27. LETNA KONFERENCA OCENJEVALCEV VREDNOSTI
6.6.2024 -7.6.2024

Ocenjevanje vrednosti je obrt, ki izhaja iz znanstveno utemeljenih zakonitosti. Statistika, statistika in še enkrat statistika. Statistika določa pravila naše igre. Narobe ali prav? Oboje, bi rekel Stalin. Kako oboje, se boste vprašali. Ja, oboje. Finančni trgi so sistem s povratno zanko. Naši beta koeficienti, netvegane stopnje donosa, premije za nalaganje v raznovrstna sredstva in naložbe … vse to so statistični parametri, temelječi na dolgih časovnih vrstah statističnih podatkov, ki izhajajo iz obnašanja investitorjev na kapitalskih trgih. Vse lepo in prav, dokler dolgi rep tovrstnih časovnih vrst ne opleta v drugem času in prostoru. Času in prostoru, v katerem so bila pravila igre drugačna in je veljala drugačna paradigma razvoja. Naš ocenjevalski statistični rep opleta po devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Se jih še spomnite? Bolj megleno verjetno. Strinjamo se, da takrat o okolju in ESG-ju oziroma trajnostnosti nismo poglobljeno razmišljali. Okolje je pač bilo tam kot neomejena in neskončna dobrina. Temu primerno so se obnašali tudi investitorji. In z njimi statistika. Danes je vse drugače. Razen naše statistike. Ta je z repom še v devetdesetih. Vsak pojav, ki se razvija v smeri naprej, vendar redko ali nikoli v nasprotni smeri, fiziki imenujejo puščica časa. In trajnostnost je tak pojav. Na konferenci ocenjevalcev se bomo usedli na konico te puščice časa in se zazrli v prihodnost. V prihodnost, v kateri bo taksonomija ESG skeptikom omejila dostop do virov financiranja. V prihodnost, v kateri bo logistika neprepoznavno drugačna ter z njo nepremičninski trg in stroškovni ustroj poslovanja družb. Prihodnost, v kateri bodo upravitelji investicijskih skladov svoje investicijske odločitve sprejemali po drugih investicijskih kriterijih, kot jih poznamo iz preteklosti. In prav oni bodo naš statistični rep postopoma potegnili iz preteklosti. Takrat bo vse drugače. Ocene vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme se bodo preselile na drugo raven. Pa niti zaznali ne bomo. Ker pa se zavedamo, da kdor ne pozna lastne preteklosti, nima prihodnosti, bomo pokukali še tja. V preteklost. Raziskali bomo, kako smo kot stroka odigrali vlogo, ki nam jo je namenil ZFPPIPP. Samorefleksija torej. Novela tega zakona nas je postavila pred nove izzive. Predstavili bomo način ugotavljanja položaja grozeče insolventnosti. Za hipec bomo našo puščico časa ustavili in se razgledali naokrog. V kakšnem makroekonomskem okolju živimo in delamo? Ne obljubimo, da vam bo všeč. Vse to in še mnogo več bo srčika naše konference ocenjevalcev. Gandhi je vedel povedati, da je sreča stanje, ko so naše misli, besede in dejanja harmonično uglašeni. To bo cilj naše konference. Pridite in pridružite se nam. Zanimivo bo. Mi bomo tam. Na konici puščice časa.

Vljudno vabljeni.

Četrtek, 6. junij 2024
9.00–9.30 Uvodni nagovor in podelitve
dr. Samo Javornik, direktor Slovenskega inštituta za revizijo
9.30–10.15 Makroekonomske in finančne razmere v Sloveniji
mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije
10.15–11.00 Kako odgovorno investiranje spreminja investicijske kriterije
dr. Živa Jezernik, Triglav skladi, d. o. o.
11.00–11.30 Odmor
11.30–12.15 Položaj grozeče insolventnosti
dr. Samo Javornik, Slovenski inštitut za revizijo
12.15–13.00 Pregled izidov stečajev po ZFPIPP-u in vloga ocenjevalcev vrednosti
dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta v Ljubljani
13.00–14.30 Odmor za kosilo
14.30–15.15 Problematika transfernih cen pri ocenjevanju vrednosti podjetij
mag. Mitja Černe, partner BDO
15.15–16.00 Stanje nepremičninskega trga v Sloveniji – obeti
dr. Črt Lenarčič, Banka Slovenije
17.00 Notranji pir, grenko-sladka enopijanka
Miha Šalehar
18.00 Vrtna zabava pri Martinovi izbi


Petek, 7. junij 2024
9.00–9.45 EU taksonomija – pregled in vpliv na ocenjevanje vrednosti
Matjaž Česen, Institut Jožef Stefan
9.45–10.30 Sprememba blagovnih tokov in logistike
Marko Pleteršek, LNConsult
10.30–11.00 Odmor

11.00–11.45

Izzivi obdavčitve zavarovanj odgovornosti organov vodenja in nadzora ter drugih dohodkov članov poslovodstva in nadzornih svetov
Valentin Bajuk, Jerman & Bajuk, d. o. o.
11.45–12.30 Vpliv rekonstrukcij na vrednost strojev in opreme – primer rekonstrukcije varnostnih zapornic na hidroenergetskih objektih
Sašo Belšak, u.d.i.s., EWE
12.30–13.15 Bistvene novosti MSOV-jev
mag. Karin Lušnic, BDO svetovanje, d. o. o.
13.15 Sklep konference

Dr. Samo Javornik

Dr. Samo Javornik je doktor ekonomskih znanosti. Po študiju na Indiana University School of Bussines je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti, kjer je končal tudi magistrski študij, smer poslovna politika in organizacija, ter doktorat s področja ocenjevanja vrednosti intelektualnega kapitala. Leta 1992 je pridobil licenco za vrednotenje podjetij, leta 1998 pa tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Je avtor programskih paketov  za ocenjevanje vrednosti podjetij in finančno načrtovanje ter izbor naložb vzajemnih skladov. Na Slovenskem inštitutu za revizijo je več let deloval kot predsednik Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter predsednik Strokovnega sveta.

Svojo poslovno kariero je začel leta 1991 in v okviru strokovnega delovanja vodil projekte ocenitve vrednosti, M&A projekte ter projekte poslovnega in finančnega prestrukturiranja v več kot 300 domačih in tujih  podjetjih. V dolgoletni poslovni karieri je bil predsednik in podpredsednik številnih nadzornih svetov, upravnih odborov in investicijskih odborov ter vodja in član mnogih projektnih skupin z različnih področij. Kot predavatelj in pisec strokovnih gradiv sodeluje z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani.

Dr. Samo Javornik je direktor Slovenskega inštituta za revizijo.

 

Mag. Tomaž Košak

Mag. Tomaž Košak je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letu 1995 se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je od leta 1998 opravljal naloge samostojnega analitika v Analitsko-raziskovalnem centru. V letu 2000 je bil imenovan za pomočnika direktorja Analitsko-raziskovalnega centra, v letu 2004 pa za direktorja oddelka Finančna stabilnost, sedanji oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika. Od januarja 2020 dela v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika kot strateški svetovalec. Od leta 2007 je bil član več odborov v ESCB-ju (BSC, ATC, FSC) in v letih 2010 do 2013 tudi član EFC-ja, delovnega telesa ECOFIN ter od 2009 član odbora CMF-ja pri OECD-ju. Sodeloval je pri pripravi Strategije razvoja finančnih storitev v RS, katere naročnik je bilo Ministrstvo za finance RS v 2001. Njegova bibliografija obsega od strokovnih referatov do raziskovalnih nalog, objavljenih v domači strokovni literaturi in tujini.

 

Izr. prof. dr. Jaka Cepec

Izr. prof. dr. Jaka Cepec je doktor pravnih znanosti s področja civilnega in gospodarskega prava. Zaposlen je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanstveno se posveča insolventnemu in gospodarskemu pravu s poudarkom na ekonomski analizi prava in uporabi empiričnega pravnega raziskovanja. Je prejemnik prestižne ameriške štipendije Fulbright in prejemnik nagrade mladi pravnik leta. Poleg raziskovalnega dela je tudi zelo izkušen pravni svetovalec in predavatelj tako v domačem kot mednarodnem okolju.

 

Mag. Mitja Černe

Mag. Mitja Černe, diplomiran ekonomist z magisterijem iz davčnega prava, se je pridružil BDO-ju leta 2004 in je partner ter direktor davčnega oddelka od leta 2009.  Mitja kot predavatelj sodeluje v izobraževalnih programih, konferencah ter seminarjih pri številnih izvajalcih. Objavlja tudi strokovne članke z davčnega področja in je soavtor knjige ki obravnava mednarodno obdavčitev in davčne odtegljaje.  Njegovo strokovno področje je Davek od dohodka pravih oseb in transferne cene. Ima izkušnje na področju davčnega svetovanja, davčnega načrtovanja, prestrukturiranja,  vodenje ter izvajanje davčnih pregledov za domače in mednarodne stranke ter zastopanje pri davčnih revizijah.

 

Črt Lenarčič je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2020. Že tekom študija se je kot kadrovski štipendist Banke Slovenije sprva zaposlil v oddelku Bančne operacije, kjer je predvsem z operativnega vidika spoznaval delovanje denarne politike Evrosistema, katerega del je Banka Slovenije. Po treh letih se je preselil v oddelek Analitsko-raziskovalni center, kjer se je posvetil delu na raziskovalnih vprašanjih s področja makroekonomije, monetarne in makrobonitetne politike ter trgu nepremičnin. V letu 2020 je sprejel pozicijo svetovalca analitika v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, specializiral pa se je za področje nepremičninskega trga in sektorja gospodinjstev, pri tem pa je ohranil željo po raziskovalnem delu z nadaljevanjem raziskav na podlagi zgoraj omenjenih področij s poudarkom na sintezi le-teh in ocenjevanjem njihovega vpliva na finančno stabilnost. Trenutno dela kot vodja odseka Razvoja in implementacije makrobonitetne politike v oddelku Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, svojo raziskovalno področje pa trenutno posveča izgradnji kompleksnega teoretičnega modela za analizo klimatskih sprememb in z njimi povezanimi ekonomskimi politikami.

 

Matjaž Česen

Matjaž Česen, univ. dipl. meteorol., je strokovnjak na področju modeliranja rabe energije, ki zajema tako modeliranje pretekle rabe energije v gospodinjstvih, vseh stavbah ter tudi projekcije rabe energije v sektorjih široke rabe in prometa. Vodi tudi projekte priprave kazalcev s področja energije in okolja ter analize gibanja rabe energije, ukvarja pa se tudi s problematiko rabe energije v prometu. Drugo pomembno področje dela je izračun emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kjer vodi in sodeluje pri projektih priprave projekcij, strateških dokumentov za zmanjšanje emisij, ocenah izvajanja programov ter tudi pri strokovni podpori ministrstvu pri pogajanjih o bodočih ciljih na področju emisij. Večkrat je sodeloval pri pregledu nacionalnih poročil in dvoletnih poročil v okviru UNFCCC, tudi kot vodilni pregledovalec, v omrežju EIONET Evropske okoljske agencije je predstavnik Slovenije za področje energije, sodeluje v več evropskih projektih (na primer ODYSSEE – MURE, EurObserv'ER, LIFE).

 

Marko Pleteršek

Marko Pleteršek je na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir prometa. Že 22 let je dejaven na področju načrtovanja, optimizacije in digitalizacije dobavnih verig tako v Sloveniji (Engrotuš) kot drugod po svetu. V zadnjih 13 letih je svoje znanje in strokovnost izpopolnjeval v različnih delovnih okoljih, tudi na Kitajskem (Alibaba/Tmall, Jing Dong …), v Indiji (ITC), Rusiji (Spar Tula, DKC Tver, Stomatorg …), na Bližnjem vzhodu (GMG Group, Landmark …) in v več evropskih državah (Slovenija, Estonija, Srbija, Združeno kraljestvo …).

Trenutno je izvršni direktor operacij v podjetju LNConsult s sedežem v Fernitzu pri Gradcu, ki se je kot neodvisno svetovalno podjetje v zadnjih letih razvilo v enega vodilnih na področju svetovanja in digitalizacije dobavnih verig. S svojim znanjem in izkušnjami ima pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju strategij za izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti dobavnih verig strank.

 

Valentin Bajuk

Valentin Bajuk je diplomiral leta 199 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z oceno cum laude, v letu 2002 pa uspešno opravil pravniški državni izpit. Ima preko 20 let strokovnih izkušenj s področij gospodarskega, davčnega in civilnega prava. Od konca leta 1999 do 31.12.2002 je bil zaposlen v srednje veliki odvetniški pisarni, kjer je bil poudarek njegovega dela na civilnem in gospodarskem pravu. Od 1.1.2003 do 31.8.2006 je bil zaposlen kot samostojni svetovalec in kasneje vodja projektov v mednarodni svetovalni družbi, kjer se je pretežno ukvarjal s svetovanjem s področja davčnega in gospodarskega prava. Od 1.10.2006 dalje pa ima status odvetnika, partner v družbi JERMAN & BAJUK d.o.o. pa je postal 1.4.2008. V vsem tem času predstavlja glavnino njegovega strokovnega dela svetovanje s področja davčnega in gospodarskega prava, s posebnim poudarkom na davčnih in pravnih vidikih statusnih preoblikovanj gospodarskih družb, drugih oblikah reorganizacij družb ter prodaj oziroma nakupov gospodarskih družb.

 

Sašo Belšak

Sašo Belšak, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, je dokončal srednjo strojno šolo v Mariboru, nadaljeval študij na UM, Fakulteta za strojništvo, 2006 pridobil naziv u.d.i.s.. Leta 1999 dokončal izobraževanje in pridobil naziv Evropski varilski inženir (EWE). Od leta 2012 Pooblaščeni inženir s področja strojništva pri IZS. Leta 2011 imenovan za sodnega izvedenca s področja stroji, oprema in premičnine in leta 2012 za sodnega cenilca s področja stroji, oprema in premičnine. Vse od začetka poslovne poti je aktiven v gospodarstvu, na področju industrijske opreme, opreme pod tlakom ter hidro mehanske opreme. Od leta 2009 je samozaposlen ter aktiven na področju projektiranja opreme ter vodenja investicijskih projektov tako doma kot v tujini.

 

Mag. Karin Lušnic

Mag. Karin Lušnic je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij Slovenskega inštituta za revizijo in Accredited Senior Appraiser pri American Society of Appraisers. Ima več kot 20 let izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij. V obdobju 1999–2006 je bila zaposlena v podjetju KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., kjer je delala na področju finančnega svetovanja (Financial Advisory Services) in pridobila izdatne izkušnje pri delu z vodilnimi regijskimi korporacijami ter sodelovala pri številnih lokalnih in mednarodnih projektih. Od leta 2008 do marca 2018 je bila lastnica in vodja podjetja KLBV, d. o. o., ki je bilo na slovenskem trgu prepoznavno po segmentu priprav ocen vrednosti in skrbnih finančnih pregledih. Marca 2018 se je pridružila družbi BDO Svetovanje, d. o. o., kjer je kot partnerica zadolžena za področje poslovnih financ.

 

Živa Jezernik

Živa Jezernik je pooblaščenka uprave za področje trajnosti in tveganj v družbi Triglav Skladi. Ima večletne izkušnje z različnih segmentov finančne industrije (bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje premoženja).

Je doktorica ekonomije, občasna predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter avtorica več znanstvenih in strokovnih del, objavljenih in predstavljenih na številnih mednarodnih konferencah in revijah.

Verjame, da trajnostno poslovanje postaja nova normalnost ter, da bodo v prednosti tisti, ki bodo na tem področju delovali proaktivno. Na področju trajnosti tako deluje tudi kot predsednica delovne skupine za trajnost pri Združenju družb za upravljanje, članica delovne skupine pri Evropskem združenju družb za upravljanje (EFAMA) ter kot sopredsedujoča Odboru za trajnost pri AmCham Slovenia.

Konferenca bo v kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo na spletni strani Booking – Razpoložljivost (thermana.si).

Cena na osebo / na noč / standardna soba
Thermana Park Laško****, Superior
Zdravilišče Laško ****
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
150 EUR – 30% = 105,00 EUR 119 EUR – 20% =   95,20 EUR
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi
185 EUR – 30% = 129,50 EUR 144 EUR – 20% = 115,20 EUR
Predčasen prihod ali pozen odhod iz sobe
  50 EUR 50 EUR  

Turistična taksa znaša 2,50 €, prijavnina znaša 2 €.

V hotelu omogočajo tudi predčasen nakup kosila po znižani ceni, v predprodaji stane 23 € na dan konference pa 28 €. Kupite ga lahko s klikom na povezavo.

O izvedbi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti vsaj tri dni pred njegovo izvedbo, sicer vam bomo zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. V primeru, da vam že pošljemo gradivo, vam zaračunamo 30 % udeležnine ne glede na razlog odpovedi.

Za udeležnino na 27. letni konferenci ocenjevalcev boste odšteli 536,80 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti, aktivne imetnike strokovnega naziva in kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo znaša udeležnina 456,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

• Za prijavljenih od 2 do 5 udeležencev iz iste družbe obračunamo 10 % popusta.
• Za prijavljenih več kot 5 udeležencev iz iste družbe obračunamo 15 % popusta.
• Za prijavljenih od 2 do 5 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe obračunamo 20 % popusta.
• Za prijavljenih več kot 5 udeležencev iz kolektivnega člana revizijske družbe ali kolektivnega člana pravne osebe obračunamo 25 % popusta.
Popusti se med seboj ne seštevajo, velja tisti, ki je višji.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem ter pooblaščenim revizorjem za konferenco prizna 12 ur.

Za pooblaščene ocenjevalce vrednosti ima konferenca oznako C.
Za pooblaščene revizorje je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem konferenci določila oznako B.

Prijava enega uporabnika

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. Ob registraciji vnesite svoje ime, priimek, geslo in elektronski naslov. Po uspešni registraciji lahko na portalu ali prek spodnje povezave dostopate do seminarja in se nanj tudi prijavite s klikom na gumb Prijava na seminar.

Prijava več oseb preko podjetja

  • Prva prijava

Za prijavo je naprej potrebna registracija v naš sistem SIS. V sistem naj se registrira ena oseba, ki bo upravljala podatke o podjetju in urejala prijavljene na seminar. Ob registraciji poleg osnovnih podatkov še obvezno izpolnite podatke o podjetju(na to podjetje bomo za vse prijavljene potem izstavili račune). 

Po registraciji na pregledu profila preverite podatke o podjetju in se pomaknite v meni za upravljanje podjetja s klikom na gumb Prijavi se kot upravljalec tega podjetja. Preverite ime podjetja in kliknite Shrani. Prikaže se nadzorna plošča za upravljanje podjetja. S klikom na gumb Uporabniki dostopate do vseh oseb, ki jih upravljate s tem računom. Dodajte potrebne uporabnike. Nato se vrnite na željeni seminar. Na dnu strani bo gumb, ki Vam bo omogočal prijavo prek podjetja. Na tem mestu boste lahko enostavno prijavili uporabnike.

  • Nadaljne prijave

Na dnu pregleda seminarja se bo nahajal gumb za prijavo prek podjetja. Nato se bo izpisal seznam uporabnikov. S klikom na gumb prijava boste uporabnika prijavili na izobraževanje.

Prijava Odjava