Revizorji

Najpomembnejši organ Inštituta, ki skrbi za strokovnost revizorjev in kvaliteto opravljanja revizijsikih storitev ter ugled revizijske stroke v javnosti, je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo. Revizijski svet ima devet članov, od teh je direktor inštituta član revizijskega sveta po funkciji, pet članov revizijskega sveta mora imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in jih imenujejo pooblaščeni revizorji. Ostali trije člani – predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ in jih imenuje minister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.

Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Več o nalogah revizijskega sveta in njegovem delovanju lahko preberete na straneh revizijskega sveta.


Poročilo o delu za leto 2019

Poročilo o delu sekcije za leto 2019 si lahko ogledate v okviru letnega poročila Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2019, in sicer na strani poročila o delu.


Program dela za leto 2021

Projekt 1

Organiziranje enodnevnih seminarjev in delavnic z izbranih področij revidiranja
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Stalna naloga


Projekt 2

Priprava predlogov strokovnih rešitev s področja revidiranja
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: stalna naloga


Projekt 3

Priprava programa konference revizorjev.
Organizator:  strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: maj 2021.


Projekt 4

Priprava strokovnih prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS.
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.


Projekt 5

Sodelovanje z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.


Projekt 6

Obveščanje zainteresiranih o aktualnih dogajanjih v stroki
Nosilci: strokovne službe Inštituta
Rok: stalna naloga.


Projekt 7

Sodelovanje in spremljanje aktivnosti v mednarodnih inštitucijah s področja revidiranja (IFAC, Accountancy Europe)
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.


Projekt 8

Proučitev problematike cen v povezavi s kakovostjo revizijskih storitev in priprava predloga možnih rešitev.
Nosilec. Benjamin Fekonja (vodja delovne skupine)
Rok: junij 2021