SIR*IUS 2020

SIR*IUS 6/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Saša Bašin
Obvladovanje tveganja ugleda notranjerevizijske službe v praksi – izzivi in priložnosti
Mitigation of Internal audit`s reputation risk in practice – challenges and opportunities
Polona Grubar, Mojca Šetina
Notranje revidiranje v javnem sektorju – primerjava različnih oblik organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja kot dela notranjega nadzora javnih financ
Internal Audit in the public sector – comparison of different structures of internal audit function as part of public internal financial control
Kristina Mencingar
Pregled možnih usmeritev prihodnjega razvoja notranje revizije
Overview of possible future development of internal audit
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Tina Zimmerman
An impulse to think beyond boundaries
Izzivi notranje revizije
Robert Horvat, Neca Tesić
Pregledna študija osebnostnega profila računovodij, revizorjev in študentov računovodstva in revizije
Review study of accountants', auditors' and accounting and auditing students' personality profile
Jakob Ivanušič
Izračun premije za kapitalsko tveganje po historičnem in implicitnem pristopu: primer slovenskega trga delnic
Historical and implied equity risk premium calculation: The case of Slovenian stock market
 
Iz prakse za prakso
Komunikacija med sedanjim in prejšnjim revizorjem glede začetnih stanj ob prevzemu revizijskega posla
Ocenjevanje vrednosti hotelov v razmerah covid pandemije (1)
Ocenjevanje vrednosti nakupovalnih središč v razmerah covid pandemije (1)
Celovito mnenje in/ali preglednica danih zagotovil
Evidentiranje prihodkov, plačanih s turističnimi boni
Pravica do zmanjšanja davčne osnove in obveznosti za obračun DDV-ja za neprijavljene terjatve v stečajnem postopku
Privilegirani dostopi
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 5/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial

Milan Gabor
Kako lahko OWASP pomaga revizorjem?
How can OWASP help auditors?

Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2020
Cybercrime Trends 2020

Jaka Kosmač
Od varnosti omrežij in informacijskih sistemov do kibernetske varnosti v Evropski uniji
From security of networks and information systems to cybersecurity in European Union

Matej Kovačič
Informacijska varnost med delom od doma
Information security while working from home

Dr. Vili Podgorelec
Tveganja in možnosti kontrol pri rešitvah umetne inteligence
The risks and control options in artificial intelligence solutions

 
Iz prakse za prakso
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov (KRI) v primerih, ko revizijo sestavnih delov izvajajo revizorji, ki niso iz podjetja partnerja ali podjetja v mreži partnerja, zadolženega za revizijo KRI-jev
Usklajenost poročil vrednosti, izdelanih na osnovi lokalne zakonodaje, z določili MSOV-jev
Revizija objektivne upravičenosti sodil po ZPFOLERD-1 in (ne)pristojnost notranje revizije
Računovodska obravnava sprememb najemne pogodbe kot posledica epidemije COVID 19
Obravnava transakcije »prodaje in povratnega najema« z vidika DDV-ja
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 4/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Coronacrisis’ impact on reporting and auditing and further developments on EU level
Vpliv koronavirusa na poročanje in revidiranje in nadaljnji razvoj dogodkov na ravni EU-ja
Dr. Borut Bratina, dr. Andreja Primec
Komunikacija revizorjev z odgovornimi za upravljanje – pravni vidik
Communication with those charged with governance – legal aspect
Dr. Stanko Čokelc
Kriza revizijske dejavnosti v Sloveniji
Audit industry crisis in Slovenia
Katarina Sitar Šuštar
Etično ravnanje računovodskih strokovnjakov in Mednarodni kodeks etike (IESBA)
Ethical Conduct of Professional Accountants and International Code of Ethics (IESBA)
Mag. Blaž Pate
Davčni vidik financiranja gospodarskih družb
Tax aspects of corporate financing
Mag. Daniel Zdolšek
Razkrivanje ključnih revizijskih zadev v slovenskem zavarovalnem sektorju
Disclosing Key Audit Matters in Slovenian Insurance Sector
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 4. del
Implementation of the internal audit engagement
 
Iz prakse za prakso
Dokumentiranje revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov (KRI)
Ocenjevanje vrednosti hotelov in turističnih objektov po odpravi odloka o prenehanju poslovanja zaradi pandemije koronavirusa  SARS-CoV-19
Virtualni ogledi nepremičnin
Notranja revizija med pandemijo Covid-19 in po njej
Knjiženje nadomestil plač, ki se refundirajo
Izločitveni razlogi pri poročevalni dolžnosti o čezmejnih aranžmajih
 
Novosti in obvestila
Mojca Ferjančič Podbregar
Predstavitev in mnenje o knjigi Performance Auditing (Raaum et al., 2016)
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 3/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Grega Hojnik, dr. Samo Javornik, Andraž Brilli, Jure Kern, Dušan Zupančič, dr. Igor Pšunder
Gospodarska zastarelost pri ocenjevanju pravic na nepremičninah
Economic obsolescence in the real property valuation
Mag. Ivan Kebrič
Borzne cene in pribitek za obvladovanje
Stock Exchange Prices and Control Premium
Dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah
Pasti elektronskega podpisovanja dokumentov
The pitfalls of electronic document signing
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe modelov določanja premije za tveganje lastniškega kapitala pri vrednotenju podjetij
Challenges in the use of equity risk premium models in corporate valuation
Dr. Dušan Zupančič
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za gradnjo
Development Property Valuation
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 3. del
Implementation of the internal audit engagement
 
Iz prakse za prakso
Ocenjevanje vrednosti v razmerah pomembno povečane negotovosti
Uporaba naziva preizkušeni notranji revizor
Knjiženje povračila za čakanje na delo in kriznega dodatka po ZIUZEOP-ju
Davčna obravnava kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri združitvah, delitvah in zamenjavah kapitalskih deležev
Uporaba videokonferenčnih informacijskih rešitev pri revizijskem delu
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 2/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mateja Cimerman
Bistvene ugotovitve Agencije za javni nadzor nad revidiranjem iz opravljenih nadzorov revizij računovodskih izkazov
Essential findings of the Agency for Public Oversight of Auditing from the
inspections of audits of financial statements
Rosana Dražnik
DDV pri posebnih ureditvah
Special schemes in VAT system
Dr. Robert Horvat
Raziskava osebnostnih lastnosti in profesionalnih poklicnih kvalifikacij kot dejavnikov odnosa računovodij do prikrojevanja poslovnega izida
Empirical study of personality traits and professional qualifications as factors of accountants' attitudes toward earnings management
Mag. Saša Jerman
Odloženi davki, povezani s slabitvami poslovnih terjatev
Deferred tax from operating receivables
Aleksander Ferk in Sabina Pirnat
Davčne posledice poslov med družbo in družbeniki
Tax implications of transactions between a company and its shareholders
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 2. del
Implementation of an internal audit engagement – Part 2
 
Iz prakse za prakso
Vpliv Covid-19 na revidiranje
Ocenjevanje vrednosti na datum ocenjevanja vrednosti 31. 12. 2019 v razmerah izbruha pandemije koronavirusa SARS-CoV-19 v letu 2020
Določanje podlag vrednosti pri ocenjevanju vrednosti za namene računovodskega poročanja
Sodelovanje notranje revizije z drugo linijo obrambe v organizaciji
Opredelitev vrste prihodkov po ZIUZEOP-ju
Popravek (bistvene) napake pri pravnih osebah javnega prava
Davčna obravnava odhodkov iz obrestovanja dolgoročnih dolgov iz najema
Odgovornost pri preprečevanju goljufij s poslovno elektronsko pošto
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri prodaji poslovnih deležev
Value added tax in case of share deal
Mag. Joži Češnovar
Obdavčitev naknadnih vplačil v luči sodne prakse in sprememb davčne zakonodaje
Taxation of Subsequent Payments in the Light of the Case Law and Changes to Tax Legislation
Mag. Saša Jerman
Davčna in računovodska obravnava amortizacije ter obresti iz najemov
Tax and accounting analysis of depreciation and interest expenses from lease contracts
Mihael Kranjc
Dajatve od dohodkov iz zaposlitve po sodnih odločbah
Taxes and contributions from employment income following court decisions
Mag. Blaž Pate
Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen?
Is the acquisition of own shares subject to a taxation?
Rosana Dražnik
'Hitri ukrepi' na področju DDV-ja in nekatera odprta vprašanja
'Quick Fixes' in VAT legislation and some open issues
Nadja Ovčar
Priprava razvojnega programa za namene uveljavljanja davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter izzivi pri davčnem nadzoru
Preparation of development program for R&D tax allowance purposes and challenges in the event of tax audit
Tjaša Črnko, dr. Iztok Kolar
Implementacija Direktive EU na področju sankcij in sodnega varstva v Veliki Britaniji
Implementation of the EU Directive in the area of sanctions and judicial protection in the United Kingdom
Mag. Maja Hmelak
Revizija dostopnih pravic – drugi del
Auditing User Access Privileges
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – prvi del
Implementation of an internal audit engagement – Part 1
 
Iz prakse za prakso
Pomembnost zakonsko zahtevanih razkritij pri revidiranju računovodskih izkazov
Ocena vrednosti nepremičnin za namen računovodskega poročanja
Izjava o neodvisnosti notranje revizije in nepristranskosti notranjih revizorjev
Stroški izposojanja v organizaciji glede na sredstva izgradnje ali izdelave
Pogoji za uveljavljanje poenostavitve iz 9.a. člena ZDDV-1 za skladiščenje na odpoklic v povezavi z (ne)obstojem stalne poslovne enote
Skladnost izvajalcev bistvenih storitev
 
Novosti in obvestila
Matija Filiplič
Poročilo iz ASA 2019, skupne konference ocenjevalcev vrednosti podjetij in mednarodne konference ocenjevalcev
ASA Joint 2019 Advanced Busines Valuation and international Appraisers Conference
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije