Obvestila sekcij - Revizorji

11.9.2020

Na volitvah članov revizijskega sveta, ki so bile elektronsko izvedene 8. septembra 2020 so bili v revizijski svet izvoljeni
Benjamin Fekonja,
Sanja Košir Nikašinović,
Dejan Šimenc in
Luka Vremec.

Rok za pritožbe je 16. 9. 2020.

24.6.2020

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je direktor Inštituta 23. 6. 2020 sprejel

SKLEP

Začne se postopek za volitve članov revizijskega sveta, vpisanih v seznam zunanjih revizorjev iz 3. točke 1. odstavka 41. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

 
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS 68/19), je predsednica revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo 23. 6. 2020 sprejela

SKLEP

1. Člane sekcije zunanjih revizorjev pozivam, da do 8. avgusta 2020 predlagajo kandidate za člane revizijskega sveta.
2. Volilno zasedanje se skliče 8. septembra 2020.
 
Sonja Anadolli

Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

14.6.2019

Objavljen je preveden Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake 2018, ki začne veljati 15. 6. 2019.

28.9.2018

Slovenski inštitut za revizijo je danes poslal dopis v zvezi s predlogom ZRev-3, ki ga je pripravil.

28.9.2018

Tveganja pri revidiranju, povezana z izstopom Združenega kraljestva iz EU (Brexit)

Ker je verjetnost izstopa Združenega kraljestva (UK) iz EU brez dogovora (no-deal Brexit) zelo velika, se tudi revizijska stroka, tako v UK kot EU, pripravlja na določene izzive, ki se bodo pred njo pojavili še posebej po marcu 2019. Naloga revizorjev in revizijskih družb je, da razumejo procese, ki se trenutno odvijajo v povezavi z izstopom UK iz EU, ter identificirajo možna tveganja, tudi samo posredna, za svoje naročnike revidiranja.

UK bo v EU regulativi pridobilo status "tretje države", zato bo potrebno biti pri revidiranju računovodskih izkazov slovenskih gospodarskih družb pozoren predvsem na:   
- Tveganja, ki so povezani z naročnikom revidiranja glede možne izgube trga ali spremembe pogojev poslovanja s trgom UK ali z njihovimi kupci/dobavitelji, ki so poslovno močno vezani na trg UK in bi to posredno vplivalo na poslovanje naročnika revidiranja.
- Tveganja sprememb vrednosti sredstev zaradi pričakovanih pomembnih vplivov na gospodarstvo UK, brez ali z dogovora glede Brexita.         
- Upoštevanje novih pogojev za družbe iz EU in njihove revizorje, katerih vrednostni papirji kotirajo na trgu UK (sprememba računovodskega okvira in registracija revizorjev v UK).
- Posledično ustrezno presojo tveganja "Going Concerne" za naročnika revidiranja.
- Ustrezna razkritja vplivov Brexita z ali brez dogovora v letnem poročilu naročnika revidiranja ter temu namenjena primerna pozornost revizorja računovodskih izkazov.
- Upoštevanje omejitev prenosa informacij in revizijske dokumentacije revizorju konsolidiranih računovodskih izkazov skupine v primerih, ko je matična družba ali katera od odvisnih družb iz UK (dolžnost varovanja zaupnih podatkov: šesta alineja, 4. odstavka 38. člena ZRev-2).
- Posebno pozornost posvetiti regulativi GDPR, ki velja v EU in bo po Brexitu UK obravnavala kot tretjo državo – veljajo omejitve prenosa osebnih podatkov, o čemer smo že pisali v reviji SIRIUS 1/2019.

Priloge v nadaljevanju so namenjene podrobnejšemu proučevanje posledic izstopa (v angleščini). Inštitut jih je prejel od Accountancy Europe, katere član je, in ki prej predstavljena tveganja podrobneje opisujejo, pri čemer pa opozarjamo, da so gradiva pripravljena za uporabnike v UK:

UK FRC communication on possible no-deal brexit
Brexit-related risk factors
Corporate reporting considerations
Auditing standards considerations

17.9.2018

Objavljamo čistopis osnutka ZRev-3 v katerem so upoštevane pripombe in predlogi, sprejeti na 19. letni konferenci revizorjev v Radencih. Za lažje proučevanje prilagamo tudi dokument z označenimi spremembami glede na verzijo, ki so jo udeleženci prejeli pred konferenco.

28.5.2018

Obveščamo vas, da smo skupaj z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem zaključili s prevodom prvega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja. Objavljeni so na spletni strani Mendarodni standardi revidiranja (MSR), in sicer naslednji:
Razlagalni slovar (objava maj 2018)
Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov
Prenovljeni MSR 260: Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje
Prenovljeni MSR 570: Delujoče podjetje
Prenovljeni MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
Prenovljeni MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da v sodelovanju z Agencijo nadaljujemo s prevajanjem sprememb preostalih standardov revidiranja ter Kodeksa poklicne etike računovodskih strokovnjakov, zaključek pa pričakujemo jeseni 2018.

S tem bo uspešno zaključen skupni projekt Inštituta in Agencije, ki je bil začet jeseni 2017 ter zagotovljeno, da bodo Mednarodni standardi revidrianja, objavljeni v slovenskem jeziku, usklajeni z originalom.

8.3.2018

Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Besedilo stališča je usklajeno z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in bo postalo veljavno, ko da nanj soglasje tudi Svet Agencije.

11.1.2018

Revizijski svet je sprejel, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa dala soglasje na novo Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.

14.12.2017

Izvoljeni in imenovani člani revizijskega sveta so imeli 14. 12. 2017 konstitutivna sejo. Na seji sta bili imenovani predsednica Sonja Anadolli in podpredsednica Silva Zapušek. Ostali člani so:

Barbara Kotar-Palčič
Danica Kržišnik
Dr. Marjan Odar
Janez Uranič
Anita Valjavec