Aktualne novice

01.08.2019

Slovenski inštitut za revizijo je Ministrstvu za finance posredoval pripombe na:
- spremembe in dopolnitve Zakona o davku o odhodkov pravnih oseb
- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

26.06.2019

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve nadomestnga člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.

1. Člane sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov se pozove, da do 10. septembra 2019 predlagajo kandidate za nadomestnega člana odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov.
2. Volilno zasedanje se skliče 24. septembra 2019.

Ljubljana, 26. 6. 2019

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

08.05.2019

Objavljen je prevod Smernic za izvajanje Mednarodnih standardov ravnanja pri notranjem revidiranju. Smernice so dostopne aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem.

07.05.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

03.04.2019

Inštitut je prejel odgovor Ministrstva za finance na dopis, ki je obravnaval tematiko obdavčevanja amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku.

28.03.2019

Na voljo je  slovenski prevod Navodilo za upravljanje tveganj prevar – Povzetek  (Fraud Risk Management Guide Executive Summary).

25.03.2019

Združenje bank Slovenije je objavilo prenovljen obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje.

Nov obrazec ter navodila za njegovo izpolnitev sta objavljena na spletni strani ZBS, do njiju pa lahko dostopate preko naslednje povezave: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja, 26.3.2019 oziroma preko rubrike z naslovom Smernice, pravila in navodila.

25.03.2019

Družba UNIOR d.d. objavlja povabilo k oddaji ponudb za revidiranje in sicer za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Podrobnosti povabila so razvidne iz priloženega povabila.

25.03.2019

Odbor Sekcije preizkušenih davčnikov Slovenskega inštituta za revizijo je obravnaval pojasnilo FURS glede amortizacije pravice do uporabe sredstev pri najemniku ter na podlagi razprave sprejela stališče, ki ga je povzela v dopisu, poslanem na FURS.

28.02.2019

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit).

21.02.2019

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 227. seji 30. 1. 2019 sprejel, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje št. 10.00-02/2019 z dne 19. 2. 2019, Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.

07.02.2019

Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil je razprodana!
Evidenčne prijave sprejemamo na info@si-revizija.si.

31.01.2019

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Obrazec je pripravila delovna skupina za zavarovanja pri ZBS v sodelovanju s predstavniki Slovenskega inštituta za revizijo. Namen je bil, da se s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo.

Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja najdete tukaj.

18.01.2019

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., zaposli samostojnega strokovnega delavca (M/Ž) v enoti Notranja revizija.

Celotni razpis ...

14.01.2019

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

07.01.2019

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

28.12.2018

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju.

27.12.2018

Na Zavodu RS za zaposlovanje je objavljeno naslednje prosto delovno mesto v Luki Koper, d. d.:

Naziv delovnega mesta: vodja področja notranje revizije – M/Ž

Ključne naloge:
• Načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadziranje dela na področju notranje revizije
• Komuniciranje z zaposlenimi in vodenje 
• Ocenjevanje sistemov notranjih kontrol, dajanje zagotovil in svetovanje
• Opravljanje drugih del v skladu s hierarhijo pravil notranjega revidiranja, akti družbe in pooblastil, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi 
• Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi revizorji, svetovalci in nadzorniki

Zahtevana izobrazba: 
1. VII. oz. VI/2 raven izobrazbe ekonomske/družboslovne smeri 
2. 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih

Od kandidatov pričakujemo predvsem:
• poznavanje predpisov s področja dela notranjega revidiranja in obveznih sestavin Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (IPPF), kar lahko dokazuje s strokovnim izpitom preizkušeni notranji revizor,
spoštovanje načel in pravil vedenja Kodeksa etike, to je neoporečnost, nepristranskost, zaupnost in usposobljenost 
• vodstvene izkušnje
• dobro poznavanje poslovnih aplikacij na področju dela, predvsem MS Office
• znanje angleškega jezika

Prednost pomenijo tudi:
• dodatna znanja s področja notranjih kontrol, upravljanja tveganj in upravljanja družb 
• izkušnje v gospodarski dejavnosti logistike in transporta 
• izkušnje s projektnim vodenjem

Pričakovane kompetence:
Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, strokovnost in samostojnost, komunikacijske sposobnosti, organizacijske sposobnosti, reševanje problemov, trajnostna naravnanost, usmerjenost k strankam, obvladovanje stresa, trajnostna naravnanost, ciljno vodenje, vodenje in razvoj sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom za vodilno delovno mesto sklenila za določen čas 2 leti, s poskusno dobo šest mesecev.

V kolikor bi kateri od vaših članov bil zainteresiran za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta lahko pošlje prijavo z življenjepisom na naslov Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper do vključno 7. 1. 2019.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo delovnega mesta se dobijo v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931, 05 66 56 915)