SIR*IUS 2021

SIR*IUS 2/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Jaka Cepec
Položaj upnika ob nastanku dolžnikove insolventnosti
The position of the creditor in the event of the debtor's insolvency
Aleksandra Heinzer
Odbitek in popravek DDV-ja pri nabavi nepremičnin
The VAT Deduction and Adjustment in Real Estate Purchases
Dr. Robert Horvat
Vpliv MSRP-ja 15 na računovodenje stroškov
Impact of IFRS 15 on accounting for costs
Dr. Barbara Mörec
Kako prepoznati finančno stisko gospodarske družbe – primer slovenskih družb
How to identify the company in a financial distress – cases of Slovenian companies
Mag. Iztok Pustatičnik
Upravljanje oskrbne verige v proizvodnem podjetju kot konkurenčna prednost ter orodja poslovodnega računovodstva za upravljanje oskrbne verige
Integrated supply chain management as competitive advantage of a manufacturing company and management accounting tools in SCM
Mag. Mojca Muha
Postopkovna vprašanja v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori, ki se kot sporna kažejo v aktualni sodni praksi
Procedural issues in relation to tax inspection proceedings, which are object of dispute in contemporary jurisprudence
 
Iz prakse za prakso
Revizijski postopki v zvezi s povezanimi osebami
Upoštevanje vzdrževanja strojev in opreme pri ocenjevanju sredstev
Računovodenje zahtevkov za povračilo trošarine
Vračilo pomoči iz PKP-ja zaradi izplačila dobička
Načrtovanje poslov na področju projektov informacijskih tehnologij
 
Novosti in obvestila
Konferenca ameriškega združenja ocenjevalcev vrednosti podjetij (ASA) v Las Vegasu, oktobra 2021
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


SIR*IUS 1/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Stalna poslovna enota in DDV
Fixed establishment in VAT taxation
Mag. Rosana Dražnik
Pravila pri obračunavanju DDV-ja pri uvozu blaga
VAT at import procedures
Mag. Brigita Franc
Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb
Transfer prices in connection with the restructuring of companies in a group of related parties
Jure Mercina
Davčni vidiki nagrajevanja zaposlenih v obliki delnic oz. delniških opcij
Tax aspects of granting employees stock units or stock option
Mag. Blaž Pate
Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora
Issue of cost reimbursement in tax inspection procedure
Mag. Boris Tuma
Zadovoljstvo uporabnikov poročil o oceni vrednosti nepremičnin – anketa
Survey – User Satisfaction of Real Estate Valuation Reports
 
Iz prakse za prakso
Ovrednotenje učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze
Pregled sprememb v novih MSOV-jih, ki začnejo veljati 31. januarja 2022
Razvoj kompetenc notranjega revizorja
Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu
Evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19
Oprostitev davčnega odtegljaja od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije