,00 in 25.104,00 SIT
med 78,57 in 104,76 €
za vodjo revizijskega področja med 25.104,00 in 30.334,00 SIT
med 104,76 in 126,58 €
za strokovnega direktorja družbe med 32.426,00 in 38.702,00 SIT
med 135,31 in 161,50 €

V skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev smejo revizijske družbe od 1. januarja 2004 zaračunavati revizijske storitve na podlagi teh podatkov.

Celotne smernice za določanje cen revizijskih storitev