Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 68/19) ter
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (Uradni list RS, št. 93/2011, 107/2011, 5/2018, 45/2019 in 78/20).

II. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na seji 31. maja 2022 imenoval izpitno komisijo v sestavi:

Mojca Bartol Lesar
Borut Bratina,
Boštjan Delak,
mag. Rosana Dražnik
Dušan Hartman,
Robert Horvat,
mag. Saša Jerman,
Boštjan Kežmah,
Urška Kežmah,
Mihael Kranjc,
mag. Alenka Krkovič,
Vesna Milanovič
Barbara Mörec,
Marjan Odar,
mag. Blaž Pate,
Gašper Prevodnik,
mag. Mitja Skitek,
Manuela Šribar,
Martina Toman Pfajfar,
mag. Blanka Vezjak,
Mateja Vrankar,
Renato Vrenčur,
mag. Daniel Zdolšek.

III. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Prvi del izobraževanja zajema

Predmet Nosilec Ure
Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur 3
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina 16
Informacijske tehlogije za notranje revizorje in pravne podlage elektronskega poslovanja Dr. Boštjan Kežmah 18
Izvajanje, poročanje in spremljanje napredovanja notranjerevizijskih poslov Tina Toman Pfajfar 17
Na tveganjih zasnovano načrtovanje Mag. Blanka Vezjak 20
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc 8
Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič 12
Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju Tina Toman Pfajfar 10
Računovodstvo za odločanje Dr. Barbara Mörec 20
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar 4
Vodenje notranje revizije – dodatna znanja Mag. Blanka Vezjak 17
Upravljanje s tveganji in notranje kontrole Dr.. Daniel Zdolšek 20
Skupaj   165

Izpiti iz posameznih predmetov v prvem delu izobraževanja so pisni.

Zagovor zaključnega dela v drugem delu izobraževanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je pri prvem zagovoru sestavljena iz dveh pri vseh nadaljnjih zagovorih pa iz treh članov imenovanih izmed članov izpitne komisije.

Inštitut izda kandidatu na podlagi pri Inštitutu opravljenega strokovnega izpita in ustreznih delovnih izkušenj potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki želi opravljati izpit,

 1. da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po Zakonu o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list 40/12– ZUJF, 57/12– ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
 2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
 3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Kandidat za vpis v izobraževanje navede fakulteto na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2024. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo praviloma ob četrtkih in petkih popoldne ter sobotah dopoldne. V posameznih primerih tudi ob petkih dopoldne in izjemoma druge dni v tednu popoldne.

VI. Izpiti

Opravljanje izpitov ureja Pravilnik o izvajanju izpitov.

Na podlagi Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov je kandidat lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše

 • program v katerem je izpit opravljal
 • naziv izpita,
 • datum, ko ga je opravil in
 • oceno.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da cena izobraževanja, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, znaša 3.685,00 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zmanjša le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 60,50 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključnega dela se zaračuna 550,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

 • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
 • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje, na katerega se želijo prijaviti.
 • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
 • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico skupaj z ostalimi zahtevanimi dokumenti oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2023.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.