Kako postati preizkušeni računovodja?

Inštitut izda kandidatu na podlagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita in ustreznih delovnih izkušenj certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni računovodja.

Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje, mora izpolnjevati tele pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Kandidat mora pri prvem delu izobraževanja opraviti pisne izpite iz
- davčnega prava in obdavčitve pravnih oseb,
- gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij,
- mednarodnih računovodskih standardov,
- obvladovanja tveganj in notranjega kontroliranja,
- posebnosti računovodenja v drugih organizacijah,
- poslovnih financ in finančnega analiziranja,
- računovodenja in slovenskih računovodskih standardov,
- računovodstva za odločanje,
- sestavitve letnega poročila, konsolidiranja in revidiranja.

Razpis izobraževanja
Pravilniki