Revija SIR*IUS

Tiskalniku prijazna oblika

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

Zadnja številka

SIR*IUS 3/2019

 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Maruša Hauptman in mag. Karin Lušnic
Novosti MSRP 16 – Najemi in vpliv na ocenjevanje vrednosti podjetij
IFRS 16 and the impact of new standard on business valuations
5
Mag. Ivan Kebrič
Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
The Relationship between Capital Expenditure and Depreciation in Estimation of the Terminal Value
Dr. Dušan Zupančič, Jure Kern
Rezultati pilotske študije za pridobitev mere kapitalizacije iz tržnih podatkov
Pilot study results for obtaining the capitalisation rate from market data
Slavko Stošicki
Poznavanje sestavin strojev in opreme
Knowledge of machines and equipment and their components
Renato Strojko
Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti stavb
Functional obsolescence in real estate due to diminished energy efficiency of buildings
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
Monte Carlo simulation for real estate valuation
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem IN DPN-jem – II. del
Taxation of immovable property with VAT and Real Estate Transfer Tax – part II
Brigita Petek
Vpliv davkov in davčnih prerazporeditev na privlačnost države za tuje neposredne investicije
The impact of taxes and tax reallocation on the country's attractiveness for foreign direct investment
 
 
Iz prakse za prakso
 
Imenovanje revizorja računovodskih izkazov
Dejavniki, ki vplivajo na višino odbitka za pomanjkanje tržljivosti (discount for lack of marketability – DLOM)
Zunanje opravljanje notranje revizije v organizaciji
Izračun sedanje vrednosti najemnin pri najemnih pogodbah za nedoločen čas
Prenos premoženja ob rednem prenehanju družbe in DDV
Skladnost v oblaku
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Revidiranje projektov IT
GTAG – Auditing IT Projects (prej GTAG-12)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

Cenik/navodila/predloga

Cenik e-revije SIR*IUS

Navodila za pisanje revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS

Kazala letnikov (Year Indexes)

Kazala letnikov e-revije SIR*IUS si lahko ogledate na strani kazala letnikov.

SIR*IUS 2013 – prosto dostopno

Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Za prijavo uporabite naslednje podatke:
Vpisna številka: 130095
Geslo: g7cFgph6

English Description

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.

Kolofon
Glavni in odgovorni urednik
Editor-in-Chief and Executive Editor
dr. Marjan Odar
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
Mag. Mitja Skitek – revizija
Milan Jagrič – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
dr. Aleš Živkovič – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)
Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr Ivan Turk, professor emeritus Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb
Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Joža Repar Lakovič
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeIzdajo revije SIR*IUS letnik 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Nepreklicno naročamo

dostop(e) do revije SIR*IUS v elektronski obliki po ceni 54 EUR (brez vključenega DDV), dostopne preko spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo (www.si-revizija.si).

Predračun bomo poravnali v desetih dneh od datuma izdaje.

SI
Izberite letnik revije, ki ga naročate.
Če želite, lahko naročite tudi ...
(En uporabnik pomeni eno naročnino - vsak uporabnik dobi svoje podatke za dostop do revije)
Vsako ime in priimek, prosimo, vpišite v eno vrsto.