Notranji revizorji

Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev, ustanovljena leta 1997, je slovensko strokovno združenje preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR). SIR sprejema Hierarhijo in pravila notranjega revidiranja, izobražuje preizkušene notranje revizorje, jih združuje ter jim pomaga z usmeritvami za delo.

Preizkušeni notranji revizorji si prizadevamo s svojim delom najbolje predstavljati stroko notranjega revidiranja. Naša strokovnost, ki smo jo izkazali v izobraževalnem programu, izkušnje, sprotno dodatno izobraževanje, pisanje in branje strokovnih prispevkov in usmeritev pomagajo nam in drugim, ki opravljajo notranje revidiranje, da smo najboljši.

Naša vizija je, da je SIR vodilna organizacija na področju notranjega revidiranja v Sloveniji in tisti, ki skrbi za razvoj te stroke.

Kaj je notranja revizija?
Kakšen je naš letni program dela?
Kakšna je naša zgodovina?

Člani SIR-a smo imetniki strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor. Konec leta 2023 nas je bilo 275, od tega 91 aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev, to je tistih, ki smo se tudi pisno zavezali, da bomo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, delovali v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, ter se nenehno strokovno izobraževali zato, da širimo svoje znanje, veščine in druge sposobnosti. Delo opravljamo na različnih področjih poslovanja.

Kako postati preizkušeni notranji revizor?

Preizkušeni notranji revizorji običajno opravljamo notranje revidiranje, kar pomeni, da dajemo zagotovila o upravljanju organizacije, upravljanju tveganj in kontrolnih postopkih (notranjem kontroliranju) in svetujemo. Delo opravljamo skladno s pravili stroke.

Dostop za člane SIR-a.

Kaj je notranja revizija?

Notranja revizija kot dejavnost obstaja v organizaciji zato, da krepi in ščiti njeno vrednost. Notranja revizija ima eno izmed ključnih vlog v organizaciji. Spodbuja izboljšave v organizaciji in takšno ravnanje organizacije, ki zagotavlja njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti.

Notranja revizija s svojimi aktivnostmi (vrhovnemu) poslovodstvu organizacije in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje – sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja.

Z izvajanjem notranjega revidiranja (v ožjem pomenu) poslovodstvo in organ nadzora od notranje revizije dobita zagotovila o predmetu revidiranja, na primer zagotovilo o tem, da je upravljanje organizacije in njenih tveganj ter notranje kontroliranje v organizaciji uspešno. Zagotovila, ki jih daje notranja revizija, so neodvisna in nepristranska.

Notranja revizija lahko tudi svetuje poslovodstvu in organu nadzora v organizaciji.

Zaradi izvajanja notranjega revidiranja je notranja revizija prisotna stalno in povsod v organizaciji. Notranja revizija ima vpogled v poglobljeno razumevanje delovanja organizacije ter njeno(-e) strategijo(-e). S tem vpogledom in razumevanjem ima možnost dajati najboljša možna zagotovila in nasvete (pri svetovanju).

Notranje revidiranje opravljamo notranji revizorji. Čeprav se temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ne spreminjajo, pa se stalno spreminja okolje, v katerem notranja revizija deluje. Preizkušeni notranji revizorji smo zato usposobljeni in preizkušeni strokovnjaki. Preizkušeni notranji revizorji se pri SIR-u izobražujemo (za pridobitev strokovnega naziva in kasneje nenehno strokovno izpopolnjujemo), združujemo ter pri njem dostopamo do gradiv o notranji reviziji.

Kako postati preizkušeni notranji revizor?


Slovenski inštitut za revizijo (odslej SIR) je bil ustanovljen leta 1993 z Zakonom o revidiranju. Poleg področij, ki jih danes pokriva SIR, se je takrat hkrati v Sloveniji pri SIR začela organizirano tudi razvojna pot notranjega revidiranja v Sloveniji.

Sekcija preizkušenih notranjih revizorjev je bila ustanovljena decembra 1997. Strokovni svet SIR-a je decembra 1996 imenoval deset ustanovnih članov in jim na podlagi delovanja na strokovnem področju podelil strokovni naziv preizkušeni notranji revizor (odslej PNR). Prva naloga sekcije je bila postavitev strokovnih temeljev za ustrezno delovanje notranjih revizorjev v Sloveniji. Odbor sekcije PNR-jev je najprej pripravil Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in Kodeks notranjerevizijskih načel, ki sta postala temeljni izhodišči za vse nadaljnje aktivnosti. Oba sta še danes del pravil notranjega revidiranja. Gre za izpolnitev temeljnega namena ustanovitve odbora – to je organizirano združevanje notranjih revizorjev ter jim pomagati z usmeritvami za delo. SIR in PNR-ji si tako že več kot 25 let prizadevata s svojim delom kar najbolje razvijati in predstavljati stroko notranjega revidiranja v slovenskem prostoru.

V Sloveniji je bil SIR ustanovljen na podlagi zakona ter je skrbel in skrbi za razvoj različnih strok. Slednje dejstvo je omogočilo, da je v letu 1998 SIR prvič prevedel Standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jih je izdal IIA (The Institute of Internal Auditors). V okviru projekta PHARE je SIR s svojimi strokovnjaki in s strokovnjaki PricewaterhouseCoopers iz Londona pripravil več temeljnih gradiv: Priročnik za notranje revidiranje, Vodič vrednotenja notranjih kontrol in Vodič vrednotenja notranjih kontrol za banke. S tem so bili postavljeni temelji za izobraževanje prve generacije PNR-jev v Sloveniji. Leta 1998 je bila organizirana tudi prva konferenca notranjih revizorjev s 45 udeleženci.

V letu 1999 se je začelo sodelovanje z evropskim združenjem ECIIA (The European Confederation of Internal Auditors), 25. maja 1999 pa postopek za včlanitev v globalno združenje notranjih revizorjev IIA. Takrat so predstavniki IIA-ja večkrat obiskali SIR in spoznali način njegovega delovanja. SIR jih je prepričal, da je ustrezno organiziran, da so zagotovljeni pogoji za razvoj stroke in da se notranje revidiranje v okviru SIR-a lahko razvija tako, da omogoča sledenje globalnim novostim in prilagajanje slovenskemu okolju. Takrat je bil dogovor, da bo IIA v Sloveniji deloval v okviru SIR-a, kar je veljalo do leta 2016, ko je bilo v Sloveniji ustanovljeno društvo (odsek) Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut. V vmesnem obdobju je SIR leta 2000 postal član globalnega IIA-ja in znotraj SIR ustanovil IIA – Slovenski odsek, ki se je kasneje preimenoval v IIA – Slovenski inštitut. V vmesnem obdobju je SIR ves čas zagotavljal podporo za delovanje IIA – Slovenskega inštituta; med drugim je bil tudi soorganizator konference, namenjene članom slovenskega odseka IIA.

SIR je vsa leta skrbno gradil in gradi ter izvaja program izobraževanja ter ga sproti prilagaja tako trendom na strokovnem področju kot tudi vsem jasno izraženim pobudam in potrebam udeležencev izobraževanja. Do leta 2023 se je tako v izobraževanje vpisala 25. generacija PNR-jev. Strokovni naziv PNR je do konca 2022 pridobilo več kot 270 oseb. Od prve pa do 20. konference notranjih revizorjev je število udeležencev s 45 zraslo na 132. Poleg konference pa SIR vsako leto organizira tudi druge oblike stalnega izobraževanja za imetnike naziva PNR. V vseh teh letih je bilo organiziranih več kot 100 delavnic in seminarjev, ki so jih izvedli priznani domači in tuji strokovnjaki. Od leta 2019 dalje SIR izvaja tudi prenovljeno izobraževanje za pridobitev nazivov državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, in sicer na podlagi razpisa.

Organiziranost in delovanje SIR ter PNR-jev kažejo na strokovnost, ki se izkazuje v izobraževalnem programu, izkušnjah, sprotnih dodatnih izobraževanjih, zelo dobro obiskanih seminarjih domačih in tujih strokovnjakov, popoldanskih srečanjih, pisanju in branju strokovnih prispevkov in usmeritev. Vse navedeno pomaga PNR-jem in drugim, ki opravljajo notranje revidiranje, da ga opravljajo na najboljši možen način. SIR in odbor sekcije PNR-jev se ves čas delovanja odzivata na problematiko v zvezi z notranjo revizijo. Redno se spremljajo spremembe predpisov. Pripombe, strokovno utemeljene predloge SIR posreduje ustreznim institucijam, sodeluje z regulatorji in nadzorniki, univerzitetno stroko, strokovnimi združenji in drugimi deležniki. Na tak način SIR pomaga pri implementaciji stroke notranjega revidiranja ter drugih, z njo povezanih področij. SIR skrbi, da bi bila vloga notranje revizije čim širše prepoznana in priznana, notranji revizorji pa zaupanja vredni deležniki korporativnega upravljanja.

SIR je leta 2010 za področje notranjega revidiranja pripravil Hierarhijo pravil notranjega revidiranja (odslej Hierarhija). Vanjo je uvrstil Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitev notranjega revidiranja, Temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, ki jih sprejema IIA, uvrstil na prvo raven Hierarhije, ključna ostala navodila pa na drugo raven Hierarhije. SIR je v preteklosti pravočasno zagotavljal prevode v slovenski jezik, za vse predpise prve ravni Hierarhije in svetovalne napotke oziroma izvedbena navodila, uvrščena na drugo raven Hierarhije. SIR si bo tudi v prihodnje prizadeval za zagotovitev prevodov različnih dokumentov v zvezi z notranjim revidiranjem. Pri tem je sodeloval in bo sodeloval z eno najboljših slovenskih strokovnih prevajalk; dokumenti pa so na voljo PNR-jem kot tudi določeni dokumenti vsej slovenski javnosti.

Podrobneje o delu SIR in Odbora PNR po posameznih letih pa se lahko prebere v letnih poročilih o delu sekcije na spletnih straneh SIR.

 

(Zadnja posodobitev: 15. 1. 2024)

Sekcijo preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) vodi Odbor.

Odbor pripravi letni program dela, predlaga sprejetje ali spremembo pravil notranjega revidiranja, njihovo hierarhijo, sprejme usmeritve in strokovne rešitve za delo notranjih revizorjev (na podlagi navodil in predloge), ki jih objavlja v reviji SIR*IUS, in opravlja druga dela.

Odbor spodbuja in poziva vse preizkušene notranje revizorje k aktivnemu sodelovanju pri delu Sekcije. Svoje pobude lahko pošljete na info@si-revizija.si.

Prav tako spodbujamo različna raziskovanja na področju notranje revizije. Izsledki raziskav o notranji reviziji pripomorejo k dodatnemu znanju o stroki notranjega revidiranja in notranji reviziji. Zato pozivamo k izvajanju raziskav s takšnim ciljem. Pišete lahko na info@si-revizija.si.

Petčlanski Odbor sekcije izvolijo preizkušeni notranji revizorji, vpisani v register pri SIR-u, z večino glasov na volilnem zasedanju sekcije. Trenutni Odbor je bil izvoljen 26. novembra 2020. Sestavljajo ga:

Predsednica:
Jasmina Mandžuka

Člani:
mag. Petra Finžgar
Tina Toman Pfajfar*
mag. Blanka Vezjak
dr. Daniel Zdolšek*

Opomba: * – Nadomestna člana, izvoljena na volilnem zasedanju sekcije dne 24. 11. 2022.

Poročilo o delu za leto 2023

Poročilo o delu za leto 2023.

 

Program dela za leto 2024

Projekt 1

Izvedba izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor in izobraževanja za notranje revizorje v javnem sektorju.
Strokovni vodja projekta: dr. Daniel Zdolšek
Rok: stalna naloga

Projekt 2

Organizacija delavnic, seminarjev in drugih oblik funkcionalnega izobraževanja.
Strokovni vodji projekta: Jasmina Mandžuka, mag. Blanka Vezjak
Rok: stalna naloga

Projekt 3

Zagotavljanje člankov in strokovnih rešitev Iz prakse za prakso s področja notranje revizije v reviji SIR*IUS.
Strokovni vodja projekta: mag. Petra Finžgar
Rok: stalna naloga

Projekt 4

Promocija sekcije navzven in aktivno sodelovanje s PNR in člani ostalih sekcij pri Inštitutu.
Strokovni vodja projekta: Jasmina Mandžuka in direktor SIR
Rok: stalna naloga

Projekt 5

Izvedba letne konference notranjih revizorjev.
Strokovni vodja projekta: člani odbora
Rok: november

Projekt 6

Sprejem pravil notranjega revidiranja.
Strokovni vodja projekta: Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga

Projekt 7

Aktivno vključevanje v oblikovanje zakonodaje in drugih predpisov za področje delovanja preizkušenih notranjih revizorjev in objava seznama predpisov in izpis delov členov, ki se v slovenski zakonodaji navezujejo na notranjo revizijo.
Strokovni vodja projekta: Tina Toman Pfajfar
Rok: stalna naloga

Projekt 8

Raziskovalna dela s področja notranjega revidiranja.
Strokovni vodja projekta: dr. Daniel Zdolšek
Rok: stalna naloga

Projekt 9

Vzdrževanje spletne strani
Strokovni vodja projekta: dr. Daniel Zdolšek
Rok: stalna naloga

Projekt 10

Strokovno sodelovanje z IIA – Slovenskim inštitutom
Strokovni vodja projekta: mag. Petra Finžgar
Rok: stalna naloga

Projekt 11

Aktivno vključevanje članov sekcije v delo sekcije
Strokovni vodja projekta: Jasmina Mandžuka
Rok: stalna naloga

Opomba:
Predloge za posebne projekte odbora sekcije oz. vprašanja o projektih pošljite na info@si-revizija.si.