Register

Člani sekcije preizkušenih notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) smo imetniki strokovnega naziva preizkušena notranja revizorka oziroma preizkušeni notranji revizor. Strokovnost smo razvili in pridobili v izobraževalnem programu, ki ga izvaja SIR za pridobitev strokovnega naziva, ter z izkušnjami pri izvajanju notranjih revizij.

(Opomba: v nadaljevanju je uporabljena besedna zveza 'preizkušeni notranji revizor' zapisana v moški spolni slovnični obliki, pri čemer je uporabljena kot nevtralna za moške in ženske ter spolno neopredeljene osebe)

Aktivni preizkušeni notranji revizorji

Seznam aktivnih preizkušenih notranjih revizorjev

Aktivni preizkušeni notranji revizorji smo tisti, ki smo se pisno zavezali, da bomo pri svojem delu spoštovali Kodeks poklicne etike notranjih revizorjev, delovali v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhiji pravil notranjega revidiranja, ter se nenehno strokovno izobraževali, da bomo širili svoje znanje, veščine in druge sposobnosti.

Podatki o aktivnih preizkušenih notranjih revizorjih so objavljeni v seznamu, in sicer o tistih, ki na današnji dan izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v seznam (tj. javno objavo podatkov). Seznam je objavljen na podlagi 43. člena Statuta SIR-a.

Podatki o aktivnem preizkušenem notranjem revizorju se v seznamu objavljajo tri leta.

Po preteku tega obdobja ima aktivni preizkušeni notranji revizor pravico zaprositi za ponovno objavo v seznamu za naslednje triletno obdobje, če opravi program izobraževanja v skladu s pravilnikom, ki ureja dodatno izobraževanje, ter pri svojem delu spoštuje Kodeks poklicne etike notranjega revizorja in deluje v skladu s pravili stroke, razvrščenimi v Hierarhiji pravil notranjega revidiranja.

O morebitni kršitvi Kodeksa poklicne etike notranjega revizorja oziroma pravil stroke notranjega revidiranja odloča Strokovni svet SIR-a.

Vsi preizkušeni notranji revizorji

Register vseh preizkušenih notranjih revizorjev

Preizkušeni notranji revizorji smo vsi, ki smo pridobili strokovni naziv pri SIR-u.

Podatki o preizkušenih notranjih revizorjih so objavljeni v registru. Register je objavljen na podlagi 42. člena Statuta SIR-a.

Kako postati preizkušeni notranji revizor?
Kaj je notranja revizija?

Morebitne napake oziroma nedelovanje spletnih povezav, prosimo, sporočite na info@si-revizija.si.