SIR*IUS 2024

SIR*IUS 3/2024

Dr. Samo Javornik
Uvodnik
Editorial
Dr. Črt Lenarčič
Stanje nepremičninskega trga v Sloveniji. Kakšni so obeti?
The state of the real estate market in Slovenia. What are the prospects?
Dr. Jaka Cepec
Vloga ocenjevalcev vrednosti v postopkih zaradi insolventnosti – kratka empirična vaja
Amendments of the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act ZFPPIPP-H, and the role of business appraisers
Dr. Samo Javornik
Presoja položaja grozeče insolventnosti (1. del)
Assessment of the impending insolvency situation (Part 1)
Dr. Živa Jezernik in Roman Zidarn
Odgovorno investiranje: kako spreminja investicijske kriterije
How responsible investing is changing the investment criteria
Sašo Belšak
Vpliv rekonstrukcij na vrednost strojev in opreme – primer rekonstrukcije varnostnih zapornic na hidroenergetskih objektih
Impact of reconstructions on the value of machinery and equipment – Example of the reconstruction of safety gates on hydropower facilities
Dr. Renato Vrenčur
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami
Legal transactions with agricultural land, forests and farms
Dr. Robert Horvat
Računovodenje stroškov izposojanja (2. del)
Accounting for borrowing costs (Part 2)
Mag. Maja Hmelak, Uroš Žust
Direktiva (EU) 2022/2555 o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti – direktiva NIS 2 in prihajajoči novi Zakon o informacijski varnosti – kaj morajo vedeti notranji revizorji in revizorji informacijskih sistemov
Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity – NIS 2 Directive and the upcoming new Information Security Act – what internal auditors and information system auditors need to know
 

Iz prakse za prakso

Kršitev določil posojilnih pogodb v poslovnem letu 2023 in SRS 9 (2024)
Iz prakse za prakso (PR-REV 3-3/24, PR-RAČ 3-4/24)
Doseganje skladnosti pri izvajanju nekaterih določb iz novih Globalnih standardov notranjega revidiranja
Iz prakse za prakso (PR-NR 3-2/24)
Davčno priznavanje obresti od posojil za prevzem kapitala druge družbe
Iz prakse za prakso (PR-DAV 3-3/24)
Obveznost materialnega (količinskega) vodenja zalog
Iz prakse za prakso (PR-RAC 3-5/24)
Ozaveščanje zaposlenih glede varovanja informacij
Iz prakse za prakso (PR-RIS 3-2/24)
 

Novosti

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 2/2024

Dr. Samo Javornik
Uvodnik
Editorial
Mag. Aleksandra Heinzer
Vsebinska in formalna vloga identifikacijske številke za DDV
The substantive and formal role of the VAT identification number
Dr. Robert Horvat
Računovodenje stroškov izposojanja (1. del)
Accounting for borrowing costs (Part 1)
Tamara Kek
Spremembe in dopolnitve ZDR-1
Amendments and additions to the Slovenian Employment Relations Act (ZDR-1)
Dr. Barbara Mörec
Računovodska obravnava izdelave lastne poslovne računalniške aplikacije
Accounting treatment of internally generated software applications
Mag. Andreja Mušič
Kaj je novega v SRS-ju 3 (2024)?
What is new in SAS 3 (2024)?
Mojca Müller
Raba umetne inteligence v slovenski računovodski praksi
The use of artificial intelligence in Slovenian accounting practice
Tina Toman Pfajfar
Osnove o notranjem revidiranju, pomembne za računovodjo
What every accountant should know about internal audit
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Penalisation of tax offences
Mag. Maja Hmelak, Uroš Žust
Direktiva (EU) 2022/2557 o odpornosti kritičnih subjektov – direktiva CER – kaj morajo o njej vedeti notranji revizorji in revizorji informacijskih sistemov
Directive (EU) 2022/2557 on the Resilience of Critical Entities – CER Directive – What internal auditors and information systems auditors need to know
 

Iz prakse za prakso

Revizija računovodskih izkazov in tveganja, povezana z IT okoljem
Iz prakse za prakso (PR-REV 2-2/24)
Uporaba podatkov, objavljenih po datumu ocene vrednosti
Iz prakse za prakso (PR-OC 2-3/24)
Notranja revizija in pridobitev specialista
Iz prakse za prakso (PR-NR 2-1/24)
Računovodsko izkazovanje vrednotnic
Iz prakse za prakso (PR-RAC 2-3/24)
Upoštevanje obdavčitve oddajanja premoženja v najem pri na donosu zasnovanem načinu ocenjevanja vrednosti (nepremičnin) pri fizičnih osebah
Iz prakse za prakso (PR-DAV 2-2/24 in PR-OC 2-3/24)
Brisanje podatkov z negibljivih (SSD) diskov
Iz prakse za prakso (PR-RIS 2-1/24)
 

Novosti

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu
Novice in obvestila

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2024

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk, dr. Sara Remškar Rejc
Izzivi obdavčitve zavarovanj odgovornosti organov vodenja in nadzora ter drugih dohodkov članov poslovodstva in nadzornih svetov
Challenges of taxing liability insurance of management and supervisory bodies and other income of management and supervisory board members
Mag. Rosana Dražnik
DMV in DDV od pridobitve in uvoza rabljenih motornih vozil v Slovenijo
Motor vehicle tax and VAT for vehicles acquired from EU and third countries
Blaž Pate
Oddaja poslovnih prostorov in obračun trošarine za dobavo proizvedene elektrike
Renting out business premises and charging excise duty on the supply of electricity generated
Nina Žefran
Uvedba minimalnega davka v Sloveniji
Introduction of minimum tax in Slovenia
 

Iz prakse za prakso

Revidiranje računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov
Iz prakse za prakso (PR-REV 1-1/24)
Vpliv poplavnega tveganja in tveganja pobočnih masnih premikov ter poplavnih dogodkov na ocenjevanje vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Iz prakse za prakso (PR-OC 1-1/24)
Ocenjevanje vrednosti podjetij, kadar namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih – dodatno pojasnilo
Iz prakse za prakso (PR-OC 1-2/24)
Pripoznavanje najema programske opreme in uporabe storitev v oblaku
Iz prakse za prakso (PR-RAC 1-1/24)
Trenutek pripoznavanja stroška za revizijo letnega poročila
Iz prakse za prakso (PR-RAC 1-2/24)
Pospeševanje prodaje z darili kupcem in DDV
Iz prakse za prakso (PR-DAV 1-1/24)
 

Novosti

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije