Publikacije Inštituta

Gradiva za 2019
Naslov Cena Nakup Zaloga
Seminar Spremembe in dopolnitve MSOV-jev 9,86 € Kupi Da
Seminar z delavnico Metode ocenjevanja neopredmetenh srdstev 12,05 € Kupi Da
Seminar Pravo za nepravnike (5. predavanje) - Osnove insolvenčnega in izvršilnega prava 12,05 € Kupi Da
Delavnica o transfernih cenah: Storitve v skupini, postopek skupnega dogovora (MAP) in vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA) 14,24 € Kupi Da
Seminar Notranje revidiranje kapitalske ustreznosti ali revidiranje skladnosti trditve optimalne kapitalske ustreznosti glede na zahteve kot so merjene s sprejetimi sodili 14,24 € Kupi Da
Delavnica o transfernih cenah: Neopredmetena sredstva, sprememba poslovnega modela in pregled sodne prakse 13,14 € Kupi Da
Delavnica o transfernih cenah: Metode za določitev transfernih cen 13,14 € Kupi Da
Delavnica: Pregled upravljanja dostopov do informacijskih virov 23,00 € Kupi Da
Delavnica o transfernih cenah: Uvod in analiza primerljivosti 16,43 € Kupi Da
Seminar Pravo za nepravnike (4. predavanje) - Nepremičninsko pravo (zemljiška knjiga in javnopravni režimi glede nepremičnin) 19,16 € Kupi Da
Seminar Novosti o DDV-JU v letu 2020 in praktično o mednarodnih transakcijah z blagom 11,50 € Kupi Da
Uporaba nove gradbene in prostorske zakonodaje 12,05 € Kupi Da
Seminar Pravo za nepravnike (3. predavanje) - Stvarno pravo v poslovni in sodni praksi 10,95 € Kupi Da
Seminar Pravo za nepravnike (2. predavanje) - Pogodbe obligacijskega prava (posebni del obligacijskega prava) 10,95 € Kupi Da
Seminar Pravo za nepravnike (1. predavanje) - Uvod v obligacijsko pravo (splošni del obligacijskega prava) 19,71 € Kupi Da
Delavnica Računovodska analiza - (preveč) priročno orodje? 16,43 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev – metoda presežnega donosa (MPEEM) 13,14 € Kupi Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov 16,43 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 17,52 € Kupi Da
Seminar Praktikum - odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 16,43 € Kupi Da
Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil 10,95 € Kupi Da
Strokovna delavnica Zavarovanja plačil 16,43 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15,33 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom 10,95 € Kupi Da
Ponovitev delavnice Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 9,40 € Kupi Da
Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare 17,52 € Kupi Da
Seminar Prenovljeni modeli množičnega vrednotenja 43,80 € Kupi Da
Seminar Pogledi na davčne utaje in prevare 17,52 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom 10,95 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in GDPR 15,33 € Kupi Da
Strokovna delavnica Zavarovanja plačil 16,43 € Kupi Da
Delavnica Vizualizacija in oblikovanje poročil 10,95 € Kupi Da
Seminar Praktikum - odražanje računovodskih prevar v računovodskih razvidih in računovodskih izkazih 16,43 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 17,52 € Kupi Da
Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2018 s poudarkom na obračunu odloženih davkov 16,43 € Kupi Da
Delavnica računovodska analiza - (preveč) priporočno orodje? 16,43 € Kupi Da
Seminar ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev - metoda presežnega donoa (MPEEM) 13,14 € Kupi Da
Seminar ocenjevanje vrednosti pri zastaranju nepremičnin (gradivo v angleščini) 13,14 € Kupi Da
Seminar Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in najgospodarnejša uporaba (gradivo v angleščini) 21,90 € Kupi Da
Gradiva za 2018
Naslov Cena Nakup Zaloga
Delavnica Notranja revizija in prevare - nadaljevanje 8,50 € Kupi Da
Seminar Diskontna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po donosu zasnovanem načinu 9,20 € Kupi Da
Seminar Diskotna mera, mera kapitalizacije in ocenjevanje vrednosti nepremičnin po donosu zasnovanem načinu 9,20 € Kupi Da
Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih 10,00 € Kupi Da
Posvet Področje najemov v MSRP-jih in SRS-jih 10,00 € Kupi Da
Seminar Sklepanje pogodb glede nepremičnin s poudarkom na oblikovanju zemljiškoknjižnih dovolil 4,70 € Kupi Da
Seminar SRS 15 (2019) - Prihodki 7,00 € Kupi Da
Seminar Svetovanje pri prevzemih podjetij (gradivo v angleščini) 16,00 € Kupi Da
Delavnica Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebernega pristopa k upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil) 6,00 € Kupi Da
Seminar Svetovanje pri prodaji podjetij (gradivo v angleščini) 11,40 € Kupi Da
Seminar Koncept metod ocenjevanja vrednosti nerpemičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji gospodarke javne infrastrukture (državne in občinske) 11,50 € Kupi Da
Seminar Vpliv nove prostorske in gradbene zakonodaje na nepremičninsko stvarno pravo - javnopravni in civilnopravni vidiki 9,40 € Kupi Da
Seminar Revizijski pregled korporativnega upravljanja v teoriji in praksi 8,82 € Kupi Da
Seminar Varovanje informacij v luči standardov in zakonov 17,00 € Kupi Da
Seminar Praktična vpeljava GDPR-ja 9,00 € Kupi Da
Seminar Novi izzivi zagotavljanja varnosti in skladnosti informacijskih sistemov 17,00 € Kupi Da
Seminar Spletna prodaja blaga in storitev 7,00 € Kupi Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse 8,00 € Kupi Da
Delavnica Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 12,60 € Kupi Da
Ponovitev delavnice Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji 10,95 € Kupi Da
Seminar Mendarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 12,60 € Kupi Da
Seminar Izzivi GDPR in ZVOP-2 11,00 € Kupi Da
Seminar izražanje mnenja notranje revizije 5,70 € Kupi Da
Seminar Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti 6,30 € Kupi Da
Seminar Poudarjena problematika DDPO za leto 2017 9,50 € Kupi Da
Seminar Nova zakona: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ) ter prepoznavanje nedovoljenih objektov pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin 18,40 € Kupi Da
Seminar MSRP 15 7,70 € Kupi Da
Gradiva za 2017
Naslov Cena Nakup Zaloga
Seminar Ukrepi BEPS-A, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija Direktive Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 6,50 € Kupi Da
Seminar Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov 12,70 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3, SRS 8 in SRS 16) 8,00 € Kupi Da
Seminar MSRP 15 in MSRP 16 10,95 € Kupi Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna prašanja v tej zvezi (SRS 4) 5,30 € Kupi Da
Delavnica Notranja revizija in prevare - nadaljevanje 4,60 € Kupi Da
Popoldanska računovodstva standardna davčna delavnica (Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15) 7,66 € Kupi Da
Seminar Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 9,40 € Kupi Da
Seminar Izvajanje notranjerevizijskih poslov 11,10 € Kupi Da
Delavnica Poslovno-uradovalni jezik 6,50 € Kupi Da
Seminar Popoldanska računovostva standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10,00 € Kupi Da
Seminar Novosti zakona o preprečevanju pravnja denarja 6,60 € Kupi Da
Seminar Ocenjavanje vrednosti hotelov (gradivo v angleščini) 9,15 € Kupi Da
Seminar Umetnost pogajanja z naročniki in strankami (gradivo v angleščini) 5,80 € Kupi Da
Seminar Varstvo osebnih podatkov - v luči nove evropske uredbe 5,40 € Kupi Da
Seminar Vodenje 12,80 € Kupi Da
Seminar COSO 11,00 € Kupi Da
Seminar Pravni in davčni vidiki čezmejnega zaposlovanja in dela (z obravnavo predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ter novosti ZDOH-2R in ZDAVP-2J) 7,14 € Kupi Da
Posvet O sestavljanju letnega poročila za leto 2016 8,80 € Kupi Da
Seminar Priložnosti in izzivi "majhnih" notranjih revizij 8,40 € Kupi Da
Seminar Analiza najgospodarnejše uporabe nepremičnin v praksi 6,85 € Kupi Da
Seminar Konsolidiranje računovodskih izkazov 11,30 € Kupi Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9,00 € Kupi Da
Gradiva za 2016
Naslov Cena Nakup Zaloga
Seminar Proces razdolževanja Slovenije ter ocenjevanje vrednosti finančnih terjatev do podjetij v postopkih finančnega prestrukturiranja 15,00 € Kupi Da
Posvet O posebnostih pri sestavljanju in revidiranju letnega poročila za leto 2016 9,00 € Kupi Da
Seminar Davčni nadzor (pravice, obeznosti zavezancev, aktualna praksa) 4,40 € Kupi Da
Delavnica Vitko poslovanje - orodje za zmanjševanje poslovnih tveganj - transformacija v vitko poslovanja 5,60 € Kupi Da
Delavnica Varno poslovanje v oblaku 6,30 € Kupi Da
Seminar Pravila skrbnega računovodenja - stari standardi z novim imenom 6,80 € Kupi Da
Delavnica Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za računovodsko poročanje 9,70 € Kupi Da
Seminar Vloga in položaj računovodje, davčnega svetovalca in revizorja v kazenskih postopkih, povezanih z gospodarskim kriminalom 8,50 € Kupi Da
Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1) 7,90 € Kupi Da
Seminar z delavnico Praktično načrtovanje zagotovil 11,60 € Kupi Da
Seminar Zagotavljanje kakovosti - kaj smo se pri The Chartered Institute of Internal Auditors in the UK and Ireland naučili iz izvajanja zunanjih ocenjevanj kakovosti 11,40 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje zalog in davčna vprašanje v tej zvezi ( SRS 4 ) 7,20 € Kupi Da
Popoldanska računovodskostandardna davčna delavnica Računovodenje prihodkov in odhodkov ter stroškov in davčna vprašanja v tej zvezi ( SRS 12, SRS 13, SRS 14 in SRS 15 ) 7,24 € Kupi Da
Seminar Notranjerevizijski pregled informacijskih tehnologij z uporabo globalnih smernic za revidiranje tehnologij GTAG 8,82 € Kupi Da
Popoldanska računovodsko standardna davčna delavnica Računovodenje opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 17) 10,00 € Kupi Da
Seminar Finančni instrumenti po MSRP (MRP 32, MRS 39, MSRP 13 in MSRP 9) 18,00 € Kupi Da
Delavnica Revizijsko vzorčenje 5,00 € Kupi Da
Seminar Aktualna vprašanja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava s pregledom sodne prakse 4,40 € Kupi Da
Seminar Pribitki in odbitki za obvladovanje in odbitki za tržljivost 8,70 € Kupi Da
Seminar Novosti pri določanju diskontnih stopenj v mednarodnem okolju ( Stroški kapitala in WACC) 10,00 € Kupi Da
Ponovitev seminarja Računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti s poudarkom na primerih neustrezne uporabe MRS 36 8,50 € Kupi Da
Prostorski vidiki pri ocenjevanju vrednosti zemljišč 8,88 € Kupi Da