Revija SIR*IUS

Tiskalniku prijazna oblika

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

Zadnja številka

SIR*IUS 4/2016

 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Marko Anžič
Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
Auditor's role in management of strategic risks, related to information technology
5
Hilde Blomme
Audit Reform Implementation in the EU: Where do We Stand?
Izvajanje revizijske reforme v EU: Kje smo?
Dr. Meta Duhovnik
Kako bo v prihodnosti poročal slovenski revizor?
How will a Slovenian auditor report in the future?
Mag. Karin Lušnic
Ocenjevanje vrednosti za potrebe računovodskega poročanja
Valuation for financial reporting purposes
Mag. Mitja Skitek
Posli preiskovanja in revidiranje poslov s povezanimi družbami
Engagements to review and auditing of related company transactions
Ema Vertačnik, dr. Maja Zaman Groff
Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
Analysis of pricing initial audit engagements in Slovenia
Mag. Neca Stropnik, dr. Bojana Korošec
Razkritja slovenskih organizacij o intelektualnem kapitalu
Intellectual Capital Disclosures of Slovenian Organizations
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjevo poročanje – veljavnost določil ZGD-1, uredbe (EU) 537/2014 in MSR
Uporaba poročila o oceni vrednosti za načrt finančnega prestrukturiranja in za namene računovodskega poročanja
Priprave na notranjo revizijo upravljanja tveganj investicijskega sklada pri družbi za upravljanje
Računovodska obravnava vračil prispevkov delodajalca
Pripoznavanje prihodkov pri prodajni transakciji s povratnim najemom v primeru finančnega najema
Pripoznavanje prihodkov pri pogodbah o prodaji in ponovnem nakupu (odkupu) sredstev
Obračun DDV-ja pri prodaji vozila, pri nabavi katerega je bil DDV obračunan od razlike v ceni po določbah za obdavčljive preprodajalce
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Povzetki številke

Cenik/navodila/predloga

Cenik e-revije SIR*IUS

Navodila za pisanje revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS

Kazala letnikov (Year Indexes)

Kazala letnikov e-revije SIR*IUS si lahko ogledate na strani kazala letnikov.

SIR*IUS 2013 – prosto dostopno

Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Za prijavo uporabite naslednje podatke:
Vpisna številka: 130095
Geslo: g7cFgph6

English Description

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.

Kolofon
Glavni in odgovorni urednik
Editor-in-Chief and Executive Editor
dr. Marjan Odar
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
dr. Meta Duhovnik – revizija
Milan Jagrič – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
dr. Aleš Živkovič – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)
Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr Ivan Turk, professor emeritus Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb
Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Joža Repar Lakovič
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252

 

Nepreklicno naročamo

dostop(e) do revije SIR*IUS v elektronski obliki po ceni 54 EUR (brez vključenega DDV), dostopne preko spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo (www.si-revizija.si).

Predračun bomo poravnali v desetih dneh od datuma izdaje.

SI
Izberite letnik revije, ki ga naročate, lahko jih izberete več.