SIR*IUS - kazala letnikov

SIR*IUS leta 2019

5/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2019
Cybercrime Trends 2019
Tina Kavčič
Analiza možnosti zavarovanj pred kibernetskimi napadi
Analysis of the possibilities of insurance against cyber attacks
Jaka Kosmač
Vpliv kazenskega prava na preprečevanje kibernetske kriminalitete
Impact of Criminal Law on the Prevention of Cybercrimes
Mag. Anton Ujčič, Damir Savanović
Okvir medsebojnega priznavanja EU-SEC
EU-SEC Multiparty Recognition Framework
Katarina Sitar Šuštar
Aktualno dogajanje na področju revidiranja in nadzora v Veliki Britaniji in ZDA
Current developments in the area of auditing and regulation in Great Britain and USA
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

4/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Future of audit and assurance
Prihodnost revidiranja in dajanja zagotovil
Lucijan Klemenčič
Nove obveznosti poročanja davčnih posrednikov znotraj EU-ja
New Reporting Obligations of Tax Intermediaries in the EU
Katarina Sitar Šuštar
Učinki uvedbe uredbe EU št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa na ključne deležnike
The effects of implementation of Regulation (EU) No 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities on key stakeholders
Mag. Mitja Skitek
Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake
International Code of Ethics for Professional Accountants
Manuela Šribar
Preverjanje ITGC-ja pri revidiranju računovodskih izkazov v Sloveniji
ITGC and financial audit in Slovenia
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Punishment of tax offences SIR*IUS, avgust 2019
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Maruša Hauptman in mag. Karin Lušnic
Novosti MSRP 16 – Najemi in vpliv na ocenjevanje vrednosti podjetij
IFRS 16 and the impact of new standard on business valuations
Mag. Ivan Kebrič
Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
The Relationship between Capital Expenditure and Depreciation in Estimation of the Terminal Value
Dr. Dušan Zupančič, Jure Kern
Rezultati pilotske študije za pridobitev mere kapitalizacije iz tržnih podatkov
Pilot study results for obtaining the capitalisation rate from market data
Slavko Stošicki
Poznavanje sestavin strojev in opreme
Knowledge of machines and equipment and their components
Renato Strojko
Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti stavb
Functional obsolescence in real estate due to diminished energy efficiency of buildings
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
Monte Carlo simulation for real estate valuation
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem IN DPN-jem – II. del
Taxation of immovable property with VAT and Real Estate Transfer Tax – part II
Brigita Petek
Vpliv davkov in davčnih prerazporeditev na privlačnost države za tuje neposredne investicije
The impact of taxes and tax reallocation on the country's attractiveness for foreign direct investment
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Revidiranje projektov IT
GTAG – Auditing IT Projects (prej GTAG-12)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem in DPN-jem – I. del
Taxation of immovable property with VAT and real estate transaction tax – part I
Grega Hojnik
Določanje primerljivih tržnih cen – uporaba načina tržnih primerjav
Determination of comparable market prices – application of market comparison approach
Mag. Saša Jerman
Priprava podporne dokumentacije pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj
Documentation for R&D tax allowance
Uroš Lesjak
Računovodsko poročanje v zvezi z nedokončanimi sodnimi in nadzornimi postopki
Financial reporting in relation to ongoing judicial and supervisory procedures
Dr. Barbara Mörec
Dokončane, vendar od kupca še ne potrjene storitve – kako jih pripoznati?
Services completed but not yet accepted by the customer – how to recognize 
them?
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Preprečevanje in zaznava prevar v avtomatiziranih okoljih
GTAG: Fraud Prevention and Detection in an Automated World (prej GTAG-13)
Kaj je novega pri TEGoVA?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2019

Uvodnik
Dr. Marjan Odar
Editorial
Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen
Mag. Mitja Černe
Brands and trademarks from transfer pricing perspective

Mag. Brigita Franc
Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav
Internal VAT Controls with the Purchase of Services from EU and Third Countries

Matej Kovačič
Problematika določanja stalne poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja
Determination of permanent establishment for the purposes of VAT and CIT
Marko Mehle
Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju in Sloveniji
Implementation of Anti-Tax Avoidance Rules in EU and in Slovenia
Andreja Škofič Klanjšček, Bara Gradišar
Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji
Comparative analysis of the taxation of naturals persons' income from capital in the EU and Slovenia
Mag. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
S proučitvijo temeljnih vzrokov do večje dodane vrednosti notranje revizije
With Root Cause Analysis to Greater Added Value of Internal Audit
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG: Upravljanje IT-revidiranja
GTAG: Management of IT Auditing (prej GTAG-4)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2018

6/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
Iz prakse za prakso
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2017

6/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Goran Jurošević
Iskanje optimalne strategije za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju
Searching for the optimal strategy for digital success and survival in the 21st century
Uroš Lajovic
Razvoj notranje revizije v skupini Gorenje
Development of Internal Audit in the the Gorenje Group
Dr. Erna Štefe
Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju
Joint Internal Audit Units – An opportunity for development of internal auditing in public sector
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Mag. Daniel Zdolšek
Notranji revizorji in njihova (samo)podoba
Internal Auditors and their self-image
Mag. Stanka Šarc Majdič, Marko Hojnik
Vrednotenje zavarovanj v obliki nepremičnin in vloga ocenjevalcev vrednosti
Valuation of real estate collaterals and the role of valuers
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Tveganja interneta stvari, ki bodo zaznamovala našo družbo
IoT related risks that will impact our society
Dr. Boštjan Delak
Revizija stanja kibernetske varnosti
Cybersecurity auditing
Dr. Boštjan Kežmah
Samodejno testiranje programske opreme
Automated software testing
Dr. Urška Kežmah
Vloga preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v sodnih postopkih
The role of the certified information systems auditor in court proceedings
Dr. Aleš Živkovič
Določanje vrednosti in spremljanje stroškov projektov razvoja programske opreme
Defining value and monitoring costs in software development projects
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Borut Bratina
Kodeks o upravljanju in revizorjeva odgovornost
Corporate governance code and audiator's responsibility
Darinka Hvala, Aleksander Ferk
Ugotavljanje transfernih cen
Determination of transfer pricing
Mag. Saša Jerman
Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS-jih in MSRP-jih
Definition of business combinations according to SRS 2016 and IFRS
Dr. Andreja Primec
Nefinančno poročanje po ZGD-1
Non-financial reporting under the revised Companies act (ZGD-1)
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb o storitvah
Binding legal transactions with emphasis on the specificities of contracts of services
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
In memoriam
Mag. Ivan Kebrič
Ni vse zlato, kar se sveti – regresijska beta in alternative
All that glitters is not gold – Regression beta and alternatives
Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek
Econometric model for house price forecast
Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe netvegane donosnosti v razmerah izjemno nizkih ali negativnih obrestnih mer
The challenges of using a risk-free rate of return in the conditions of extremely low or negative interest rates
Mag. Karin Lušnic
Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017
New International Valuation Standards 2017
Vid Pajič
Delniški nepremičninski skladi – investicijski proces
Equity Real estate funds – investment proces
Slavko Stošicki
Ocenjevanje programske opreme
Valuation software
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Retroaktivna veljavnost popravkov računov in DDV-ja
Invoice correction with retroactive effect and VAT
Mag. Saša Jerman
Podjetje kot bistveni dejavnik poslovnih kombinacij (združitev) po SRS 2016 in MSRP 3 22
Business as an essential element of business combinations according to IFRS 3 and SRS 2016
Gregor Kovačec, mag. Robert Horvat
Prihodki po novem MSRP 15
Revenue under new IFRS 15
Dr. Barbara Mörec
Kaj prinaša novi standard MSRP 16 – najemi?
The new IFRS 16 – Leases: What is changing?
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Opravljanje storitev za plačilo po ZDDV-1
Supply of services for consideration in the Value Added Tax Act
Brigita Franc
Korporativna jamstva – pravna opredelitev ter problematika transfernih cen – primerjalnopravni vidik
Corporate guarantees – legal definition and the problem of transfer pricing – comparative legal context
Dr. Marijan Kocbek
Naknadna vplačila v kapital – pravna analiza in obdavčitev pri prodaji poslovnih deležev fizičnih oseb
Tax aspects of subsequent payments to equity
Danilo Marinović
Pripombe k zapisniku v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora in pravica do zaslišanja
Comments to the minutes taken in a tax inspection procedure and right to be heard
Dr. Peter Podgorelec
Pravilo podjetniške presoje in možna vloga notranjega revizorja v zvezi z njim
Business judgment rule and possible role of the internal auditor in relation to this rule
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2016

6/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Milan Jagrič
Kdaj in kako obravnavati negotovost kot tveganja?
When and how consider uncertainties as risks?
Mag. Špela Kramberger in dr. Iztok Kolar
Organiziranost notranje revizije in neodvisnost notranjega revizijskega izvajalca v slovenskih občinah
Organization and independence of internal audit activity in Slovenian municipalities
Dr. Franc Koletnik
(Ne)prodornost notranjih revizorjev
Insightfulness (or lack thereof) of internal auditors
Mag. Blanka Vezjak
Notranja revizija na ravni povezanih družb
Group Internal Audit
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
Mag. Damjana Rant
Računovodstvo gospodinjstev skozi čas in njegove koristi
Household accounting trough time, and its benefits
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Izzivi revizorjev informacijskih sistemov pri dajanju zagotovil pri logičnih dostopih
The information systems auditors' issues at the logical access audit assurance activities
Maja Hmelak
Razumevanje informacijskega okolja v reviziji računovodskih izkazov: spoznavanje informacijskega okolja in splošne kontrole
General Risk and Internal Control in Financial Auditing
Igor Karnet
Digitalizacija poslovanja bank
Digital Business in Banks
Kristjan Košič, Saša Kuhar, Katja Kous, Tina Schweighofer
Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme
Standards and guidance documents for medical software development
Vesna Štager
Prihodki nadzorne institucije in sankcioniranje kršitev v revizijski stroki v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji
Revenues of supervisory institutions and sanctions for violations in Audit Profession in Germany, Austria and Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
Auditor's role in management of strategic risks, related to information technology
Hilde Blomme
Audit Reform Implementation in the EU: Where do We Stand?
Izvajanje revizijske reforme v EU: Kje smo?
Dr. Meta Duhovnik
Kako bo v prihodnosti poročal slovenski revizor?
How will a Slovenian auditor report in the future?
Mag. Karin Lušnic
Ocenjevanje vrednosti za potrebe računovodskega poročanja
Valuation for financial reporting purposes
Mag. Mitja Skitek
Posli preiskovanja in revidiranje poslov s povezanimi družbami
Engagements to review and auditing of related company transactions
Ema Vertačnik, dr. Maja Zaman Groff
Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
Analysis of pricing initial audit engagements in Slovenia
Mag. Neca Stropnik, dr. Bojana Korošec
Razkritja slovenskih organizacij o intelektualnem kapitalu
Intellectual Capital Disclosures of Slovenian Organizations
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Uroš Glavan
Nepremičninski skladi
Real Estate Investment Trusts
Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti podjetij v programih finančnega prestrukturiranja MRA
Valuing companies within MRA restructuring programs
Željko Markan
Ocenjevanje opreme v elektroenergetiki
Appraising Machinery and Equipment in Power Engineering
Mag. Jernej Šturm
Praktični vidiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Practical aspects of the valuation of real property for the purpose of secured lending
Aleš Ž. Galunič, Goran Savič
Ocenjevalec – med lažjo in resnico
Valuer – between lie and the truth
Rebeka Živkovič, prof. dr. Polona Tominc
Ocenjevanje vrednosti stanovanj po načinu tržnih primerjav – model določanja prilagoditev cen primerljivih nepremičnin
Market approach to evaluation of real estate values – model of adjustements of comparable sales' prices
Dr. Peter Podgorelec
Razmerje med revizijsko komisijo in notranjim revizorjem po novelirani korporacijski zakonodaji (ZGD-1I)
Relationship between Audit Committee and Internal Auditor in Accordance with the Latest Amendments to the Companies Act (ZGD-1I)
Mag. Marija Kozmus Pusar
Odloženi davki
Deferred taxes
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dušan Hartman
Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri izdelavi letnega poročila
Omissions and mistakes most commonly made in the preparation of the annual report
Robert Horvat, Bojana Korošec
Spremljanje gibanja zalog po SRS – dve različici metode tehtanih povprečnih cen
Inventory valuation systems in Slovene Accounting Standards – two versions of weighted average cost inventory valuation method
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb
Civil legal transactions with an emphasis on the specifics of contracts
Dr. Stanko Čokelc, Vesna Štager, mag.
Cene revizijskih storitev
Audit prices
Dr. Samo Javornik
Nabavnovrednostni način v okviru ocenjevanja nadomestljive vrednosti
Replacement cost techniques in measuring the recoverable amount of an asset
Mag. Matjaž Kovač
Davčno potrjevanje računov in uvedba davčnih blagajn
Fiscal verification of invoices and introduction of fiscal cash registers
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (2)
Legality of Measures in the Fight against VAT Evasion and Abuses
Karmen Demšar
DDV pri črpanju nepovratnih sredstev
VAT issues in connection to subsidies
Marko Mehle
Vpliv vključenosti neopredmetenih sredstev pri določanju transfernih cen
The impact of intangible assets on transfer pricing
Ddr. Marian Wakounig
Ureditev finančnih sodišč v Republiki Avstriji
Regulation of financial court in the Republic of Austria
Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 2. del: Omejitve v zvezi z ustanavljanjem družb in druge novosti v korporacijskem pravu
The Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) – Part 2: Limitations Pertaining to Establishing Companies And the Other Novelties in Company Law
Milan Jagrič
Usmeritve za povečanje prodornosti notranjega revidiranja
Policies for better penetration of internal audit
Mateja Pivk, Samo Peterlin, Roman Gomboc, mag. Črtomir Časar
Teoretični in praktični izzivi pri ocenjevanju tržne vrednosti terjatev do kupcev
Theoretical and practical challenges in estimating the market value of accounts receivables
Dr. Igor Pšunder
Kaj pove analiza najgospodarnejše uporabe?
What does the highest and best use analysis tell us?
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2015

6/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Andrew Chambers
The Risk Conversation at Board Level
Obravnavanje tveganj na ravni organa nadzora
Milan Jagrič
Dodana vrednost notranjega revidiranja na primeru ERM in EVA
Value added of internal auditing in the context of ERM and EVA
Mag. Boštjan Kežmah
Revidiranje ključnih kontrol informacijskega sistema
Audit of information system key controls
Dr. Franc Koletnik
Izvedenstvo v sodni obravnavi poslovnih prevar
The role of expert witnesses in court proceedings related to business fraud
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Vesna Urankar
Notranje revidiranje obvladovanja finančnih tveganj v podjetju
Internal auditing of financial risks management in the company
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (1)
The Legality of Measures in Fighting VAT Evasion and Abuses
Dr. Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 1. del: Novosti na področju koncernskega prava (prava povezanih družb) in korporativnega upravljanja
Amending Companies Act (ZGD-1I) – Part 1: Corporate Group Law and Corporate Governance Novelties
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Boštjan Delak
Prepoznavanje znanja in tveganja pri upravljanju znanja
Identification of knowledge and knowledge management risks
Igor Karnet
Odtekanje podatkov – ali so tehnične rešitve sploh pravi pristop?
Leakage of data – Are technical solutions the right approach at all?
Robert Malačič
Vrednotenje kakovosti informacijskih rešitev s konceptom tehničnega dolga
Evaluating the quality of information solutions with the concept of technical debt
Manuela Šribar
Revizija računovodskih izkazov in revizor informacijskih sistemov
Financial Statements Audit and Information System Auditor
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Audit Policy: Insight into Some Important Challenges at EU Level
Revizijska politika: vpogled v nekatere pomembne izzive na ravni EU
Mag. Dejan Jasnič, Andrej Juratovec, dr. Polona Selič
Razumevanje in zaznavanje poklicnih prevar
Understanding and detecting occupational frauds
Tina Kolenc Praznik, Katarina Kadunc
Vloga nadzornih organov pri zunanjih in notranjih revizijah ter drugih sorodnih storitvah
The Role of supervisory board in external and internal audits and other related services
Amela Salihović, mag., dr. Maja Zaman Groff
Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji
Audit market concentration analysis in Slovenia
Brigita Franc
Kontrolni seznam za preprečevanje tveganj poneverb zaposlencev
Checklist for the prevention of employee embezzlement
Nataša Omerzu, dr. Iztok Kolar
Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?
Do financial statements of companies listed on the Ljubljana Stock Exchange pass a Benford's law test?
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Darko Drev
Vpliv doseganja meril BAT na oceno vrednosti industrijskih postrojenj in objektov
The impact of achieving BAT criteria in assessing the value of industrial plants and equipment
Jure Kern
Nadomestitvena vrednost
Replacement cost
Jošt Jakša
Ocenjevanje vrednosti gozdov
Estimating the value of forests
Dr. Peter Podgorelec
Pravni vidiki odgovornosti ocenjevalcev vrednosti premoženja s poudarkom na odškodninski odgovornosti
Legal aspects of the asset valuer´s liability with an emphasis on civil liability
Mag. Gregor Sakovič
Družbeno podjetništvo kot nova paradigma vrednotenja rezultatov poslovanja
Social entrepreneurship as a new paradigm of performance valuation
Franc Seljak
Problemi pregledovanja poročil na sodiščih
The problems of reviewing the appraisal reports on courts
Robert Horvat, dr. Bojana Korošec
Raziskava vpliva osebnostnih lastnosti na čustvene simptome poklicnega stresa slovenskih računovodij
Empirical study on the impact of personality traits on the emotional symptoms of occupational stress of Slovenian accountants
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Karin Lušnic
Spomladanska skupščina združenja TEGoVA
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2015

<
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mihael Kranjc
Pravila pripoznavanja prihodkov v povezavi z davčnimi utajami in računovodskimi prevarami
Revenue recognition in relation to tax evasion and fraudulent accounting reporting
Dr. Barbara Mörec
Izkaz denarnih tokov – ne jemljite prikazanega denarnega toka kot nekaj samoumevnega
Cash Flow Statement – never take disclosed cash flows for granted
Dr. Aleš Novak
Spremembe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov v mednarodnih standardih računovodskega poročanja – od MRS 18 k MSRP 15
Revenue recognition related changes of International Financial Reporting Standards – from IAS 18 towards IFRS 15
Marija Tomc Muc
Analiza dobičkovnosti kupcev računovodskega servisa
Costumer account profitability analysis in accounting company
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri prodajni in finančni funkciji
Development of management accounting in Slovene companies – information
for decision-making in sales and financial functions
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu