Akademija za trajnostno poročanje

Akademija za trajnostno poročanje, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, vam ponuja pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje.

Zakaj postati specialist za trajnostno poročanje?

Specialist za trajnostno poročanjeNovi časi zahtevajo nova znanja. Postati specialist za trajnostno poročanje je odločitev za karierno pot prihodnosti, saj zaveza k trajnostnemu poslovanju postaja ena od najpomembnejših strateških usmeritev za dolgoročno uspešnost poslovanja gospodarskih družb. Pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje vam ne ponuja le strokovne usposobljenosti za poročanje o trajnostnosti, ampak veliko več. Z znanji, ki jih boste pridobili v tem izobraževalnem programu, lahko postanete sooblikovalec prihodnosti vaše družbe. Omogočila vam bodo sodelovanje pri vzpostavljanju trajnostne strategije vaše družbe, ki bo vključevala vse vidike dejavnikov ESG-ja: vidike okolja (angl. Environmental), družbe (angl. Social) in upravljanja (angl. Governance).

V izobraževalnem programu za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje se boste usposobili za:
• postavitev ciljev, nalog, kazalnikov uspešnosti, orodij, načinov merjenja dejavnikov ESG-ja;
poročanje o trajnostnosti, usklajeno z zahtevami standardov ESRS.

Komu je izobraževalni program namenjen?

Izobraževalni program je primeren predvsem za:
• računovodje, ki skrbijo za pripravo poročil o trajnostnosti, finančne analitike in druge poročevalce;
• člane projektnih skupin in oddelkov, ki v družbah skrbijo za trajnostno poslovanje;
• revizorje;
• notranje revizorje;
• člane organov upravljanja gospodarskih družb (uprave, nadzorni sveti, upravni odbori);
• člane revizijskih komisij;
• svetovalce družb na področju trajnostnosti;
• investitorje, katerih naložbene politike so trajnostno usmerjene;
• vse, ki jih področje trajnostnosti zanima ali tovrstna znanja potrebujejo pri svojem delu.

Ali bodo specialisti za trajnostno poročanje usposobljeni za poročanje v skladu s standardi ESRS?

Da. Izobraževalni program za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje je v celoti usklajen z zahtevami direktive CSRD.

Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 (direktiva CSRD) je bila sprejeta za zagotovitev ustreznega poročanja o trajnostnosti gospodarskih subjektov. Zavezanci za poročanje po tej direktivi so vsi subjekti javnega interesa z več kot 500 zaposlenimi in subjekti javnega interesa, ki so obvladujoče družbe (za poslovno leto 2024), vse druge velike družbe in obvladujoče družbe velikih skupin (za poslovno leto 2025) ter majhne in srednje družbe, katerih vrednostni papirji kotirajo na organiziranih trgih v EU-ju (za poslovno leto 2026). To pomeni, da se čas za pripravo izteka. Bistveno je, da družbe začnejo ukrepati takoj in poskrbijo, da bodo razumele vpliv direktive CSRD na svojo trajnostno strategijo in korporativno poročanje ter na sistem notranjih kontrol in drugih ključnih poslovnih procesov.

Na Inštitutu za revizijo se zavedamo, da je trajnostno poročanje zahtevno novo področje delovanja, saj precej odstopa od do zdaj pridobljenih znanj. Prehod v trajnostno poslovanje in vzpostavitev trajnostnega poročanja je dolgotrajen in kompleksen proces, ki zahteva poglobljeno razumevanje področja trajnostnosti. Znanja, pridobljena v izobraževalnem programu za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje, vam bodo to razumevanje omogočila.

Imetniki naziva specialist za trajnostno poročanje bodo imeli neposreden dostop do sistemskih rešitev in odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja, ki jih bo oblikoval in objavljal Svet za trajnostnost pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

V okviru Akademije za trajnostno poročanje bo tudi program letnega stalnega izobraževanja, ki bo zagotavljal osveževanje že pridobljenega znanja in pokrival nove aktualne teme s področja trajnostnosti. Specialistom za trajnostno poročanje, ki se bodo v ta program vključevali, bo omogočal ohranjanje naziva aktivni specialist za trajnostno poročanje.

Specialist za trajnostno poročanjeNovi časi zahtevajo nova znanja. Postati specialist za trajnostno poročanje je odločitev za karierno pot prihodnosti, saj zaveza k trajnostnemu poslovanju postaja ena od najpomembnejših strateških usmeritev za dolgoročno uspešnost poslovanja gospodarskih družb. Pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje vam ne ponuja le strokovne usposobljenosti za poročanje o trajnostnosti, ampak veliko več. Z znanji, ki jih boste pridobili v tem izobraževalnem programu, lahko postanete sooblikovalec prihodnosti vaše družbe. Omogočila vam bodo sodelovanje pri vzpostavljanju trajnostne strategije vaše družbe, ki bo vključevala vse vidike dejavnikov ESG-ja: vidike okolja (angl. Environmental), družbe (angl. Social) in upravljanja (angl. Governance).

V izobraževalnem programu za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje se boste usposobili za:
• postavitev ciljev, nalog, kazalnikov uspešnosti, orodij, načinov merjenja dejavnikov ESG-ja;
poročanje o trajnostnosti, usklajeno z zahtevami

Kaj je ključna prednost pridobitve naziva specialist za trajnostno poročanje?

Izobraževanje za naziv specialist za trajnostno poročanje je usklajeno s programom izobraževanja za pridobitev potrebnih znanj s področja Evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS) in s programom izobraževanja za usposobljenost za dajanje zagotovil o trajnostnosti, ki je namenjen pooblaščenim revizorjem. Slovenski inštitut za revizijo bo na podlagi sporazuma med Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenskim inštitutom za revizijo izvajal tudi program izobraževanja za pridobitev potrebnih znanj s področja dajanja zagotovil o trajnostnosti, ki ga je potrdila Agencija za nadzor nad revidiranjem.


Prehod na trajnostno gospodarstvo ima za gospodarske družbe daljnosežne posledice. Je predvsem strateški imperativ, ki presega zgolj ravnanje v skladu z zakoni in drugimi predpisi, hkrati pa prinaša nove regulativne obveznosti in režime poročanja o trajnostnosti. Vključevanje dejavnikov trajnostnosti v strateške odločitve, poslovanje, vrednostne verige in kulturo podjetja postaja temelj za zagotovitev prihodnjega obstoja družb. Več o tem si lahko preberete v brošuri.

Celovito upravljanje trajnostnosti (ESG-ja)

Pomemben del celovitega upravljanja trajnostnosti je komunikacija z javnostmi in poročanje. Pri poročanju o trajnostnosti v skladu z direktivo CSRD bodo morale družbe poskrbeti za skladnost poročanja z novimi evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti, ki jih bo Evropska komisija sprejela na podlagi predloga Evropske svetovalne skupine za finančno poročanje (EFRAG). Cilj standardov poročanja je izpolniti zahteve in pričakovanja deležnikov. Standardi temeljijo na dvojni pomembnosti, ki združuje pomembnost vpliva družbe na ljudi in okolje ter finančno pomembnost; ta pa zajema vpliv področja trajnostnosti na uspešnost, položaj in razvoj podjetja. V pripravi je drugi sveženj standardov za posamezne sektorje, ki naj bi jih Evropska komisija sprejela do junija 2024.

Evropski standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS)


Razpis izobraževanja za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje

I. Podlaga

Na podlagi Pravilnika o pridobitvi naziva specialist za trajnostno poročanje in načinu vodenja tega seznama razpisujemo izobraževanje za pridobitev naziva specialist za trajnostno poročanje.

II. Izobraževalni program

Izobraževanje je sestavljeno iz 19 modulov.

  Ime modula Število ur
1. Pravna regulativa, povezana s področjem ESG-ja 2
2. ESRS 1 in ESRS 2 2,5
3. Okoljski standardi ESRS 2,5
4. Kako prepoznati in oceniti tveganja podnebnih sprememb – vsebinska predstavitev 4
5. ESRS E1 – Podnebne spremembe 4
6. ESRS E2 – Onesnaževanje 2
7. Voda in vodni viri – vsebinska predstavitev* 2
8. ESRS E3 – Voda in vodni viri 3
9. ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi 3
10. Poraba virov in krožno gospodarstvo – vsebinska predstavitev* 2
11. ESRS E5 – Poraba virov in krožno gospodarstvo 2
12. Družbeni in upravljavski standardi ESRS 2,5
13. Delovnopravna zakonodaja – vsebinska predstavitev 6
14. ESRS S1 – Lastna delovna sila 3
15. ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 3
16. ESRS S3 – Prizadete skupnosti** 3
17. ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki** 3
18. ESRS G1 – Poslovno ravnanje 6
19. Priprava letnega poročila v zvezi s trajnostnostjo – delavnica* 6
  Skupaj: 61,5

VI. Cena

Šolnina za izobraževanje znaša 1.537,50 € (brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost).

Vanjo so všteti stroški predavanj (61,5 ure) in študijska literatura.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja do konca tretjega modula, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine.

V. Predavanja

Izobraževanje je spletno, predavanja se bodo izvajala po Zoomu, predvidoma v naslednjih terminih.

  Ime modula 2. izvedba 2024
1. Pravna regulativa, povezana s področjem ESG-ja 9. september
2. ESRS 1 in ESRS 2 10. september
3. Okoljski standardi ESRS 16. september
4. ESRS G1 – Poslovno ravnanje 16. september
5. Kako prepoznati in oceniti tveganja podnebnih sprememb – vsebinska predstavitev 18. september
6. ESRS E1 – Podnebne spremembe 23. september
7. Priprava letnega poročila v zvezi s trajnostnostjo – delavnica* 23. september
8. ESRS E2 – Onesnaževanje 30. september
9. ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi 30. september
10. Voda in vodni viri – vsebinska predstavitev* 7. oktober
11. ESRS E3 – Voda in vodni viri 7. oktober
12. Poraba virov in krožno gospodarstvo – vsebinska predstavitev* 14. oktober
13. ESRS E5 – Poraba virov in krožno gospodarstvo 14. oktober
14. Družbeni in upravljavski standardi ESRS 21. oktober
15. Delovnopravna zakonodaja – vsebinska predstavitev 23. oktober
16. ESRS S1 – Lastna delovna sila 6. november
17. ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi 11. november
18. ESRS S3 – Prizadete skupnosti** 18. november
19. ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki** 25. november
20. ESRS S5 – Poslovno ravnanje 2. december
21. Priprava letnega poročila v zvezi s trajnostnostjo – delavnica* 9. december
22. Standardi dajanja zagotovil v zvezi s trajnostnostjo* 16. december

 

VII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje po sledečem postopku:

  • Registrirajo se v študentski informacijski sistem SIS. Ob registraciji obvezno izpolnijo vsa vnosna polja.
  • Na seznamu izobraževanj najdejo izobraževanje Specialist za trajnostno poročanje.
  • S klikom na gumb Prijava na izobraževanje vnesejo podatke o plačniku in oddajo prijavnico.
  • Prijavnico natisnejo, podpišejo in skenirajo. Podpisano prijavnico oddajo s klikom na gumb "Dodaj priponke".

O sprejemu bodo kandidati pisno obveščeni.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 4. septembra 2024.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo. Pokličete nas lahko po telefonu 01 568 55 54 ali nam pišete na info@si-revizija.si.