SIR*IUS 2021

SIR*IUS 6/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
Model treh linij – od tradicionalne do moderne vloge notranje revizije
Three Lines Model – From Traditional to Modern Role of Internal Audit
Mag. Andrejka Jost
Preglednica danih zagotovil
Assurance Map
Polona Jug Mauko
Uvajanje agilnega pristopa v notranji reviziji
Introducing an agile approach to internal audit
Jasmina Mandžuka
Neodvisnost notranje revizije v kriznih časih
Internal Audit Independence in Times of Crisis
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Vloga notranje revizije pri trajnostnem poslovanju
Internal Audit Role in Sustainable Business
Dr. Andrej Baričič, Mateja Vrankar
Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Internal Auditing of Corporate Governance
Mag. Daniel Zdolšek, Sanja Zver
Podatkovna analitika in zunanje revidiranje
Data Analytics and External Auditing
 
Iz prakse za prakso
Odgovori na vprašanja o poslovnofinančnem standardu SPS 7
Trenutek začetnega pripoznavanja zalog materiala in blaga
Računovodenje testnih vozil
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 5/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Tina Beranič, Miroslav Beranič
Uporaba standardov pri revidiranju inženiringa zahtev programske opreme
Application of the relevant standards in auditing software requirement engineering
Dr. Boštjan Kežmah
Pregled kibernetske varnosti
Cyber Security Review
Iztok Jeras
Revidiranje podatkovnih baz
Database auditing
Jaka Kosmač
Revizija kibernetske varnosti v javnem sektorju – pomembni premiki v Evropi in Sloveniji
Auditing cyber security in public sector – important developments in Europe and Slovenia
Aleksandra Vugrin
Vizualizacija podatkov kot pomoč pri interpretaciji revizijskih poročil
Data visualization as help for interpretation of audit reports
Dr. Renato Vrenčur
Zavarovanja plačil z globalnimi odstopi terjatev v zavarovanje v poslovni in sodni praksi – 2. del
Collateral of Payments with Global Assignments of Receivables in Business Practise and Case Law – Part 2
 
Iz prakse za prakso
Pisne predstavitve
Obravnava davka na dodano vrednost v ocenah vrednosti nepremičnin
Vloga revizijske komisije v postopku imenovanja vodje notranje revizije
Računovodenje prodajnih pogodb z obvezo ali možnostjo kasnejšega ponovnega odkupa prodanih sredstev
Davčna obravnava variabilnega nadomestila pri prevzemu podjetja
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

 

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 4/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blome
Fraud & Going Concern: Restoring Public Trust in the Financial Reporting Ecosystem
Prevara in delujoče podjetje: povrnitev zaupanja javnosti v ekosistem računovodskega poročanja
Stanko Čokelc
Kako iz krize revizijske dejavnosti
How to get out of the audit activity crisis
Natalija Hrovat, Tina Kolenc Praznik
Revizorjeve naloge in postopki v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem prevar ter poročanje o tem
The auditor's responsibilities and procedures in relation to detection and prevention of fraud and reporting in this regard
Matej Loncner, Boris Jagodič
Identifikacija organov upravljanja in revizorjevo poročanje
Identification of corporate governance and auditors reporting
Harun Saki
European Single Electronic Format (ESEF): moving EU digital reporting forward
Enotna evropska elektronska oblika poročanja (ESEF): napredek pri digitalnem poročanju v EU-ju
Katarina Sitar Šuštar
IAASB-jevi standardi obvladovanja kakovosti
IAASB's quality management standards
Renato Vrenčur
Zavarovanja plačil z globalnimi odstopi terjatev v zavarovanje v poslovni in sodni praksi – 1. del
Collateral for Payments with Global Assignments of Receivables in Business Practise and Case Law – Part 1
 
Iz prakse za prakso
Pregled poročila o oceni vrednosti pri revidiranju
Predpostavke, posebne predpostavke in pomembne negotovosti pri ocenjevanju vrednosti
Poročanje o izidih notranje revizije v razmerah na daljavo (izvedba usklajevalnih sestankov z revidirano stranko, poročanje organu vodenja in nadzora)
Pogostost ocenjevanja nepremičnin pri uporabi modela revaloriziranja osnovnih sredstev
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov
Upravljanje tehnične ranljivosti sistemov
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 3/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Krzysztof Grzesik
The Evolving Definition of Highest and Best Use in Internationally Recognised Valuation Standards
Razvijajoča se opredelitev pojma najgospodarnejša uporaba v mednarodno priznanih standardih ocenjevanja vrednosti
Mag. Kristijan Hvala
Nove evropske smernice o odobravanju in spremljanju kreditov – vpliv na postopke vrednotenja zavarovanj
New European guidelines on loan origination and monitoring – impact on collateral valuation processes
Mag. Nina Kravanja Novak
Kaj morajo ocenjevalci vedeti o delu revizorja?
What do appraisers need to know about the work of an auditor?
Slavko Stošicki
Ocenjevanje strojev in opreme za računovodsko poročanje
Valuation of machinery and equipment for financial reporting
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za gradnjo
Bias in real estate valuation
 
Iz prakse za prakso
Ocena poplačila upnikov pri alternativnem predlogu prisilne poravnave s konverzijo v lastniške deleže po SPS-ju 5 – dodatno pojasnilo
Izvajanje notranje revizije na daljavo (s poudarkom na notranjerevizijskih postopkih izvedbe)
Stroški izposojanja v zvezi z zalogami proizvodov in zalogo v postopku proizvajanja
Koncept opravljanja storitev za plačilo in koncept opravljanja storitev za neposlovne namene
Novi ITAF™: Okvir strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS, 4. izdaja
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 2/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Robert Horvat
Razporeditev stalnih proizvajalnih stroškov med stroške poslovnih učinkov in stroške obdobja
Allocation of fixed production costs between product costs and period costs
Tamara Kek
Delovnopravna vprašanja o delu od doma in urejanje delovnih razmerij v kovidnih razmerah

Labour law issues of teleworking and arrangement of working relations in covid conditions
Dr. Urška Kežmah
Obveznosti računovodij na področju varstva osebnih podatkov in vpliv epidemije na varstvo osebnih podatkov
Accountants' obligations in the field of personal data protection and the impact of the epidemic on personal data protection
Dr. Barbara Mörec
Poslovno poročilo – kakšno je in kakšno naj bi bilo
Business review – what it is and what it should be
Mag. Blaž Pate
Delež kvalificiranega družbenika v kapitalu za namene tanke kapitalizacije

The share of a qualified shareholder in the capital for the purposes of thin capitalization
Mag. Daniel Zdolšek
Novela ZGD-1K in notranja revizija
Amended Companies Act (ZGD-1K) and Internal Audit
 
 
Iz prakse za prakso
Opis odgovornosti pristojnih za upravljanje v revizorjevem poročilu o revidiranih računovodskih izkazih
Računovodska pravila ocenjevanja za računovodsko poročanje, namenjeno slabitvi in revalorizaciji
Podpisovanje dokumentov v razmerah dela na daljavo (sprememba internih postopkov v notranji reviziji)
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena
Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2021

Dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
In memoriam dr. Ivanu Turku
In Memoriam to Dr. Ivan Turk
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri spletni prodaji od 2021
Value added tax in case of sales via electronic marketplaces
Mag. Brigita Franc
Posledice v zvezi z DDV-jem za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
VAT consequences for creditors and debtor in compulsory settlement according to the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act
Mag. Saša Jerman
Uporaba metode porazdelitve dobička za namene politike transfernih cen – kdaj in kako
Application of Profit Split Method for the purpose of Transfer Pricing Policy – when and how?
Kristijan Anton Kontarščak
Ustavna spornost ureditve odloga davčne izvršbe
Constitutional controversy of tax enforcement suspension
Marko Mehle
Utemeljitev transfernih cen pri finančnih transakcijah
Justification of Transfer Pricing for Financial Transactions
Jure Mercina
Razmejitev med dohodkom iz zaposlitve, prikritim izplačilom dobička in drugim dohodkom po ZDOH-2
An issue of income qualification: Employment income, hidden profit distribution or other income
Boris Tuma
Uporaba statističnih metod in ocene napake pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Application of statistical methods and error estimation in real estate valuation
Dr. Tal Pavel
Viruses, trojan horses, phishing and coronavirus – what to expect from cybercriminals in the coronavirus era?
Virusi, trojanski konji, lažno predstavljanje in koronavirus – kaj lahko pričakujemo od kibernetskih kriminalcev v dobi koronavirusa?
 
Iz prakse za prakso
Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem pred prevzemom revizijskega posla
Posebnosti ocenjevanja vrednosti hotelov med kovidno krizo
Ocenjevanje vrednosti poslovnih nepremičnin med pandemijo COVIDA-19 v letu 2020
Okvir usposobljenosti notranje revizije: področja znanja in ravni usposobljenosti
Računovodenje plemenitih kovin
Določanje transfernih cen za podporne storitve z nizko dodano vrednostjo v skupini povezanih oseb
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije