SIR*IUS 2023

SIR*IUS 3/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Igor Pšunder, Mojca Janko, mag. Karin Lušnic, Jure Kern, Jernej Šturm, dr. Samo Javornik
Določanje netvegane donosnosti pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah ob visoki inflaciji
Risk-free rate of return for real estate valuation in high inflation conditions
Dr. Igor Pšunder, Jure Kern, dr. Samo Javornik
Funkcionalna zastarelost nepremičnin
Functional obsolescence of properties
Matjaž Cirar
Funkcionalno zastaranje strojev in opreme ter drugih premičnin
Functional obscolence of machinery and equipment and other movables
Niko Korpar, Mojca Markizeti
Raziskava Deloitte o povezavi med uveljavljanjem ESG standardov in vrednostjo podjetij
Deloitte research on relationship between ESG and enterprise value
Mag. Boris Tuma
Izbor primerljivih poslov in izvedba prilagoditev pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Comparable selection and adjustments in real estate valuation
Mojca Müller
Davčna obravnava izdatkov za teambuilding oziroma druge programe, namenjene izboljšanju počutja zaposlenih
Tax treatment of expenditure on team building or other programs aimed at improving employee well-being
 

Iz prakse za prakso

Določanje izvedbene pomembnosti
Iz prakse za prakso (PR-REV 3-3/2023)
Primernost uporabe tridesetletnih obveznic za določanje netvegane donosnosti
Iz prakse za prakso (PR-OC 3-3/2023)
Razporeditev virov pri poslu
Iz prakse za prakso (PR-NR 2-3/23)
Računovodenje prihodkov pri obljubi brezplačne dobave ob izpolnjevanju določenih pogojev
Iz prakse za prakso (PR-RAC 4-3/23)
Prilagoditve iz naslova transfernih cen in DDV
Iz prakse za prakso (PR-DAV 3-3/23)
Dajanje zagotovil pri upravljanju neprekinjenega poslovanja
Iz prakse za prakso (PR-RIS 1-3/23)
 

Novosti in obvestila

Novi nazivi

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 2/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dušan Hartman
Pripoznavanje prihodkov glede na stopnjo dokončanosti in računovodenje začasnih situacij (gradbene pogodbe, računalniški programi)
Revenue recognition based on the stage of completion and accounting of provisional situations (construction contracts, software)
Mag. Aleksandra Heinzer
Obračun DDV-ja pri t. i. prezaračunavanju
VAT chargeability for »recharged expenses«
Tamara Kek
Pravni vidiki odpuščanja delavcev (poslovni razlogi, krivda, nesposobnost ...)
Legal aspects of dismissing employees (business reasons, fault, incompetence...)
Mag. Andreja Mušič
Računovodenje najemov – najpogostejše dileme
Lease accounting – the most common dilemmas
Mag. Petra Finžgar
Učinkovitejše notranjerevizijsko poročanje
More effiecience internal audit reporting
 

Iz prakse za prakso

Presoja o ustreznosti sprejema posla ključnega revizijskega partnerja
Določanje podlage in načinov za ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah
Hramba in brisanje osebnih podatkov v povezavi z notranjrevizijskimi dokazili
Vrednotenje zaloge dokončanih in nedokončanih proizvodov v proizvodnih invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih
Davčni obračun pri oddelitvah
 

Iz prakse za prakso

Novi nazivi

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk
Aktualna problematika obdavčitve dobička iz kapitala fizičnih oseb
Open issues of capital gain tax for natural persons
Danuška Bobek Gospodarič
Izzivi določanja transfernih cen in dokumentacije za obdobji covida-19 in ukrajinske krize
Transfer pricing and documentation challenges for covid-19 and Ukrainian crisis
Mag. Joži Češnovar
Upravni spor na področju davkov – v vlogi odvetnika in sodnika
Administrative dispute in the field of taxes – in the role of lawyer and judge
Mag. Rosana Dražnik
Pasti pri izračunu odbitnega deleža in novosti po PZDDV-ju
Pitfalls in calculating the deductible proportion of VAT, and novelties in the Rules to the VAT Act
Jure Mercina
Zahtevki za vračilo davka iz prekvalifikacij kapitalskih dobičkov v dividende
Tax refund claims deriving from requalification of capital gains into dividend income
Blaž Pate
Postopek skupnega dogovarjanja – MAP
Mutual agreement procedure – MAP
Dr. Saša Prelič
Korporacijskopravne in premoženjske posledice datuma obračuna združitve ali delitve
Legal consequences of the balance sheet date in case of mergers and divisions
Sara I. James
Reporting before, during and after (?) Covid
Poročanje v predkovidnem, kovidnem in pokovidnem obdobju
Dr. Aljoša Valentinčič, Katarina Sitar Šuštar
Koncepti vrednosti, cene in kapitalskega trga v luči globalne finančne krize
Concepts of value, price and capital market in light of the global financial crisis
 

Iz prakse za prakso

Kateri minimalni pogoji morajo biti izpolnjeni, da revizor lahko sprejme posel dajanja zagotovil
Uporaba pribitka za velikost pri ocenjevanju nadomestljive vrednosti odvisnih družb
Razvrstitev prihodkov in odhodkov iz obresti
Vključevanje DDV-ja pri najemu v merjenje pravice do uporabe sredstva
Davčni odtegljaj od dohodkov z virom v tujini

Povzetki številke

Ogled revije