Direktor

Naloge direktorja

• organizira in vodi delo in poslovanje Inštituta,
• predstavlja in zastopa Inštitut,
• odgovarja za zakonitost dela Inštituta,
• pripravlja predloge za organe Inštituta in izvaja njihove sklepe,
• daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila,
• v skladu z letnim poslovnim načrtom Inštituta odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
• odloča o izdajanju publikacij Inštituta v okviru sredstev, predvidenih za ta namen z letnim poslovnim načrtom;
• na podlagi programov organizira strokovno izobraževanje in izvajanje preizkusov strokovnih znanj, potrebnih za pridobitev strokovnih nazivov, ki jih podeljuje Inštitut;
• ukrepa v primeru motenj v poslovanju,
• sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode,
• odloča o zaposlitvi in sklepa pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju,
• odloča o razporejanju zaposlenih k določenim delom in nalogam,
• izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji v skladu s predpisi o delovnih razmerjih,
• sprejema akte in navodila v okviru svojih pristojnosti,
• opravlja druge zadeve, za katere tako določa statut, akt o ustanovitvi Inštituta ali drug splošni akt Inštituta.

Direktor Slovenskega inštituta za revizijo je dr. Samo Javornik.