Smernice za oblikovanje cen

Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je svet Inštituta na svoji seji dne 23. aprila 2003 sprejel smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja. Objavljene so bile v Revizorju 4-5/03.

V 4. členu smernic so določene cene, po katerih sme preizkušeni davčnik ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela. V zadnjem odstavku istega člena je določeno, da se urne cene dela sproti popravljajo za indeks rasti cen na malo, če vrednost tolarja ni ustaljena. Smernice torej določajo, da je treba cene za opravljene storitve davčnega svetovanja revalorizirati.

Tokrat objavljamo črevalorizirane cene iz 4. člena smernic za oblikovanje cen storitve davčnega svetovanja na dan 31. decembra 2003.

Preizkušeni davčnik sme naročniku ovrednotiti ocenjeno ali zaračunati opravljeno uro dela takole:
dajanje nasvetov med 65,47 in 78,57 €
sestavljanje davčnih napovedi med 78,57 in 91,66 €
revidiranje za davčne namene in izvedeniška mnenja med 91,66 in 104,76 €
sestavljanje ugovorov v upravnem postopku med 104,76 in 117,85 €

V skladu s smernicami za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja smejo preizkušeni davčniki vrednosti od 1. januarja 2004 zaračunavati storitve davčnega svetovanja na podlagi teh podatkov.

Celotne smernice za določanje cen davčnih storitev