SIR*IUS 2024

SIR*IUS 1/2024

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk, dr. Sara Remškar Rejc
Izzivi obdavčitve zavarovanj odgovornosti organov vodenja in nadzora ter drugih dohodkov članov poslovodstva in nadzornih svetov
Challenges of taxing liability insurance of management and supervisory bodies and other income of management and supervisory board members
Mag. Rosana Dražnik
DMV in DDV od pridobitve in uvoza rabljenih motornih vozil v Slovenijo
Motor vehicle tax and VAT for vehicles acquired from EU and third countries
Blaž Pate
Oddaja poslovnih prostorov in obračun trošarine za dobavo proizvedene elektrike
Renting out business premises and charging excise duty on the supply of electricity generated
Nina Žefran
Uvedba minimalnega davka v Sloveniji
Introduction of minimum tax in Slovenia
 

Iz prakse za prakso

Revidiranje računovodskih izkazov zdravstvenih zavodov
Iz prakse za prakso (PR-REV 1-1/24)
Vpliv poplavnega tveganja in tveganja pobočnih masnih premikov ter poplavnih dogodkov na ocenjevanje vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Iz prakse za prakso (PR-OC 1-1/24)
Ocenjevanje vrednosti podjetij, kadar namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih – dodatno pojasnilo
Iz prakse za prakso (PR-OC 1-2/24)
Pripoznavanje najema programske opreme in uporabe storitev v oblaku
Iz prakse za prakso (PR-RAC 1-1/24)
Trenutek pripoznavanja stroška za revizijo letnega poročila
Iz prakse za prakso (PR-RAC 1-2/24)
Pospeševanje prodaje z darili kupcem in DDV
Iz prakse za prakso (PR-DAV 1-1/24)
 

Novosti

Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije