SIR*IUS 2023

SIR*IUS 1/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk
Aktualna problematika obdavčitve dobička iz kapitala fizičnih oseb
Open issues of capital gain tax for natural persons
Danuška Bobek Gospodarič
Izzivi določanja transfernih cen in dokumentacije za obdobji covida-19 in ukrajinske krize
Transfer pricing and documentation challenges for covid-19 and Ukrainian crisis
Mag. Joži Češnovar
Upravni spor na področju davkov – v vlogi odvetnika in sodnika
Administrative dispute in the field of taxes – in the role of lawyer and judge
Mag. Rosana Dražnik
Pasti pri izračunu odbitnega deleža in novosti po PZDDV-ju
Pitfalls in calculating the deductible proportion of VAT, and novelties in the Rules to the VAT Act
Jure Mercina
Zahtevki za vračilo davka iz prekvalifikacij kapitalskih dobičkov v dividende
Tax refund claims deriving from requalification of capital gains into dividend income
Blaž Pate
Postopek skupnega dogovarjanja – MAP
Mutual agreement procedure – MAP
Dr. Saša Prelič
Korporacijskopravne in premoženjske posledice datuma obračuna združitve ali delitve
Legal consequences of the balance sheet date in case of mergers and divisions
Sara I. James
Reporting before, during and after (?) Covid
Poročanje v predkovidnem, kovidnem in pokovidnem obdobju
Dr. Aljoša Valentinčič, Katarina Sitar Šuštar
Koncepti vrednosti, cene in kapitalskega trga v luči globalne finančne krize
Concepts of value, price and capital market in light of the global financial crisis
 

Iz prakse za prakso

Kateri minimalni pogoji morajo biti izpolnjeni, da revizor lahko sprejme posel dajanja zagotovil
Uporaba pribitka za velikost pri ocenjevanju nadomestljive vrednosti odvisnih družb
Razvrstitev prihodkov in odhodkov iz obresti
Vključevanje DDV-ja pri najemu v merjenje pravice do uporabe sredstva
Davčni odtegljaj od dohodkov z virom v tujini

Povzetki številke

Ogled revije