SIR*IUS - kazala letnikov

SIR*IUS leta 2024

3/2024

Dr. Samo Javornik
Uvodnik
Editorial
Dr. Črt Lenarčič
Stanje nepremičninskega trga v Sloveniji. Kakšni so obeti?
The state of the real estate market in Slovenia. What are the prospects?
Dr. Jaka Cepec
Vloga ocenjevalcev vrednosti v postopkih zaradi insolventnosti – kratka empirična vaja
Amendments of the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act ZFPPIPP-H, and the role of business appraisers
Dr. Samo Javornik
Presoja položaja grozeče insolventnosti (1. del)
Assessment of the impending insolvency situation (Part 1)
Dr. Živa Jezernik in Roman Zidarn
Odgovorno investiranje: kako spreminja investicijske kriterije
How responsible investing is changing the investment criteria
Sašo Belšak
Vpliv rekonstrukcij na vrednost strojev in opreme – primer rekonstrukcije varnostnih zapornic na hidroenergetskih objektih
Impact of reconstructions on the value of machinery and equipment – Example of the reconstruction of safety gates on hydropower facilities
Dr. Renato Vrenčur
Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami
Legal transactions with agricultural land, forests and farms
Dr. Robert Horvat
Računovodenje stroškov izposojanja (2. del)
Accounting for borrowing costs (Part 2)
Mag. Maja Hmelak, Uroš Žust
Direktiva (EU) 2022/2555 o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti – direktiva NIS 2 in prihajajoči novi Zakon o informacijski varnosti – kaj morajo vedeti notranji revizorji in revizorji informacijskih sistemov
Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity – NIS 2 Directive and the upcoming new Information Security Act – what internal auditors and information system auditors need to know

2/2024

Dr. Samo Javornik
Uvodnik
Editorial
Mag. Aleksandra Heinzer
Vsebinska in formalna vloga identifikacijske številke za DDV
The substantive and formal role of the VAT identification number
Dr. Robert Horvat
Računovodenje stroškov izposojanja (1. del)
Accounting for borrowing costs (Part 1)
Tamara Kek
Spremembe in dopolnitve ZDR-1
Amendments and additions to the Slovenian Employment Relations Act (ZDR-1)
Dr. Barbara Mörec
Računovodska obravnava izdelave lastne poslovne računalniške aplikacije
Accounting treatment of internally generated software applications
Mag. Andreja Mušič
Kaj je novega v SRS-ju 3 (2024)?
What is new in SAS 3 (2024)?
Mojca Müller
Raba umetne inteligence v slovenski računovodski praksi
The use of artificial intelligence in Slovenian accounting practice
Tina Toman Pfajfar
Osnove o notranjem revidiranju, pomembne za računovodjo
What every accountant should know about internal audit
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Penalisation of tax offences
Mag. Maja Hmelak, Uroš Žust
Direktiva (EU) 2022/2557 o odpornosti kritičnih subjektov – direktiva CER – kaj morajo o njej vedeti notranji revizorji in revizorji informacijskih sistemov
Directive (EU) 2022/2557 on the Resilience of Critical Entities – CER Directive – What internal auditors and information systems auditors need to know

1/2024

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk, dr. Sara Remškar Rejc
Izzivi obdavčitve zavarovanj odgovornosti organov vodenja in nadzora ter drugih dohodkov članov poslovodstva in nadzornih svetov
Challenges of taxing liability insurance of management and supervisory bodies and other income of management and supervisory board members
Mag. Rosana Dražnik
DMV in DDV od pridobitve in uvoza rabljenih motornih vozil v Slovenijo
Motor vehicle tax and VAT for vehicles acquired from EU and third countries
Blaž Pate
Oddaja poslovnih prostorov in obračun trošarine za dobavo proizvedene elektrike
Renting out business premises and charging excise duty on the supply of electricity generated
Nina Žefran
Uvedba minimalnega davka v Sloveniji
Introduction of minimum tax in Slovenia

SIR*IUS leta 2023

6/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Maja Milosavljevic
Kako ravnati s tveganjem prevare pri notranji reviziji
How to Deal with Fraud Risk in Internal Audit Practice
Matjaž Pušnik
Možnosti za digitalno transformacijo notranjerevizijske dejavnosti
Internal Audit function digital transformation opportunities
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Boris Tušek
Internal Audit for the New Era: Challenges and Opportunities in the Digital Economy and ESG Initiatives
Notranja revizija za novo dobo: izzivi in priložnosti v digitalnem gospodarstvu ter pobude za varovanje okolja, družbeno odgovornost in upravljanje (ODU)
Mag. Aleksandra Heinzer
Odškodnine in DDV
The VAT treatment of compensation payments

5/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Maja Hmelak
Umetna inteligenca – kje smo v letu 2023
Artificial inteligence – state of things in 2023
Jaka Kosmač
Novosti v EU-ju na področju kibernetske varnosti: od NIS 2 do kibernetske solidarnosti
EU Cyber Security Update: From NIS 2 to Cyber Solidarity
Alvar Nõuakas
EUROSAI IT working group – the power of cooperation
Delovna skupina EUROSAI IT – moč sodelovanja
Alenka Blas in Ruti Rous
Evropska strategija za podatke: regulativni okvir za upravljanje podatkov
European Data Strategy: Regulatory Framework for Data Governance
Mag. Matjaž Štiglic
Revidiranje skladnosti hrambe gradiva v digitalni obliki z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Auditing the compliance of digital document preservation with the Protection of documents and archives and archival institutions act (ZVDAGA)
Mitja Trampuž
Artificial Intelligence and Projects in Slovenia
Umetna inteligenca in projekti v Sloveniji

4/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Jona Basha
Road towards better sustainability reporting – European sustainability reporting standards (ESRS)
Pot k boljšemu poročanju o trajnosti – Evropski standardi o trajnostnem poročanju (ESRS)
Dr. Jaka Cepec
Sprememba ZFPPIPP-H in vloga revizorja
Amendments of the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act ZFPPIPP-H and the Role of the Auditor
Aleš Grm, Aleksander Ferk
Kaj mora revizor vedeti o transfernih cenah
What should an auditor know about transfer pricing
Maruša Hauptman
Prevare, žvižgaštvo in revizorjevi postopki
Fraud, whistleblowing and auditor's procedures
Mag. Andreja Mušič
Vprašanja pripoznavanja prihodkov po stopnji dokončanosti
Recognition of revenue according to the stage of completion
Mag. Mitja Skitek
Revizorjeve naloge po ZPPDFT-2
Auditor's activities following the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Act (ZPPDFT-2)

3/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Igor Pšunder, Mojca Janko, mag. Karin Lušnic, Jure Kern, Jernej Šturm, dr. Samo Javornik
Določanje netvegane donosnosti pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah ob visoki inflaciji
Risk-free rate of return for real estate valuation in high inflation conditions
Dr. Igor Pšunder, Jure Kern, dr. Samo Javornik
Funkcionalna zastarelost nepremičnin
Functional obsolescence of properties
Matjaž Cirar
Funkcionalno zastaranje strojev in opreme ter drugih premičnin
Functional obscolence of machinery and equipment and other movables
Niko Korpar, Mojca Markizeti
Raziskava Deloitte o povezavi med uveljavljanjem ESG standardov in vrednostjo podjetij
Deloitte research on relationship between ESG and enterprise value
Mag. Boris Tuma
Izbor primerljivih poslov in izvedba prilagoditev pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Comparable selection and adjustments in real estate valuation
Mojca Müller
Davčna obravnava izdatkov za teambuilding oziroma druge programe, namenjene izboljšanju počutja zaposlenih
Tax treatment of expenditure on team building or other programs aimed at improving employee well-being

2/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dušan Hartman
Pripoznavanje prihodkov glede na stopnjo dokončanosti in računovodenje začasnih situacij (gradbene pogodbe, računalniški programi)
Revenue recognition based on the stage of completion and accounting of provisional situations (construction contracts, software)
Mag. Aleksandra Heinzer
Obračun DDV-ja pri t. i. prezaračunavanju
VAT chargeability for »recharged expenses«
Tamara Kek
Pravni vidiki odpuščanja delavcev (poslovni razlogi, krivda, nesposobnost ...)
Legal aspects of dismissing employees (business reasons, fault, incompetence...)
Mag. Andreja Mušič
Računovodenje najemov – najpogostejše dileme
Lease accounting – the most common dilemmas
Mag. Petra Finžgar
Učinkovitejše notranjerevizijsko poročanje
More effiecience internal audit reporting

1/2023

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Valentin Bajuk
Aktualna problematika obdavčitve dobička iz kapitala fizičnih oseb
Open issues of capital gain tax for natural persons
Danuška Bobek Gospodarič
Izzivi določanja transfernih cen in dokumentacije za obdobji covida-19 in ukrajinske krize
Transfer pricing and documentation challenges for covid-19 and Ukrainian crisis
Mag. Joži Češnovar
Upravni spor na področju davkov – v vlogi odvetnika in sodnika
Administrative dispute in the field of taxes – in the role of lawyer and judge
Mag. Rosana Dražnik
Pasti pri izračunu odbitnega deleža in novosti po PZDDV-ju
Pitfalls in calculating the deductible proportion of VAT, and novelties in the Rules to the VAT Act
Jure Mercina
Zahtevki za vračilo davka iz prekvalifikacij kapitalskih dobičkov v dividende
Tax refund claims deriving from requalification of capital gains into dividend income
Blaž Pate
Postopek skupnega dogovarjanja – MAP
Mutual agreement procedure – MAP
Dr. Saša Prelič
Korporacijskopravne in premoženjske posledice datuma obračuna združitve ali delitve
Legal consequences of the balance sheet date in case of mergers and divisions
Sara I. James
Reporting before, during and after (?) Covid
Poročanje v predkovidnem, kovidnem in pokovidnem obdobju
Dr. Aljoša Valentinčič, Katarina Sitar Šuštar
Koncepti vrednosti, cene in kapitalskega trga v luči globalne finančne krize
Concepts of value, price and capital market in light of the global financial crisis

SIR*IUS leta 2022

6/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Anja Bajcar Kok
Upravljanje tveganj pri izvajanju IT projektov v javnem sektorju – primer izvedbe projekta e-Notranja revizija
Risk management of IT projects in public sector – the case of an e-internal audit project
John Chesshire
A world of challenges and opportunities: the internal auditor of the future
Svet izzivov in priložnosti: notranji revizor v prihodnosti
Mag. Petra Finžgar, Nuša Anna Pukmajster
Notranje kontrole in ocenjevanje njihove uspešnosti po okviru notranjega kontroliranja COSO
Internal controls and performance evaluation of those according to the COSO internal control framework
Primož Govekar
Varstvo osebnih podatkov v revizijskih postopkih
Protection of personal data in audit procedures
Dražen Rajaković
Adopting Agile Internal Audit Methodology
Prevzem agilne metodologije notranjega revidiranja
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New pronouncements in internal auditing
Neca Tešić, Robert Horvat
Pregledna študija vrednot računovodij, revizorjev in študentov računovodstva in revizije
Review study of values of accountants, auditors and accounting and auditing students

5/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Maja Hmelak
Revizija upravljanja dostopnih pravic – ključne teme v letu 2022
Auditing User Access Privileges – key issues in 2022
Gašper Krajnc
Posli dajanja zagotovil, vezani na storitvene organizacije, in poročila SOC® o kontrolah nad informacijami in sistemi storitvene organizacije
Assurance engagements at a service organization and System and Organization Control reports (SOC) with focus on SOC 2 report
Mag. Aleksandra Plahuta
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Ruti Rous
Oblikovanje dogovorov o zagotavljanju ravni informacijskih storitev
Drafting Service level agreements
Dušan Hartman
Koncept pomembnosti z računovodskega in revizijskega vidika
Concept of materiality from accounting and auditing prospective

4/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
CSRD: a major shift towards a climate neutral
EUCSRD: pomemben premik k podnebno nevtralni Evropski uniji
Mag. Renata Eržen Potisek, mag. Zdenka Vidovič
Revizorjevo poročanje o ustreznosti sodil in pravilnosti njihove uporabe
Auditor's reporting on the adequacy of criteria and the regularity of their application
Dušan Hartman
Najnovejše spremembe MSRP-jev in MRS-jev s poudarkom na konceptu pomembnosti, najemov in razvrščanja obveznosti
Recent amendments to IFRSs and IASs focusing on the concept of materiality, leases and the classification of liabilities
Dr. Miha Juhart
Pravna ureditev poslov med povezanimi strankami v ZGD-1
Related parties transactions in Slovenian Companies Act
Mag. Blaž Pate
Obračun DDPO-ja pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
Corporate income tax return in procedures for the termination of an individual's residency status
Katarina Sitar Šuštar
Osnutek IAASB-jevega standarda revidiranja za preproste družbe
Draft IAASB's standard for audits of less complex entities

3/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
James Chalmers, Emma Cox, Nadja Picard, with contribution from Hilary Eastman
Economic Realities of ESG
Ekonomska stvarnost izvajanja ESG-ja
Mag. Matjaž Filipič
Alternativni investicijski skladi v Sloveniji
Alternative investment funds in Slovenia
Eva Janžek, Miroslav Petrič
Predstavitev dejavnikov ESG in njihov pomen pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Presentation of ESG factors and the impact of their importance in real estate valuation
Mag. Ivan Kebrič
Ocenjevanje netvegane mere donosa

Estimating risk-free rate of return
Dr. Črt Lenarčič
Trg stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji in njegova dinamika
Residential real estate market in Slovenia and its dynamics
Michael MacBrien
EU climate law will transform real estate. Valuation practice had better follow
Evropsko podnebno pravo bo preoblikovalo nepremičnine. Temu naj sledi tudi ocenjevanje njihove vrednosti.
Mojca Müller
Davčna obravnava vozil
Tax treatment of vehicles

2/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Jaka Cepec
Položaj upnika ob nastanku dolžnikove insolventnosti
The position of the creditor in the event of the debtor's insolvency
Aleksandra Heinzer
Odbitek in popravek DDV-ja pri nabavi nepremičnin
The VAT Deduction and Adjustment in Real Estate Purchases
Dr. Robert Horvat
Vpliv MSRP-ja 15 na računovodenje stroškov
Impact of IFRS 15 on accounting for costs
Dr. Barbara Mörec
Kako prepoznati finančno stisko gospodarske družbe – primer slovenskih družb
How to identify the company in a financial distress – cases of Slovenian companies
Mag. Iztok Pustatičnik
Upravljanje oskrbne verige v proizvodnem podjetju kot konkurenčna prednost ter orodja poslovodnega računovodstva za upravljanje oskrbne verige
Integrated supply chain management as competitive advantage of a manufacturing company and management accounting tools in SCM
Mag. Mojca Muha
Postopkovna vprašanja v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori, ki se kot sporna kažejo v aktualni sodni praksi
Procedural issues in relation to tax inspection proceedings, which are object of dispute in contemporary jurisprudence

1/2022

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Stalna poslovna enota in DDV
Fixed establishment in VAT taxation
Mag. Rosana Dražnik
Pravila pri obračunavanju DDV-ja pri uvozu blaga
VAT at import procedures
Mag. Brigita Franc
Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb
Transfer prices in connection with the restructuring of companies in a group of related parties
Jure Mercina
Davčni vidiki nagrajevanja zaposlenih v obliki delnic oz. delniških opcij
Tax aspects of granting employees stock units or stock option
Mag. Blaž Pate
Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora
Issue of cost reimbursement in tax inspection procedure
Mag. Boris Tuma
Zadovoljstvo uporabnikov poročil o oceni vrednosti nepremičnin – anketa
Survey – User Satisfaction of Real Estate Valuation Reports

SIR*IUS leta 2021

6/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
Model treh linij – od tradicionalne do moderne vloge notranje revizije
Three Lines Model – From Traditional to Modern Role of Internal Audit
Mag. Andrejka Jost
Preglednica danih zagotovil
Assurance Map
Polona Jug Mauko
Uvajanje agilnega pristopa v notranji reviziji
Introducing an agile approach to internal audit
Jasmina Mandžuka
Neodvisnost notranje revizije v kriznih časih
Internal Audit Independence in Times of Crisis
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Vloga notranje revizije pri trajnostnem poslovanju
Internal Audit Role in Sustainable Business
Dr. Andrej Baričič, Mateja Vrankar
Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Internal Auditing of Corporate Governance
Mag. Daniel Zdolšek, Sanja Zver
Podatkovna analitika in zunanje revidiranje
Data Analytics and External Auditing

5/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Tina Beranič, Miroslav Beranič
Uporaba standardov pri revidiranju inženiringa zahtev programske opreme
Application of the relevant standards in auditing software requirement engineering
Dr. Boštjan Kežmah
Pregled kibernetske varnosti
Cyber Security Review
Iztok Jeras
Revidiranje podatkovnih baz
Database auditing
Jaka Kosmač
Revizija kibernetske varnosti v javnem sektorju – pomembni premiki v Evropi in Sloveniji
Auditing cyber security in public sector – important developments in Europe and Slovenia
Aleksandra Vugrin
Vizualizacija podatkov kot pomoč pri interpretaciji revizijskih poročil
Data visualization as help for interpretation of audit reports
Dr. Renato Vrenčur
Zavarovanja plačil z globalnimi odstopi terjatev v zavarovanje v poslovni in sodni praksi – 2. del
Collateral of Payments with Global Assignments of Receivables in Business Practise and Case Law – Part 2

4/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blome
Fraud & Going Concern: Restoring Public Trust in the Financial Reporting Ecosystem
Prevara in delujoče podjetje: povrnitev zaupanja javnosti v ekosistem računovodskega poročanja
Stanko Čokelc
Kako iz krize revizijske dejavnosti
How to get out of the audit activity crisis
Natalija Hrovat, Tina Kolenc Praznik
Revizorjeve naloge in postopki v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem prevar ter poročanje o tem
The auditor's responsibilities and procedures in relation to detection and prevention of fraud and reporting in this regard
Matej Loncner, Boris Jagodič
Identifikacija organov upravljanja in revizorjevo poročanje
Identification of corporate governance and auditors reporting
Harun Saki
European Single Electronic Format (ESEF): moving EU digital reporting forward
Enotna evropska elektronska oblika poročanja (ESEF): napredek pri digitalnem poročanju v EU-ju
Katarina Sitar Šuštar
IAASB-jevi standardi obvladovanja kakovosti
IAASB's quality management standards
Renato Vrenčur
Zavarovanja plačil z globalnimi odstopi terjatev v zavarovanje v poslovni in sodni praksi – 1. del
Collateral for Payments with Global Assignments of Receivables in Business Practise and Case Law – Part 1

3/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Krzysztof Grzesik
The Evolving Definition of Highest and Best Use in Internationally Recognised Valuation Standards
Razvijajoča se opredelitev pojma najgospodarnejša uporaba v mednarodno priznanih standardih ocenjevanja vrednosti
Mag. Kristijan Hvala
Nove evropske smernice o odobravanju in spremljanju kreditov – vpliv na postopke vrednotenja zavarovanj
New European guidelines on loan origination and monitoring – impact on collateral valuation processes
Mag. Nina Kravanja Novak
Kaj morajo ocenjevalci vedeti o delu revizorja?
What do appraisers need to know about the work of an auditor?
Slavko Stošicki
Ocenjevanje strojev in opreme za namen računovodskega poročanja
Valuation of machinery and equipment for financial reporting
Mag. Boris Tuma
Pristranskost pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Bias in real estate valuation

2/2021

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Robert Horvat
Razporeditev stalnih proizvajalnih stroškov med stroške poslovnih učinkov in stroške obdobja
Allocation of fixed production costs between product costs and period costs
Tamara Kek
Delovnopravna vprašanja o delu od doma in urejanje delovnih razmerij v kovidnih razmerah

Labour law issues of teleworking and arrangement of working relations in covid conditions
Dr. Urška Kežmah
Obveznosti računovodij na področju varstva osebnih podatkov in vpliv epidemije na varstvo osebnih podatkov
Accountants' obligations in the field of personal data protection and the impact of the epidemic on personal data protection
Dr. Barbara Mörec
Poslovno poročilo – kakšno je in kakšno naj bi bilo
Business review – what it is and what it should be
Mag. Blaž Pate
Delež kvalificiranega družbenika v kapitalu za namene tanke kapitalizacije

The share of a qualified shareholder in the capital for the purposes of thin capitalization
Mag. Daniel Zdolšek
Novela ZGD-1K in notranja revizija
Amended Companies Act (ZGD-1K) and Internal Audit

1/2021

Dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
In memoriam dr. Ivanu Turku
In Memoriam to Dr. Ivan Turk
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri spletni prodaji od 2021
Value added tax in case of sales via electronic marketplaces
Mag. Brigita Franc
Posledice v zvezi z DDV-jem za upnike in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
VAT consequences for creditors and debtor in compulsory settlement according to the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act
Mag. Saša Jerman
Uporaba metode porazdelitve dobička za namene politike transfernih cen – kdaj in kako
Application of Profit Split Method for the purpose of Transfer Pricing Policy – when and how?
Kristijan Anton Kontarščak
Ustavna spornost ureditve odloga davčne izvršbe
Constitutional controversy of tax enforcement suspension
Marko Mehle
Utemeljitev transfernih cen pri finančnih transakcijah
Justification of Transfer Pricing for Financial Transactions
Jure Mercina
Razmejitev med dohodkom iz zaposlitve, prikritim izplačilom dobička in drugim dohodkom po ZDOH-2
An issue of income qualification: Employment income, hidden profit distribution or other income
Boris Tuma
Uporaba statističnih metod in ocene napake pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin
Application of statistical methods and error estimation in real estate valuation
Dr. Tal Pavel
Viruses, trojan horses, phishing and coronavirus – what to expect from cybercriminals in the coronavirus era?
Virusi, trojanski konji, lažno predstavljanje in koronavirus – kaj lahko pričakujemo od kibernetskih kriminalcev v dobi koronavirusa?

SIR*IUS leta 2020

6/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Saša Bašin
Obvladovanje tveganja ugleda notranjerevizijske službe v praksi – izzivi in priložnosti
Mitigation of Internal audit`s reputation risk in practice – challenges and opportunities
Polona Grubar, Mojca Šetina
Notranje revidiranje v javnem sektorju – primerjava različnih oblik organiziranosti in delovanja notranjega revidiranja kot dela notranjega nadzora javnih financ
Internal Audit in the public sector – comparison of different structures of internal audit function as part of public internal financial control
Kristina Mencingar
Pregled možnih usmeritev prihodnjega razvoja notranje revizije
Overview of possible future development of internal audit
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Tina Zimmerman
An impulse to think beyond boundaries
Izzivi notranje revizije
Robert Horvat, Neca Tesić
Pregledna študija osebnostnega profila računovodij, revizorjev in študentov računovodstva in revizije
Review study of accountants', auditors' and accounting and auditing students' personality profile
Jakob Ivanušič
Izračun premije za kapitalsko tveganje po historičnem in implicitnem pristopu: primer slovenskega trga delnic
Historical and implied equity risk premium calculation: The case of Slovenian stock market

5/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Milan Gabor
Kako lahko OWASP pomaga revizorjem?
How can OWASP help auditors?
Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2020
Cybercrime Trends 2020
Jaka Kosmač
Od varnosti omrežij in informacijskih sistemov do kibernetske varnosti v Evropski uniji
From security of networks and information systems to cybersecurity in European Union
Matej Kovačič
Informacijska varnost med delom od doma
Information security while working from home
Dr. Vili Podgorelec
Tveganja in možnosti kontrol pri rešitvah umetne inteligence
The risks and control options in artificial intelligence solutions

4/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Coronacrisis’ impact on reporting and auditing and further developments on EU level
Vpliv koronavirusa na poročanje in revidiranje in nadaljnji razvoj dogodkov na ravni EU-ja
Dr. Borut Bratina, dr. Andreja Primec
Komunikacija revizorjev z odgovornimi za upravljanje – pravni vidik
Communication with those charged with governance – legal aspect
Dr. Stanko Čokelc
Kriza revizijske dejavnosti v Sloveniji
Audit industry crisis in Slovenia
Katarina Sitar Šuštar
Etično ravnanje računovodskih strokovnjakov in Mednarodni kodeks etike (IESBA)
Ethical Conduct of Professional Accountants and International Code of Ethics (IESBA)
Mag. Blaž Pate
Davčni vidik financiranja gospodarskih družb
Tax aspects of corporate financing
Mag. Daniel Zdolšek
Razkrivanje ključnih revizijskih zadev v slovenskem zavarovalnem sektorju
Disclosing Key Audit Matters in Slovenian Insurance Sector
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 4. del
Implementation of the internal audit engagement

3/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Grega Hojnik, dr. Samo Javornik, Andraž Brilli, Jure Kern, Dušan Zupančič, dr. Igor Pšunder
Gospodarska zastarelost pri ocenjevanju pravic na nepremičninah
Economic obsolescence in the real property valuation
Mag. Ivan Kebrič
Borzne cene in pribitek za obvladovanje
Stock Exchange Prices and Control Premium
Dr. Boštjan Kežmah, dr. Urška Kežmah
Pasti elektronskega podpisovanja dokumentov
The pitfalls of electronic document signing
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe modelov določanja premije za tveganje lastniškega kapitala pri vrednotenju podjetij
Challenges in the use of equity risk premium models in corporate valuation
Dr. Dušan Zupančič
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za gradnjo
Development Property Valuation
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 3. del
Implementation of the internal audit engagement

2/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mateja Cimerman
Bistvene ugotovitve Agencije za javni nadzor nad revidiranjem iz opravljenih nadzorov revizij računovodskih izkazov
Essential findings of the Agency for Public Oversight of Auditing from the
inspections of audits of financial statements
Rosana Dražnik
DDV pri posebnih ureditvah
Special schemes in VAT system
Dr. Robert Horvat
Raziskava osebnostnih lastnosti in profesionalnih poklicnih kvalifikacij kot dejavnikov odnosa računovodij do prikrojevanja poslovnega izida
Empirical study of personality traits and professional qualifications as factors of accountants' attitudes toward earnings management
Mag. Saša Jerman
Odloženi davki, povezani s slabitvami poslovnih terjatev
Deferred tax from operating receivables
Aleksander Ferk in Sabina Pirnat
Davčne posledice poslov med družbo in družbeniki
Tax implications of transactions between a company and its shareholders
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – 2. del
Implementation of an internal audit engagement – Part 2

1/2020

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Davek na dodano vrednost pri prodaji poslovnih deležev
Value added tax in case of share deal
Mag. Joži Češnovar
Obdavčitev naknadnih vplačil v luči sodne prakse in sprememb davčne zakonodaje
Taxation of Subsequent Payments in the Light of the Case Law and Changes to Tax Legislation
Mag. Saša Jerman
Davčna in računovodska obravnava amortizacije ter obresti iz najemov
Tax and accounting analysis of depreciation and interest expenses from lease contracts
Mihael Kranjc
Dajatve od dohodkov iz zaposlitve po sodnih odločbah
Taxes and contributions from employment income following court decisions
Mag. Blaž Pate
Ali je odkup lastnega poslovnega deleža obdavčen?
Is the acquisition of own shares subject to a taxation?
Rosana Dražnik
'Hitri ukrepi' na področju DDV-ja in nekatera odprta vprašanja
'Quick Fixes' in VAT legislation and some open issues
Nadja Ovčar
Priprava razvojnega programa za namene uveljavljanja davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter izzivi pri davčnem nadzoru
Preparation of development program for R&D tax allowance purposes and challenges in the event of tax audit
Tjaša Črnko, dr. Iztok Kolar
Implementacija Direktive EU na področju sankcij in sodnega varstva v Veliki Britaniji
Implementation of the EU Directive in the area of sanctions and judicial protection in the United Kingdom
Mag. Maja Hmelak
Revizija dostopnih pravic – drugi del
Auditing User Access Privileges
Milan Jagrič
Izvedba notranjerevizijskega posla – prvi del
Implementation of an internal audit engagement – Part 1

SIR*IUS leta 2019

6/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Iztok Kolar in Karmen Kovač
Misli o notranjem revidiranju v letu 2031: Raziskava med slovenskimi notranjimi revizorji
Thoughts on Internal Audit in 2031: A Survey among Slovenian Internal Auditors
Tina Toman Pfajfar
Novosti v pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Načrtovanje notranje revizije
Internal Audit Planning
Joža Repar Lakovič
Pisanje/poročanje – kratko in jasno
Writing/reporting – short and transparent
Mag. Maja Hmelak
Revizija dostopnih pravic – prvi del
Auditing User Access Privileges Part One
Milan Jagrič
Notranje revidiranje kapitalske ustreznosti ali revidiranje skladnosti trditve optimalne kapitalske ustreznosti glede na zahteve, merjene s sprejetimi sodili
Internal audit of capital adequacy or compliance audit of optimal capital adequacy assertion as measured by the suitable criteria
Janez Kratnar
Smernice za izvedbo analize najgospodarnejše uporabe nepremičnin
Guidelines for implementation of the highest and the best use analysis
 
Novosti in obvestila
New developments on International Valuation Standard
ECIIA (European Confederatin of Institutes of Internal Auditing)
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

5/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2019
Cybercrime Trends 2019
Tina Kavčič
Analiza možnosti zavarovanj pred kibernetskimi napadi
Analysis of the possibilities of insurance against cyber attacks
Jaka Kosmač
Vpliv kazenskega prava na preprečevanje kibernetske kriminalitete
Impact of Criminal Law on the Prevention of Cybercrimes
Mag. Anton Ujčič, Damir Savanović
Okvir medsebojnega priznavanja EU-SEC
EU-SEC Multiparty Recognition Framework
Katarina Sitar Šuštar
Aktualno dogajanje na področju revidiranja in nadzora v Veliki Britaniji in ZDA
Current developments in the area of auditing and regulation in Great Britain and USA
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

4/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Future of audit and assurance
Prihodnost revidiranja in dajanja zagotovil
Lucijan Klemenčič
Nove obveznosti poročanja davčnih posrednikov znotraj EU-ja
New Reporting Obligations of Tax Intermediaries in the EU
Katarina Sitar Šuštar
Učinki uvedbe uredbe EU št. 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa na ključne deležnike
The effects of implementation of Regulation (EU) No 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities on key stakeholders
Mag. Mitja Skitek
Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake
International Code of Ethics for Professional Accountants
Manuela Šribar
Preverjanje ITGC-ja pri revidiranju računovodskih izkazov v Sloveniji
ITGC and financial audit in Slovenia
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih prekrškov
Punishment of tax offences SIR*IUS, avgust 2019
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Maruša Hauptman in mag. Karin Lušnic
Novosti MSRP 16 – Najemi in vpliv na ocenjevanje vrednosti podjetij
IFRS 16 and the impact of new standard on business valuations
Mag. Ivan Kebrič
Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
The Relationship between Capital Expenditure and Depreciation in Estimation of the Terminal Value
Dr. Dušan Zupančič, Jure Kern
Rezultati pilotske študije za pridobitev mere kapitalizacije iz tržnih podatkov
Pilot study results for obtaining the capitalisation rate from market data
Slavko Stošicki
Poznavanje sestavin strojev in opreme
Knowledge of machines and equipment and their components
Renato Strojko
Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti stavb
Functional obsolescence in real estate due to diminished energy efficiency of buildings
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
Monte Carlo simulation for real estate valuation
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem IN DPN-jem – II. del
Taxation of immovable property with VAT and Real Estate Transfer Tax – part II
Brigita Petek
Vpliv davkov in davčnih prerazporeditev na privlačnost države za tuje neposredne investicije
The impact of taxes and tax reallocation on the country's attractiveness for foreign direct investment
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Revidiranje projektov IT
GTAG – Auditing IT Projects (prej GTAG-12)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem in DPN-jem – I. del
Taxation of immovable property with VAT and real estate transaction tax – part I
Grega Hojnik
Določanje primerljivih tržnih cen – uporaba načina tržnih primerjav
Determination of comparable market prices – application of market comparison approach
Mag. Saša Jerman
Priprava podporne dokumentacije pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj
Documentation for R&D tax allowance
Uroš Lesjak
Računovodsko poročanje v zvezi z nedokončanimi sodnimi in nadzornimi postopki
Financial reporting in relation to ongoing judicial and supervisory procedures
Dr. Barbara Mörec
Dokončane, vendar od kupca še ne potrjene storitve – kako jih pripoznati?
Services completed but not yet accepted by the customer – how to recognize 
them?
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Preprečevanje in zaznava prevar v avtomatiziranih okoljih
GTAG: Fraud Prevention and Detection in an Automated World (prej GTAG-13)
Kaj je novega pri TEGoVA?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2019

Uvodnik
Dr. Marjan Odar
Editorial
Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen
Mag. Mitja Černe
Brands and trademarks from transfer pricing perspective
Mag. Brigita Franc
Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav
Internal VAT Controls with the Purchase of Services from EU and Third Countries
Matej Kovačič
Problematika določanja stalne poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja
Determination of permanent establishment for the purposes of VAT and CIT
Marko Mehle
Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju in Sloveniji
Implementation of Anti-Tax Avoidance Rules in EU and in Slovenia
Andreja Škofič Klanjšček, Bara Gradišar
Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji
Comparative analysis of the taxation of naturals persons' income from capital in the EU and Slovenia
Mag. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
S proučitvijo temeljnih vzrokov do večje dodane vrednosti notranje revizije
With Root Cause Analysis to Greater Added Value of Internal Audit
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG: Upravljanje IT-revidiranja
GTAG: Management of IT Auditing (prej GTAG-4)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2018

6/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
Novosti in obvestila
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
Iz prakse za prakso
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Matjaž Cirar
Ocenjevanje likvidacijske vrednosti v insolventnih postopkih
Evaluation of the liquidation value in insolvency proceedings
Mag. Ivan Kebrič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje netvegane mere donosa ─ ocenjevanje vrednosti nepremičnin
Estimating risk-free rate – real estate valuation
Mag. Ivan Kebrič
Ocenjevanje deželnega tveganja
Measuring Country Risk
Dr. Urška Kežmah
Pravne pasti pri delu ocenjevalcev in njihova odškodninska odgovornost
Legal traps in the work of appraisers and their liability for damages
Mag. Marjeta Končar
Ocenjevanje neopredmetenih sredstev z metodo obdobnih presežnih donosov
Intangible asset valuation using multi period excess earnings method
Dr. Igor Pšunder, Jure Kern, Klemen Kavšek
Določanje mere kapitalizacije
Determining of capitalization rate
Mojca Bartol Lesar
prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – II. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – Part II

2/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2018

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2017

6/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Goran Jurošević
Iskanje optimalne strategije za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju
Searching for the optimal strategy for digital success and survival in the 21st century
Uroš Lajovic
Razvoj notranje revizije v skupini Gorenje
Development of Internal Audit in the the Gorenje Group
Dr. Erna Štefe
Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju
Joint Internal Audit Units – An opportunity for development of internal auditing in public sector
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Mag. Daniel Zdolšek
Notranji revizorji in njihova (samo)podoba
Internal Auditors and their self-image
Mag. Stanka Šarc Majdič, Marko Hojnik
Vrednotenje zavarovanj v obliki nepremičnin in vloga ocenjevalcev vrednosti
Valuation of real estate collaterals and the role of valuers
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Tveganja interneta stvari, ki bodo zaznamovala našo družbo
IoT related risks that will impact our society
Dr. Boštjan Delak
Revizija stanja kibernetske varnosti
Cybersecurity auditing
Dr. Boštjan Kežmah
Samodejno testiranje programske opreme
Automated software testing
Dr. Urška Kežmah
Vloga preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v sodnih postopkih
The role of the certified information systems auditor in court proceedings
Dr. Aleš Živkovič
Določanje vrednosti in spremljanje stroškov projektov razvoja programske opreme
Defining value and monitoring costs in software development projects
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Borut Bratina
Kodeks o upravljanju in revizorjeva odgovornost
Corporate governance code and audiator's responsibility
Darinka Hvala, Aleksander Ferk
Ugotavljanje transfernih cen
Determination of transfer pricing
Mag. Saša Jerman
Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS-jih in MSRP-jih
Definition of business combinations according to SRS 2016 and IFRS
Dr. Andreja Primec
Nefinančno poročanje po ZGD-1
Non-financial reporting under the revised Companies act (ZGD-1)
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb o storitvah
Binding legal transactions with emphasis on the specificities of contracts of services
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
In memoriam
Mag. Ivan Kebrič
Ni vse zlato, kar se sveti – regresijska beta in alternative
All that glitters is not gold – Regression beta and alternatives
Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek
Econometric model for house price forecast
Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe netvegane donosnosti v razmerah izjemno nizkih ali negativnih obrestnih mer
The challenges of using a risk-free rate of return in the conditions of extremely low or negative interest rates
Mag. Karin Lušnic
Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017
New International Valuation Standards 2017
Vid Pajič
Delniški nepremičninski skladi – investicijski proces
Equity Real estate funds – investment proces
Slavko Stošicki
Ocenjevanje programske opreme
Valuation software
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Retroaktivna veljavnost popravkov računov in DDV-ja
Invoice correction with retroactive effect and VAT
Mag. Saša Jerman
Podjetje kot bistveni dejavnik poslovnih kombinacij (združitev) po SRS 2016 in MSRP 3 22
Business as an essential element of business combinations according to IFRS 3 and SRS 2016
Gregor Kovačec, mag. Robert Horvat
Prihodki po novem MSRP 15
Revenue under new IFRS 15
Dr. Barbara Mörec
Kaj prinaša novi standard MSRP 16 – najemi?
The new IFRS 16 – Leases: What is changing?
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2017

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mojca Bartol Lesar
Opravljanje storitev za plačilo po ZDDV-1
Supply of services for consideration in the Value Added Tax Act
Brigita Franc
Korporativna jamstva – pravna opredelitev ter problematika transfernih cen – primerjalnopravni vidik
Corporate guarantees – legal definition and the problem of transfer pricing – comparative legal context
Dr. Marijan Kocbek
Naknadna vplačila v kapital – pravna analiza in obdavčitev pri prodaji poslovnih deležev fizičnih oseb
Tax aspects of subsequent payments to equity
Danilo Marinović
Pripombe k zapisniku v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora in pravica do zaslišanja
Comments to the minutes taken in a tax inspection procedure and right to be heard
Dr. Peter Podgorelec
Pravilo podjetniške presoje in možna vloga notranjega revizorja v zvezi z njim
Business judgment rule and possible role of the internal auditor in relation to this rule
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2016

6/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Milan Jagrič
Kdaj in kako obravnavati negotovost kot tveganja?
When and how consider uncertainties as risks?
Mag. Špela Kramberger in dr. Iztok Kolar
Organiziranost notranje revizije in neodvisnost notranjega revizijskega izvajalca v slovenskih občinah
Organization and independence of internal audit activity in Slovenian municipalities
Dr. Franc Koletnik
(Ne)prodornost notranjih revizorjev
Insightfulness (or lack thereof) of internal auditors
Mag. Blanka Vezjak
Notranja revizija na ravni povezanih družb
Group Internal Audit
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
Mag. Damjana Rant
Računovodstvo gospodinjstev skozi čas in njegove koristi
Household accounting trough time, and its benefits
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Izzivi revizorjev informacijskih sistemov pri dajanju zagotovil pri logičnih dostopih
The information systems auditors' issues at the logical access audit assurance activities
Maja Hmelak
Razumevanje informacijskega okolja v reviziji računovodskih izkazov: spoznavanje informacijskega okolja in splošne kontrole
General Risk and Internal Control in Financial Auditing
Igor Karnet
Digitalizacija poslovanja bank
Digital Business in Banks
Kristjan Košič, Saša Kuhar, Katja Kous, Tina Schweighofer
Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme
Standards and guidance documents for medical software development
Vesna Štager
Prihodki nadzorne institucije in sankcioniranje kršitev v revizijski stroki v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji
Revenues of supervisory institutions and sanctions for violations in Audit Profession in Germany, Austria and Slovenia
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Marko Anžič
Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
Auditor's role in management of strategic risks, related to information technology
Hilde Blomme
Audit Reform Implementation in the EU: Where do We Stand?
Izvajanje revizijske reforme v EU: Kje smo?
Dr. Meta Duhovnik
Kako bo v prihodnosti poročal slovenski revizor?
How will a Slovenian auditor report in the future?
Mag. Karin Lušnic
Ocenjevanje vrednosti za potrebe računovodskega poročanja
Valuation for financial reporting purposes
Mag. Mitja Skitek
Posli preiskovanja in revidiranje poslov s povezanimi družbami
Engagements to review and auditing of related company transactions
Ema Vertačnik, dr. Maja Zaman Groff
Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
Analysis of pricing initial audit engagements in Slovenia
Mag. Neca Stropnik, dr. Bojana Korošec
Razkritja slovenskih organizacij o intelektualnem kapitalu
Intellectual Capital Disclosures of Slovenian Organizations
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Uroš Glavan
Nepremičninski skladi
Real Estate Investment Trusts
Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti podjetij v programih finančnega prestrukturiranja MRA
Valuing companies within MRA restructuring programs
Željko Markan
Ocenjevanje opreme v elektroenergetiki
Appraising Machinery and Equipment in Power Engineering
Mag. Jernej Šturm
Praktični vidiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Practical aspects of the valuation of real property for the purpose of secured lending
Aleš Ž. Galunič, Goran Savič
Ocenjevalec – med lažjo in resnico
Valuer – between lie and the truth
Rebeka Živkovič, prof. dr. Polona Tominc
Ocenjevanje vrednosti stanovanj po načinu tržnih primerjav – model določanja prilagoditev cen primerljivih nepremičnin
Market approach to evaluation of real estate values – model of adjustements of comparable sales' prices
Dr. Peter Podgorelec
Razmerje med revizijsko komisijo in notranjim revizorjem po novelirani korporacijski zakonodaji (ZGD-1I)
Relationship between Audit Committee and Internal Auditor in Accordance with the Latest Amendments to the Companies Act (ZGD-1I)
Mag. Marija Kozmus Pusar
Odloženi davki
Deferred taxes
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dušan Hartman
Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri izdelavi letnega poročila
Omissions and mistakes most commonly made in the preparation of the annual report
Robert Horvat, Bojana Korošec
Spremljanje gibanja zalog po SRS – dve različici metode tehtanih povprečnih cen
Inventory valuation systems in Slovene Accounting Standards – two versions of weighted average cost inventory valuation method
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb
Civil legal transactions with an emphasis on the specifics of contracts
Dr. Stanko Čokelc, Vesna Štager, mag.
Cene revizijskih storitev
Audit prices
Dr. Samo Javornik
Nabavnovrednostni način v okviru ocenjevanja nadomestljive vrednosti
Replacement cost techniques in measuring the recoverable amount of an asset
Mag. Matjaž Kovač
Davčno potrjevanje računov in uvedba davčnih blagajn
Fiscal verification of invoices and introduction of fiscal cash registers
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2016

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (2)
Legality of Measures in the Fight against VAT Evasion and Abuses
Karmen Demšar
DDV pri črpanju nepovratnih sredstev
VAT issues in connection to subsidies
Marko Mehle
Vpliv vključenosti neopredmetenih sredstev pri določanju transfernih cen
The impact of intangible assets on transfer pricing
Ddr. Marian Wakounig
Ureditev finančnih sodišč v Republiki Avstriji
Regulation of financial court in the Republic of Austria
Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 2. del: Omejitve v zvezi z ustanavljanjem družb in druge novosti v korporacijskem pravu
The Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) – Part 2: Limitations Pertaining to Establishing Companies And the Other Novelties in Company Law
Milan Jagrič
Usmeritve za povečanje prodornosti notranjega revidiranja
Policies for better penetration of internal audit
Mateja Pivk, Samo Peterlin, Roman Gomboc, mag. Črtomir Časar
Teoretični in praktični izzivi pri ocenjevanju tržne vrednosti terjatev do kupcev
Theoretical and practical challenges in estimating the market value of accounts receivables
Dr. Igor Pšunder
Kaj pove analiza najgospodarnejše uporabe?
What does the highest and best use analysis tell us?
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2015

6/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Andrew Chambers
The Risk Conversation at Board Level
Obravnavanje tveganj na ravni organa nadzora
Milan Jagrič
Dodana vrednost notranjega revidiranja na primeru ERM in EVA
Value added of internal auditing in the context of ERM and EVA
Mag. Boštjan Kežmah
Revidiranje ključnih kontrol informacijskega sistema
Audit of information system key controls
Dr. Franc Koletnik
Izvedenstvo v sodni obravnavi poslovnih prevar
The role of expert witnesses in court proceedings related to business fraud
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Vesna Urankar
Notranje revidiranje obvladovanja finančnih tveganj v podjetju
Internal auditing of financial risks management in the company
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (1)
The Legality of Measures in Fighting VAT Evasion and Abuses
Dr. Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 1. del: Novosti na področju koncernskega prava (prava povezanih družb) in korporativnega upravljanja
Amending Companies Act (ZGD-1I) – Part 1: Corporate Group Law and Corporate Governance Novelties
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Boštjan Delak
Prepoznavanje znanja in tveganja pri upravljanju znanja
Identification of knowledge and knowledge management risks
Igor Karnet
Odtekanje podatkov – ali so tehnične rešitve sploh pravi pristop?
Leakage of data – Are technical solutions the right approach at all?
Robert Malačič
Vrednotenje kakovosti informacijskih rešitev s konceptom tehničnega dolga
Evaluating the quality of information solutions with the concept of technical debt
Manuela Šribar
Revizija računovodskih izkazov in revizor informacijskih sistemov
Financial Statements Audit and Information System Auditor
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Audit Policy: Insight into Some Important Challenges at EU Level
Revizijska politika: vpogled v nekatere pomembne izzive na ravni EU
Mag. Dejan Jasnič, Andrej Juratovec, dr. Polona Selič
Razumevanje in zaznavanje poklicnih prevar
Understanding and detecting occupational frauds
Tina Kolenc Praznik, Katarina Kadunc
Vloga nadzornih organov pri zunanjih in notranjih revizijah ter drugih sorodnih storitvah
The Role of supervisory board in external and internal audits and other related services
Amela Salihović, mag., dr. Maja Zaman Groff
Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji
Audit market concentration analysis in Slovenia
Brigita Franc
Kontrolni seznam za preprečevanje tveganj poneverb zaposlencev
Checklist for the prevention of employee embezzlement
Nataša Omerzu, dr. Iztok Kolar
Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?
Do financial statements of companies listed on the Ljubljana Stock Exchange pass a Benford's law test?
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Darko Drev
Vpliv doseganja meril BAT na oceno vrednosti industrijskih postrojenj in objektov
The impact of achieving BAT criteria in assessing the value of industrial plants and equipment
Jure Kern
Nadomestitvena vrednost
Replacement cost
Jošt Jakša
Ocenjevanje vrednosti gozdov
Estimating the value of forests
Dr. Peter Podgorelec
Pravni vidiki odgovornosti ocenjevalcev vrednosti premoženja s poudarkom na odškodninski odgovornosti
Legal aspects of the asset valuer´s liability with an emphasis on civil liability
Mag. Gregor Sakovič
Družbeno podjetništvo kot nova paradigma vrednotenja rezultatov poslovanja
Social entrepreneurship as a new paradigm of performance valuation
Franc Seljak
Problemi pregledovanja poročil na sodiščih
The problems of reviewing the appraisal reports on courts
Robert Horvat, dr. Bojana Korošec
Raziskava vpliva osebnostnih lastnosti na čustvene simptome poklicnega stresa slovenskih računovodij
Empirical study on the impact of personality traits on the emotional symptoms of occupational stress of Slovenian accountants
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Karin Lušnic
Spomladanska skupščina združenja TEGoVA
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mihael Kranjc
Pravila pripoznavanja prihodkov v povezavi z davčnimi utajami in računovodskimi prevarami
Revenue recognition in relation to tax evasion and fraudulent accounting reporting
Dr. Barbara Mörec
Izkaz denarnih tokov – ne jemljite prikazanega denarnega toka kot nekaj samoumevnega
Cash Flow Statement – never take disclosed cash flows for granted
Dr. Aleš Novak
Spremembe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov v mednarodnih standardih računovodskega poročanja – od MRS 18 k MSRP 15
Revenue recognition related changes of International Financial Reporting Standards – from IAS 18 towards IFRS 15
Marija Tomc Muc
Analiza dobičkovnosti kupcev računovodskega servisa
Costumer account profitability analysis in accounting company
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri prodajni in finančni funkciji
Development of management accounting in Slovene companies – information
for decision-making in sales and financial functions
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2015

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih utaj
Punishment of Tax Evasions
Rosana Dražnik
Odbitni delež davka na dodano vrednost ter naknadne spremembe odbitka vstopnega DDV-ja
Deductible Proportion in the VAT System and Subsequent Changes of the Input VAT Deduction
Mag. Klavdija Erjavec
Prekvalifikacija navideznih samostojnih poslovnih razmerij v odvisno razmerje
Requalification of Apparently Independent Business Relations Into a Dependent Relationship
Saša Jerman
Davčni vidiki upnikov in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
Creditors and Debtors Position in a Compulsory Settlement Procedure From the Taxation Point of View
Mag. Matjaž Kovač
Harmonizacija evropskega podjetniškega obdavčenja
Harmonisation of European Corporate Taxation
Marko Mehle
Vnaprejšnji cenovni sporazumi – realnost za Slovenijo in izkušnje tujih držav
Advance Pricing Arrangements – Slovenia Reality and the Experiences From Abroad
Blaž Pate, Jure Mercina
Problematika čezmejnega obdavčevanja dohodkov direktorjev – avstrijskih davčnih rezidentov
Issues of Cross-Border Taxation of Managing Directors – Tax Residents of Austria
Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj, Dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri kadrovski in proizvajalni funkciji
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for Decision-Making in Human Resource and Production Functions
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin lušnic
Novosti odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2014

6/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Milan Jagrič
Delovni program posla in COSO 2013
Engagement Work Program and COSO 2013
Mag. Boštjan Kežmah
Z revizijo informacijskega sistema do odličnosti informacij
Towards Information Excellence with Information Systems Audit
Dr. Franc Koletnik
Preiskovanja za poslovne in sodne potrebe
Inquiries for business and judicial purposes
Maja Romih, Diana Žižek
Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Internal Auditing of Corporate Governance
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri nabavni in naložbeni funkciji
Development of Managerial Accounting in Slovenian Companies – Information for Decision – Making on Purchasing and Investment Function
Mag. Stanka Šarc Majdič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za potrebe bank
Valuation of real estates for the needs of banks
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Revizijska sled v informacijskih sistemih v teoriji in praksi
Information System Audit Trail in Theory and Praxis
Maja Hmelak, mag. Pavel Golob
Aktualne teme na področju spletnega kriminala
Malicious Code and Cybercrime in 2013
Marko Kavčič in Matjaž Pušnik
Skrite priložnosti za optimizacijo IT – upravljanje licenc
Hidden Opportunities for IT Optimization – Software Asset Management
Mag. Boštjan Kežmah
Uporaba COBIT 5 za upravljanje revizijskega posla
Use of COBIT 5 for Audit Engagement Governance
Urška Lah
Uvedba sistema za upravljanje pravic digitalnih vsebin v podjetje
Establishing a System of Digital Rights Management in a Company
Mag. Matjaž Kovač
Notranja revizija javnega naročanja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
Internal Audit of Public Procurement in Direct Budget Users
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za prvo in drugo raven odločanja
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for the first and the second decision-making levels
Steve Shaw
Fair Value (IFRS 13) for non-Financial Assets and Liabilities
Poštena vrednost (MSRP 13) nefinančnih sredstev in obveznosti
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin Lušnic
Slovenski inštitut za revizijo je postal polnopravni član mednarodnega ocenjevalskega združenja TEGoVA – The European Group of Valuers' Associations
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Hilde Blomme
Audit policy 2014
A Step Towards a European Level Playing Field?

Revizijska politika 2014: Korak k poenotenju na evropski ravni?
Dr. Meta Duhovnik
Kaj nam prinaša evropska revizijska reforma?
Response to the European Audit Reform in Slovenia
Sanja Košir Nikašinovič
Revizorjevo obravnavanje popravkov napak iz preteklih let
Audit Procedures with Respect to the Correction of Prior Period Errors
Mag. Mojca Majič, Sanja Relić
Pregled kršitev hierarhije pravil revidiranja
Overview of the Violation of the Hierarchy of Auditing Rules
Barbara Nose
Odkrivanje prevar
Fraud Detection
Mag. Mitja Skitek
Revizorjevo poročanje po ZFPPIPP
Auditor's Reporting under the ZFPPIPP Act
Dr. Stanko Koželj, dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – druge možne računovodske metode
Development of Accounting in Slovene Companies – Other Possible Accounting Methods
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Grega Hojnik
Merjenje ekonomskega zastaranja
Measuring Economic Obsolescence
Dr. Samo Javornik
Načrtovanje rasti podjetja
Business Growth Planning
Janez Kratnar
Analiza najgospodarnejše uporabe
Highest and the Best Use Analysis
Slavko Stošicki
Predpostavke pri ocenjevanju strojev in opreme
Assumptions in the Valuation of Machinery and Equipment
Roman Zidarn
Je uganka pribitka za tveganje naložb v majhna podjetja končno razrešena?
Is the Enigma of Size Premium Finally Resolved?
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih (2)
(Organisation of of Accounting in Slovene Companies)
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija in obvladovanje sprememb
Internal Audit and Change Management
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Simon Čadež, Teja Černe
Analiza produkcije vrhunskega znanja v računovodstvu
Analysis of knowledge production in accounting
Samo Jereb
Javne dajatve in (ne)uporaba načela popolnosti proračuna v praksi
Public fees and (non)application of budget universality principle
Silva Koritnik Rakela, Mihael Kranjc
Zunajbilančne evidence in razkritja
Off-balance sheet records and disclosures
Barbara Mörec
Pasti pri analizi bilance stanja v današnjem poslovnem okolju
Pitfalls of the balance sheet analysis in the current business environment
Dr. Marjan Odar, Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Organisation of accounting in Slovene companies
Marija Tomc Muc
Računovodska in davčna obravnava popravka napake iz preteklih let
Correction of material prior period errors in accounting and tax reports
Renato Vrenčur
Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti
Enforcement property law claims in insolvency proceedings
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2014

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Karmen Demšar
Aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v zvezi s pravico do odbitka DDV-ja ter davčnimi prevarami na področju DDV-ja
Current Supreme court case law in the Republic of Slovenia in regard to the right for VAT deduction and tax evasions subject to VAT
Marko Mehle
Uporaba metod za določanje transfernih cen
Application of Transfer Pricing Methods
Dr. Marjan Odar
Predstavitev nove računovodske direktive
Presentation of the new accounting directive
Blaž Pate
Postopek ugotavljanja rezidentstva za fizične osebe
Procedure for Determination of the Residency Status for Individuals
Andrejka Jost
Delovanje službe notranje revizije in BASEL III
Internal Audit Function and Basel III
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin Lušnic
Novosti z redne konference MSOV (IVSC)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

SIR*IUS leta 2013

6/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Andrew Chambers
Internal Audit – Serving Top Managements and Boards, an Analysis of Recent Developments
Notranja revizija – podpora poslovodstvu in organom nadzora, analiza zadnjih dosežkov
Natalija Doles Planinšek
Usmeritve pri pripravi poročila notranje revizije
Audit Report Writing Principles
Maja Hmelak in Uroš Žust
Vsebinski elementi listine o poslu s strokovnjakom za revizijo informacijskih sistemov in dajanje zagotovil
Content Elements of an Engagement letter with an IS audit and assurance professional
Milan Jagrič
Uspešno in učinkovito komuniciranje z deležniki
Effective and efficient communication with stakeholders
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija v luči obstoja in razvoja organizacije
Internal auditing in relation to an existing and developing business organisation
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Slavka Kavčič, Marjan Odar, Stanko Koželj
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – predstavitev in prvi izsledki raziskav, 1995–2011
Development of accounting in Slovenian companies – presentation and first research results, 1995–2011
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Đorđe Mihajlović
Novela ZFPPIPP-E: glavne novosti insolventne zakonodaje
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

5/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Renato Burazer
Izzivi pri revidiranju testiranja programske opreme
Challenges of software testing audit
Peter Grasselli, Jožica Kržič
Priprava načrta ocenjevanja skladnosti delovanja informacijskih sistemov na osnovi COBIT®5
How to prepare COBIT®5 based information system compliance audit plan
Boštjan Kežmah
Obveznosti aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri revidiranju osebnih podatkov
Obligations of active certified information system auditors when auditing
personal data
Rado Ključevšek
Skupno življenje in sinergija COBIT 5 in ISO/IEC 27001/27002
Coexistence and synergy of COBIT 5 and ISO/IEC 27001/27002
John Mitchell, PhD
Digital forensics: finding and preserving the hidden evidence
Računalniško preiskovanje (dobre, slabe in grde strani preiskovanja)
Andrej Zimšek
Upravljanje identitet
Identity management
Dr. Igor Pšunder
Mera kapitalizacije pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah
Capitalization Rate in Real Property Appraisal
 
Novosti in obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

4/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mateja Cimerman
Analitični postopki kot postopki ovrednotenja računovodskih informacij
Analytical Procedures as Accounting Information Evaluation Procedures
Dr. Meta Duhovnik
Revizorjevi postopki in revizorjevo poročanje pri posebnih vrstah revizije
The Auditor's Procedures and Reporting in the Case of Special Audits
Jimmy Helm
Fraud in Financial Statements and the Role of the Auditor
Prevare v računovodskih izkazih in vloga revizorja
Tina Kolenc Praznik
Pomembnost pri revidiranju
Audit materiality
Dr. Peter Podgorelec
Soglasja nadzornega sveta v zvezi z notranjerevizijsko dejavnostjo
Approval of the supervisory board in relation to internal auditing
Lidija Hauptman
Kontrolni okviri za davčne potrebe
Tax Control Frameworks
 
Novosti in obvestila
Hilde Bloome
Audit Policy in Europe
Revizijska politika v Evropi
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

3/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Karin Lušnic
Obravnava pribitkov za obvladovanje, ki se uporabljajo v praksi ocenjevanja vrednosti podjetij
Developments in control premiums in BV appraisal practice
Ivan Kebrič
Načrtovanje rasti podjetja
Estimating Growth
Dean Mikolič
Ocenjevanje vrednosti za namen iztisnitve po ZGD-1
Valuation for the squeeze-out purpose under the Slovene Companies Act (ZGD-1)
Slavko Stošicki
Vpliv gospodarskih razmer na ekonomsko zastaranje opredmetenih sredstev
Economic obsolescence of tangible assets due to the impact of economic conditions
Dr. Renato Vrenčur
Pravna opredelitev stvarnih pravic
The legal definition of property rights (JEL K11)
Danuška Bobek - Gospodarič*
Uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s prilagoditvami transfernih cen v davčnih inšpekcijskih nadzorih
The use of bilateral conventions of avoiding double taxation in connection with transfer pricing adjustments in tax audit
 
Obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

2/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Mihael Kranjc
Kaj je (in kaj ni) prevarantsko računovodsko poročanje?
What is (and what isn't) financial statement fraud?
Dr. Barbara Mörec
Analiziranje podatkov iz računovodskih izkazov in izrazna moč EBIT, EBITDA
Analyzing data from the financial statements and the power of EBIT, EBITDA
Dr. Aleš Novak
Celostno poročanje
Integrated reporting
Evelina Novak
Računovodska in davčna vprašanja, povezana z vlaganji v raziskave in razvoj
Accounting and tax issues with respect to investments in research and development
Dr. Boštjan Delak
Način izvedbe pregleda informacijskega sistema
Approach to Information System Review
Mag. Žiga Stupica
Hierarhija pravnih aktov – 859. člen Obligacijskega zakonika glede na prvi odstavek 28. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije
Hierarchy of Legal Acts - Article 859 of the Slovene Code of Obligations with regard to Article 28(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
 
Obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Sporočilo za javnost
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

1/2013

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Ema Čad
Bonitete in drugi dohodki fizičnih oseb z vidika obremenitve z dajatvami
Fringe benefits and other income of natural persons from the perspective of tax burdens
Karmen Demšar
Stalna poslovna enota v Sloveniji in problematika obračunavanja DDV-ja
Fixed establishment in Slovenia and the issue of VAT accounting
Brigita Franc
Določanje enotne konsolidirane davčne osnove – izziv EU na davčnem področju
Determination of Common Consolidated Corporate Tax Base – A Challenge for the EU in the Tax Field
Saša Jerman
Problematika obračunavanja DDV-ja pri cesiji in odkupu terjatev (nepravi in pravi faktoring)
The issue of VAT treatment of cession and purchase of debts (quasi and true factoring)
Darija Šinkovec
Učinkovito obvladovanje davčnih tveganj v gospodarskih družbah
Effective Tax Risk Management in Companies
Dr. Clemens Nowotny
Determination of the Tax Basis of a PE
The New OECD-Approach
 
Obvestila
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu