Revija SIR*IUS

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

SIR*IUS 5/2019

Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
Dr. Boštjan Delak
Revizija neprekinjenega poslovanja
Business Continuity Audit
Mag. Maja Hmelak
Trendi v kibernetskem kriminalu 2019
Cybercrime Trends 2019
Tina Kavčič
Analiza možnosti zavarovanj pred kibernetskimi napadi
Analysis of the possibilities of insurance against cyber attacks
Jaka Kosmač
Vpliv kazenskega prava na preprečevanje kibernetske kriminalitete
Impact of Criminal Law on the Prevention of Cybercrimes
Mag. Anton Ujčič, Damir Savanović
Okvir medsebojnega priznavanja EU-SEC
EU-SEC Multiparty Recognition Framework
Katarina Sitar Šuštar
Aktualno dogajanje na področju revidiranja in nadzora v Veliki Britaniji in ZDA
Current developments in the area of auditing and regulation in Great Britain and USA
 
Iz prakse za prakso
Pisne predstavitve
Ustreznost uporabe avtomatiziranih modelov ocenjevanja vrednosti
Vključevanje notranjega revizorja v delovne skupine v organizaciji javnega sektorja
Poslovni najemi opredmetenih osnovnih sredstev gospodarske infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe
DDV pri najemih zaradi sprememb SRS-jev in MSRP-jev
Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili  izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Ogled revije


Cenik e-revije SIR*IUS

Navodila za pisanje revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS

Če ste se odločili za nakup revije, to lahko opravite TUKAJ.


Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

 

KAZALO VSEBINE

 
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
 
Ema Čad
Bonitete in drugi dohodki fizičnih oseb z vidika obremenitve z dajatvami
Fringe benefits and other income of natural persons from the perspective of tax burdens
 
Karmen Demšar
Stalna poslovna enota v Sloveniji in problematika obračunavanja DDV-ja
Fixed establishment in Slovenia and the issue of VAT accounting
 
Brigita Franc
Določanje enotne konsolidirane davčne osnove – izziv EU na davčnem področju
Determination of Common Consolidated Corporate Tax Base – A Challenge for the EU in the Tax Field
 
Saša Jerman
Problematika obračunavanja DDV-ja pri cesiji in odkupu terjatev (nepravi in pravi faktoring)
The issue of VAT treatment of cession and purchase of debts (quasi and true factoring)
 
Darija Šinkovec
Učinkovito obvladovanje davčnih tveganj v gospodarskih družbah
Effective Tax Risk Management in Companies
 
Dr. Clemens Nowotny
Determination of the Tax Basis of a PE
The New OECD-Approach
 
   
Iz prakse za prakso  
Revizija v invalidskih podjetjih  
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov  
Vloga pooblaščenih ocenjevalcev v postopkih revidiranja  
Negotovosti, povezane z ocenjevanjem vrednosti  
Vloga notranjega revizorja pri vzpostavitvi in zagotavljanju procesa upravljanja, tveganj in usklajenosti v družbi  
Revizijske sledi v aplikativni programski opremi  
Davčna obravnava vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti  
Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika posameznika  
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2012  
   
Obvestila  
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu  

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.


Glavni in odgovorni urednik
Editor-in-Chief and Executive Editor
dr. Marjan Odar
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
Mag. Mitja Skitek – revizija
Milan Jagrič – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
dr. Aleš Živkovič – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)
Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr Ivan Turk, professor emeritus Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb
Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Joža Repar Lakovič
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Izdajo revije SIR*IUS letnik 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.