Revija SIR*IUS

Tiskalniku prijazna oblika

e-revija SIR*IUS

 

Revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij.

Vsaka izmed šestih številk letnika je tematska (davki, računovodstvo, ocenjevanje vrednosti, zunanja revizija, revizija informacijskih sistemov, notranja revizija) in v vsaki je objavljenih 3-5 strokovnih člankov. Poleg tematsko usmerjenih člankov vsaka številka vsebuje najmanj en znanstveni oziroma strokovni članek z drugih strokovnih področij. V drugem delu revije so objavljeni kratki strokovni prispevki z vseh strokovnih področij, ki jih pokriva Inštitut. To so prispevki, ki obravnavajo priporočila in stališča za izvajanje "dobre prakse".

Revija izhaja le v elektronski obliki.

Zadnja številka

SIR*IUS 1/2019

 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mag. Mitja Černe
Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen
Brands and trademarks from transfer pricing perspective
5
Mag. Brigita Franc
Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav
Internal VAT Controls with the Purchase of Services from EU and Third Countries
Matej Kovačič
Problematika določanja stalne poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja
Determination of permanent establishment for the purposes of VAT and CIT
Marko Mehle
Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju IN Sloveniji
Implementation of Anti-Tax Avoidance Rules in EU and in Slovenia
Andreja Škofič Klanjšček, Bara Gradišar
Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji
Comparative analysis of the taxation of naturals persons' income from capital in the EU and Slovenia
Mag. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
S proučitvijo temeljnih vzrokov do večje dodane vrednosti notranje revizije
With Root Cause Analysis to Greater Added Value of Internal Audit
 
 
Iz prakse za prakso
 
Prenos osebnih podatkov v tretje države po uredbi GDPR
Ocenjevanje vrednosti podjetij v primerih, ko namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih
Kazalniki delovanja kot merilo uspešnosti in učinkovitosti notranje revizije
Uporaba predpostavljene obrestne mere za izposojanje
Pomanjkljivosti pri sklepanju posojilnih pogodb
Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote in prejemnika storitev iz druge države v slovenji za obračun DDV-ja in obveznosti izvajalca storitev
Pripoznavanje odloženih davkov za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne olajšave
Izdelava varnostnih kopij podatkov
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG: Upravljanje IT-revidiranja
GTAG: Management of IT Auditing (prej GTAG-4)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

Cenik/navodila/predloga

Cenik e-revije SIR*IUS

Navodila za pisanje revije SIR*IUS

Predloga za pisanje prispevkov za revijo SIR*IUS

Kazala letnikov (Year Indexes)

Kazala letnikov e-revije SIR*IUS si lahko ogledate na strani kazala letnikov.

SIR*IUS 2013 – prosto dostopno

Revija SIR*IUS 2013 je prosto dostopna in si jo lahko ogledate na tej povezavi.

Za prijavo uporabite naslednje podatke:
Vpisna številka: 130095
Geslo: g7cFgph6

English Description

Journal for the theory and practice of auditing, accounting, taxation, finance, valuation, and other related fields.

Each of the six issues of a volume is thematically oriented (taxes, accounting, valuation, external auditing information systems auditing, internal auditing) and contains 3 to 5 professional articles. In addition to thematic articles, at least one or two scientific or professional articles from other professional fields are published in each issue. The second part of the journal contains short articles from all professional fields covered by the Institute. These shall be articles on recommendations and suggestions for the implementation of good practice.

The Journal is issued only in electronic version.

Kolofon
Glavni in odgovorni urednik
Editor-in-Chief and Executive Editor
dr. Marjan Odar
Področni odgovorni uredniki
(Field Executive Editors)
Mag. Mitja Skitek – revizija
Milan Jagrič – notranja revizija
dr. Samo Javornik – ocenjevanje vrednosti
Saša Jerman – davki
Mihael Kranjc – računovodstvo
dr. Aleš Živkovič – revizija informacijskih sistemov
Uredniški svet
(Editorial Board)
Hilde Blomme – Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles
prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus, Cass Business School, City University, London
prof. dr. Slavka Kavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Bojana Korošec, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
Lorena Mošnja Škare, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr. Derek Oliver, Ravenswood Consultants Ltd., Essex
prof. dr. Milena Peršić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište Rijeka
prof. dr Ivan Turk, professor emeritus Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lajoš Žager, Ekonomska fakulteta, Sveučilište Zagreb
Izdajatelj
(Issued by)
Slovenski inštitut za revizijo
Založnik
(Published by)
Slovenski inštitut za revizijo
Lektorica
(Language Editor)
Joža Repar Lakovič
Oblikovanje logotipa
(Logo Design)
Igor Resnik
ISSN 2335-3252

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike SlovenijeIzdajo revije SIR*IUS letnik 2018 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Nepreklicno naročamo

dostop(e) do revije SIR*IUS v elektronski obliki po ceni 54 EUR (brez vključenega DDV), dostopne preko spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo (www.si-revizija.si).

Predračun bomo poravnali v desetih dneh od datuma izdaje.

SI
Izberite letnik revije, ki ga naročate.
Če želite, lahko naročite tudi ...
(En uporabnik pomeni eno naročnino - vsak uporabnik dobi svoje podatke za dostop do revije)
Vsako ime in priimek, prosimo, vpišite v eno vrsto.