Revija SIR*IUS

Tiskalniku prijazna oblika

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

Zadnja številka

SIR*IUS 3/2016

 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial

Uroš Glavan
Nepremičninski skladi
Real Estate Investment Trusts

Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti podjetij v programih finančnega prestrukturiranja MRA
Valuing companies within MRA restructuring programs

Željko Markan
Ocenjevanje opreme v elektroenergetiki
Appraising Machinery and Equipment in Power Engineering

Mag. Jernej Šturm
Praktični vidiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Practical aspects of the valuation of real property for the purpose of secured lending

Aleš Ž. Galunič, Goran Savič
Ocenjevalec – med lažjo in resnico
Valuer – between lie and the truth
Rebeka Živkovič, prof. dr. Polona Tominc
Ocenjevanje vrednosti stanovanj po načinu tržnih primerjav – model določanja prilagoditev cen primerljivih nepremičnin
Market approach to evaluation of real estate values – model of adjustements of comparable sales' prices
Dr. Peter Podgorelec
Razmerje med revizijsko komisijo in notranjim revizorjem po novelirani korporacijski zakonodaji (ZGD-1I)
Relationship between Audit Committee and Internal Auditor in Accordance with the Latest Amendments to the Companies Act (ZGD-1I)
Mag. Marija Kozmus Pusar
Odloženi davki
Deferred taxes
 
Iz prakse za prakso
Revizorjevo poročanje o izvajanju dejavnosti zagotavljanja dela delavcev
Članstvo notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisnih družb
Računovodska obravnava terjatev do podjetnika
Računovodsko in davčno obravnavanje prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika posameznika
Kako zmanjšamo revizijska tveganja z vključevanjem več revizorjev pri dajanju zagotovil
 
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri inštitutu

Povzetki številke

Cenik/navodila/predloga

Cenik e-revije SIR*IUS

Navodila za pisanje revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS

Kazala letnikov (Year Indexes)

Kazala letnikov e-revije SIR*IUS si lahko ogledate na strani kazala letnikov.

SIR*IUS 2013 – prosto dostopno

Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Za prijavo uporabite naslednje podatke:
Vpisna številka: 130095
Geslo: g7cFgph6

English Description

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.

Kolofon
Glavni in odgovorni urednik
Editor-in-Chief and Executive Editor
dr. Marjan Odar
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
dr. Meta Duhovnik – revizija
Milan Jagrič – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
dr. Aleš Živkovič – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)

Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr Ivan Turk, professor emeritus Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb

Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Joža Repar Lakovič
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252

 

Nepreklicno naročamo

dostop(e) do revije SIR*IUS v elektronski obliki po ceni 54 EUR (brez vključenega DDV), dostopne preko spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo (www.si-revizija.si).

Predračun bomo poravnali v desetih dneh od datuma izdaje.

SI
Izberite letnik revije, ki ga naročate, lahko jih izberete več.