Revizorji

Organ, ki skrbi za razvoj revizijske stroke ter njen ugled v javnosti, je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo. Revizijski svet ima pet članov, štirje člani revizijskega sveta morajo imeti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in jih imenujejo pooblaščeni revizorji, en član – predstavnik zainteresirane javnosti pa mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva in financ in ga imenuje Gospodarska zbornica Slovenije.

Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Člani Revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo so:

Predsednik
Dejan Šimenc

Člani
Benjamin Fekonja
Mag. Iztok Pustatičnik
Sanja Košir Nikašinović
Luka Vremec


Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu za leto 2023.


Program dela za leto 2024

Projekt 1

Organiziranje enodnevnih seminarjev in delavnic z izbranih področij revidiranja
Nosilec projekta: strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: Stalna naloga

Projekt 2

Priprava predlogov strokovnih rešitev s področja revidiranja
Nosilec projekta: Revizijski svet
Sodelavci: strokovne službe Inštituta
Rok: stalna naloga

Projekt 3

Priprava programa konference revizorjev.
Organizator:    strokovne službe Inštituta
Sodelavci: člani Revizijskega sveta
Rok: april 2024

Projekt 4

Priprava strokovnih prispevkov za rubriko Iz prakse za prakso v reviji SIR*IUS.
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.

Projekt 5

Sodelovanje z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.

Projekt 6

Obveščanje zainteresiranih o aktualnih dogajanjih v stroki
Nosilci: strokovne službe Inštituta
Rok: stalna naloga.

Projekt 7

Sodelovanje in spremljanje aktivnosti v mednarodnih inštitucijah s področja revidiranja (IFAC, Accountancy Europe)
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: stalna naloga.

Projekt 8

Razprava o naboru storitev, ki jih SIR lahko ponudi svojim članom
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: junij 2024

Projekt 9

Iskanje predlogov za izboljšanje kadrovskega primanjkljaja v reviziji
Nosilci: strokovne službe Inštituta, člani Revizijskega sveta
Rok: oktober 2024